13
Zabaptá i Barnabas nda Pwal ŋa dzaʼa mna Lfiɗa Gwaɗa
Ma Igliza luwa Aŋtakiya ná, mamu la anabiha nda gwal ta tagha skwiha ŋa mnduha. Hahəŋ na i Barnabas, nda Simeyuna ta hgu lu ka mnda ŋra ya, nda Lukiyus mnda la Sireŋ, nda Manaheŋ ta glafta kawadaga nda Hiridus, ya si ta ga mgham ta haɗika Galili ya, nda Sawulu. Ma sana fitik, ka tskavatá həŋ ka maga duʼa nda sumay. «Hlapwa i Barnabas nda Sawulu ya mataba ghuni, ŋa maga slna ya hgaŋ yu ta həŋ,» ka Sulkum nda ghuɓa, nda həŋ. Tahula kɗiŋta taŋ ta tsa suma nda maga duʼa ya, ka fanaghatá həŋ ta dzvu ta həŋ ka zliŋtá həŋ.
I Barnabas nda Pwal ma luwa Kiprus
Ka sliʼaftá i Barnabas nda Sawulu, ghunafər Sulkum nda ghuɓa ta həŋ, ka laghu həŋ da luwa Selusi. Hada ŋlafta həŋ ta kwambalu, ka laghwi ta haɗika Kiprus, ta tsavata ma drəf. Manda ɓhadaghata taŋ da luwa Salamina, ka mnə həŋ ta gwaɗa Lazglafta ma həga tagha skwa la Yahuda. Kawadaga Yuhwana Markus nda həŋ ŋa zlghaŋtá həŋ. Ka tadaptá həŋ ta tsa haɗik ya ka ɓhadaghata da luwa Pafus. Ka slanaghatá həŋ ta sana ɗəgha, ta hgu lu ka Baryusuwa, sana mnda la Yahuda ya ta niŋtá ghəŋani ka anabi. Tavata ŋumna tsa haɗik ta tsavata ma drəf ya ta nzakwa tsi. Tsa ŋumna ya ná, Sergiyus Palus, mndu nda ghunizlak ma ghəŋani ya. Ka hgaftá tsi ta i Barnabas nda Sawulu, kabga ta kumay ta snanatá gwaɗa Lazglafta. Lagha tsa ɗəgha ta hgu lu ka Alimas nda gwaɗa Grek ya, ka dzadza wa taŋ ka zba mbəɗiŋtá zlghay nda ŋuɗufa tsa ŋumna ya. Mbaɗa Sawulu, ta hgu lu ka Pwal ya, nda ndəghatani nda Sulkum nda ghuɓa, ka vazlaftá iri tida. 10 «Kuslembermbera magakwa gha, dagala nana mnda gha, zwaŋa halaway ka, ghuma inda skwi tɗukwa ka. Yawu dzaʼa zlaŋta kagha ta mbəɗiŋtá tva Lazglafta ta nzakway ka tɗukwani na? 11 Kzla tama, wya Mgham dzaʼa dzughusta, ŋa ghulpəta gha. Dzaʼa nzɗavanzɗa ka, haɗ ka dzaʼa nghaŋtá fitik wu,» kaʼa. Gi hadahada tɗik vli ta wa ira Alimas manda vli girviɗik. Ka tatam tsi ta tatamaku ka zba mndu ŋa ksay ta dzvu. 12 Nghanata ŋumna ta tsa skwi ta maguta ya ná, ka zlghaftá tsi nda ŋuɗufani. Lanafla tsa skwi ta taghə lu ta ghəŋa Mgham Yesu ya katakata.
I Pwal nda Barnabas ma luwa Aŋtakiya
13 Ka sliʼaftá i Pwal nda grahani ka lami da kwambalu ma luwa Pafus, ka laghwi da Perge ta haɗika Pamfali. Ka dgatá Yuhwana Markus ta vgha nda həŋ, ka vraghuta da luwa Ursalima. 14 Ka sliʼiglaftá həŋ ma luwa Perge, ka laghwi da luwa Aŋtakiya ta haɗika Pisidi. Baɗu Sabat, ka lamə həŋ nzata ma həga tagha skwa la Yahuda. 15 Tahula dzadzaŋafta lu ta vli ma deftera zlaha Musa, nda ya ma deftera anabiha, ka maliha ma tsa həga tagha skwa la Yahuda ya nda həŋ mantsa: «Zwanama ɗa, ka mamu gwaɗa da kaghuni ŋa vlaŋtá mbraku ta mnduha, laviŋlava kuni ta gwaɗay ndana,» ka həŋ. 16 Ka sliʼaftá Pwal, kaʼa nda dzvu nda dzvu mantsa: Snawasna la Israʼila nda inda gwal ta tsəlɓu ta kəma Lazglafta! 17 Lazglafta mnduha la Israʼila ta zbaptá dzidzíha mu ŋa ŋlanaftá həŋ, ma fitika nzakwa taŋ ta haɗika Masar. Ka hligiŋtá tsi ta həŋ ma tsa haɗik ya nda mbrakwani. 18 Ta klay ta vaku fwaɗ mbsak maga tsi ta suʼa nzaku nda həŋ ma mtak. 19 Tahula tsa, ka zaɗanatá tsi ta mndəra mnduha ndəfáŋ ta haɗika Kanʼana, ka vlaŋtá tsi ta tsa haɗik ya ta həŋ, ŋa ŋataŋ. 20 Inda tsa nzakwagapta taŋ ya ná, ta klay ta vaku fwaɗ dərmək nda hutafmbsak.
«Ka vlaŋtá tsi ta gwal ŋa tsanatá guma ta həŋ, ha ka sagha ta fitika anabi Samuyel. 21 Ka ɗawu həŋ ta fanamtá mghama taŋ ta həŋ. Ka fanamtá Lazglafta ta həŋ ta Sawulu zwaŋa Kis, ta sabi ma mndəra la Benzameŋ. Fwaɗ mbsak vakwani ta ga mgham ta ghəŋa taŋ.
22 «Ka mbəɗanatá Lazglafta ta hul ta Sawulu, ka mbəɗanamtá ga mgham ta Dawuda ta ghəŋa taŋ. “Slafsla yu ta Dawuda, zwaŋa Yesay. Zɗəgihazɗa, dzaʼa magay ta inda skwi ya ta kumə yu,” kaʼa. 23 Nda ma zivra Dawuda kləganaghata Lazglafta ta la Israʼila, ta mnda mba mndu, ta nzakway ka Yesu, manda ya tamaf tsi ta imi ta sləməŋ ya. 24 Ma kɗaku Yesu ka saha, mnanamna Yuhwana ta inda la Israʼila kazlay: Mbəɗanafwambəɗa ta nzakwa ghuni, ka magaghunafta lu ta batem guli kəʼa. 25 Ndusakwa fitika kɗayni ta slnani, kaʼa mantsa: “Duŋwa wa ya ka kaghuni nda iʼi na? Ya tsa mndu ta kzlə kaghuni ya a iʼi wa. Wa a tsatsi ta sagha nda hula ɗa, slaghwa a yu dər ka plaptá zuʼa ɓaɓah ma səlani wa,”» kaʼa.
26 «Zwanama ɗa, kaghuni ta nzakway ka zivra Abraham, nda kaghuni ta zləŋa Lazglafta tani, ŋa amu tsghəgamaghata lu ta na gwaɗa ta mbaku na. 27 Tsaw tama, tsatsaf a mnduha ma Ursalima nda mghamha tani ta Yesu wa. Sna a həŋ ta tsa gwaɗa la anabi ta dzaŋə lu inda sabat ya guli wa. Ka dzanaghatá həŋ ta ghəŋa skwi mna la anabi, nda ma dzata taŋ ta Yesu. 28 Dər ma slanagha a həŋ ta skwi prək ka dzata ma mndani wu, dzadza ta na mndu na, ka həŋ nda Pilat. 29 Tahula kɗiŋta magatá skwi manda ya nda vinda ta ghəŋani ma deftera Lazglafta, ka klaghatá həŋ dzata ta udza zləŋay. Ka klagatá həŋ ka famta ma kulu. 30 Ama ka sliʼaganaptá Lazglafta mataba gwal nda rwa. 31 Nda ndəgha fitikani ta mara vgha ŋa gwal ta sliʼafta ma Galili kawadaga nda tsi, ka lafi da Ursalima. Tsa mnduha ya ta nzakway ndanana, ka masləmtsəkani da mnduha la Israʼila. 32 Vərɗa aŋni, tsa Lfiɗa Gwaɗa ya ta mnaghunata aŋni. Tsa ta ta imi tanaf Lazglafta ta zləməŋ ta dzidzíha mu ya ná, 33 magama ta amu, ta nzakway ka zivra taŋ ya Lazglafta, ma sliʼaganaptani ta Yesu ma mtaku. Wya skwi nda vinda ma Zabura his:
“Zwaŋa ɗa ka,
gita yata yu ta kagha,”* kaʼa.
34 Sliʼaganapsliʼa Lazglafta ta Yesu ma mtaku, walglaŋta a ta mtuta ŋa fəgladamtá mblani da kulu ŋa rwutani wa.
“Tsaya kəl Lazglafta ka mnay kazlay:
Dzaʼa vlaghunavla yu ta tfawi nda ghuɓa,
nda fa ghəŋ tida,
ya tanaf yu ta imi ta sləməŋ ta Dawuda kəʼa ya.”
35 Kaʼa ma sana vli guli na:
“Haɗ ka dzaʼa zlanatá mnda gha
ŋa rwutani ma kulu wu,” kaʼa.
36 Ma fitika nzakwa Dawuda nda hafu ná, mnda ksanatá slna ta Lazglafta ya. Maganamaga ta skwi ta kumə tsi. Ka mtutá tsi, ka lamtá lu tavata dzidzíhani, ka rwuta tsi. 37 Ama tsa mndu sliʼaganap Lazglafta nda hafu ya, walaŋ a rwaku ta ksaŋtá tsatsi wa. 38 Mantsa tama zwanama, ɗina ka snaŋta ghuni kazlay: Əŋkaʼa ka tsa Yesu ya kəl lu ka mnaghunaŋta nda pla dmakwa ghuni kəʼa. Traptra zlaha Musa ta klaptá kaghuni ma tsa dmakwa ghuni ya. 39 Ama inda mndu ta zlghaftá Yesu ná, falauʼ vghani. 40 Ɗaswa ka kuni tama, da slaghunaghatá skwi mnə la anabi kazlay:
41 “Kaghuni gwal ta mna mbrəs nda Lazglafta,
nghawangha, ndərmima wa ndərmima,
ka zwaɗutá kuni, kabga dzaʼa magay yu
ta fitika ghuni ta mandərmimi,
ya dər ma kinawu rusaghunafta lu ná,
grafta a kuni ɗekɗek wu kəʼa ya§”».
42 Manda saba i Pwal nda Barnabas ma həga tagha skwi, «Kdəkwakdək, ka vrakta kuni baɗu sana Sabat da mnəglaŋnatá na gwaɗa na,» ka lu nda həŋ. 43 Tahula gazlata mnduha, ka sliʼaftá ndəghata la Yahuda nda gwal ta lami nda la da dina la Yahuda mista i Pwal nda Barnabas. Ka ghu həŋ ta yiva. Ka vlə i Pwal nda Barnabas ta mbraku ŋa taŋ. «Dihavawa diha ma zɗakatahuɗa Lazglafta,» ka həŋ nda həŋ.
44 Sagha tsa sana Sabat ya, ka tskavatá wər mnduha ma tsa luwa ya demdem ŋa sna gwaɗa Lazglafta. 45 Nghay la Yahuda ta tsa tskata mnduha ya, ka lamə həŋ nda draku, ka dzadzə həŋ ta wa i Pwal, ka raraza həŋ. 46 Zləŋaŋə a i Pwal nda Barnabas ta həŋ wa. Ka həŋ mantsa: «Nda ra má ka tiŋlaghutá mna gwaɗa Lazglafta ŋa kaghuni mazlay, ka kwalaghutá kaghuni. Ra a aŋni ka mutsa hafu ŋa kɗekedzeŋ wu ka kuni ya, dzaʼa mbəɗaghutá vgha ŋni nda tvə gwal kul nzakway ka la Yahuda ndana tama. 47 Wya skwi mnaŋna Mgham Lazglafta:
“Fafa yu ta kagha ka tsuwaɗaka gwal kul nzakway ka la Yahuda,
ŋa mnay gha ta gwaɗa ta mbaku*
ta ghəŋa haɗik tender,”» kaʼa.
48 Snay gwal kul nzakway ka la Yahuda ta tsa gwaɗa ya ná, ka rfu həŋ ta rfu, ka zləzlvu həŋ ta Lazglafta. Ka zlghaftá inda gwal thanaf lu ta hafu ŋa kɗekedzeŋ, ta həŋ.
49 Ka tutá gwaɗa Mgham Lazglafta ma tsa luwa ya demdem. 50 Ka sliʼamtá la Yahuda da gagaftá gwal dagaladagala ta zləŋa Lazglafta, nda gwal dagaladagala ma luwa tani. Ka ganaktá həŋ ta giri ŋa i Pwal nda Barnabas, ŋa ŋawaftá həŋ ma haɗika taŋ. 51 Ka tukwanatá i Pwal nda Barnabas ta rgitika səla taŋ ta həŋ, ka laghwa taŋ da luwa Ikwaniya. 52 Ta ndaghutá ŋuɗufa gwal zlghay nda ŋuɗuf ma luwa Aŋtakiya da rfu, nda ya nda Sulkum nda ghuɓa tani guli.
* 13:33 Ngha ta Zabura 2:7. 13:34 Ngha ta Isaya 55:3. 13:35 Ngha ta Zabura 16:10. § 13:41 Habakuk 1:5. * 13:47 Ngha ta Isaya 49:6.