12
Ma va tsa fitik ya, ka zlraftá mgham Hiridus ta ghuya ɗaŋwa ŋa Igliz. Ka dzatá tsi nda kafay ta Yakubu, zwaŋamani ma Yuhwana. Ta nghə tsi ná, zɗəganazɗa tsa skwi ya ta la Yahuda. Ka ksaftá tsi ta Piyer guli ma fitika skala buradi kul haɗ is mida ya. Tahula ksaftani, ka tsamtá tsi ma gamak. Ka pghatá tsi ta ghuɓa sludzi fwaɗ fwaɗ ŋa mbaɗay taŋ ta vgha ta nghay. Tahula kɗata ma skala Pak ta ndana tsi ta tsanaghatá guma baŋluwa. Ma tsa ŋatá Piyer ma gamak ya tama, ka ŋavata Igliz ka maga duʼa ka ŋɗaŋɗa ta ghəŋani.
Zliŋtá Piyer
Ta tsa rviɗik ŋa tsaɗakwa vlani ya ta ndana Hiridus ta tsanaghatá guma. Ta hani Piyer nda tsatani ma tsuhwalha his ma takataka sludziha his. Ta nzaku gwal ngha watgha guli nda tvə watgha. Gi ka zlagaptá duhwala Lazglafta ka tsuwaɗakanaftá vli ma tsa dzuguvi ya. Ka nduhuɗaŋtá tsi ta Piyer ma ŋwazliɓ. «Sliʼafsliʼa misimmisim,» kaʼa nda tsi. Gi stak saha tsa tsuhwalha ya tsa ta dzvani. «Hbana ɓanava gha ka suɗamta ka ta ɓaɓaha gha,» ka duhwala Lazglafta nda tsi. Ka magatá tsi mantsa. «Fava lguta gha, sawi mista ɗa,» kaʼa nda tsi. Ka saghu Piyer ma gamak mista tsa duhwala Lazglafta ya. Zbaŋ a tsatsi kazlay: Kahwathwata na skwi ta magə duhwala Lazglafta na re ari ki na kəʼa wa. Zlah suni na skwi na ta fiɗaghata, ka tsatsi ta ndanay. 10 Ka tsughwaɗagaptá həŋ ta taŋtaŋa ghuɓa tsa gwal ta ngha mnduha ya, tsughwaɗapha həŋ ta mahisani. Ka lagha həŋ tavata sana watgha haf lu nda kufur ta tva lami da huɗa luwa. Ka gunutá tsa watgha ya ka ghəŋani ta wa ira taŋ. Ka sabə həŋ, ka ksaftá həŋ ta tvi, gi ka zlanatá duhwala Lazglafta hada.
11 Ma tsa fitik ya zlrafta Piyer ta snaŋtá skwi ta magaku. «Ndanana, grafta yu dar kazlay: Mgham Yesu ta ghunagatá duhwalani klaptá iʼi ma dzva Hiridus nda ya ma inda ghwaɗaka skwi si ta kumə la Yahuda ta slaɗighatani,» kaʼa.
12 Na snaŋtani kazlay: Manda va tsaya nzakwani kəʼa, ka sliʼaftá tsi ka laghwi da Mari mani ma Yuhwana, ta hgə lu ka Markus ya. Hada, nda hiɓa tskatá vgha mnduha ta maga duʼa. 13 Ka lagha Piyer dzaŋtá watgha lamə da həga. Ka gavadaghatá sana marakw ka kwalva, ta hgə lu ka Ruda, da sna lwani. 14 Ka tsatsaftá tsi ta lwa Piyer, ka rfu tsi ta rfu. Ma ŋa gunatani ta tsa watgha ya ná, ka hwayaghatá tsi da huɗa həga da mnay kazlay: Waʼa Piyer ma bli kəʼa. 15 «Nda ksa ka da skwi ra!» ka həŋ nda tsi. «Kahwathwata ta mna yu,» kaʼa ta ghəŋani. «Ba sulkumani ya,» ka həŋ. 16 Mbaɗa Piyer ka gɗavata ta dza watgha. Manda gunata taŋ ta watgha ka nghaŋtá həŋ ta Piyer. Ka ndərmim həŋ. 17 Kɗkəɗkɗ, ka Piyer nda dzvu ka lɓanatá həŋ. Ka rusanaftá tsi ta həŋ ka Mgham Yesu kligiŋta ma gamak. «Ka dzaʼa kuni da rusanaftá i Yakubu nda sanlaha ma zwanama,» kaʼa nda həŋ guli. Ka gi sabə tsi ka laghwi da sana vli. 18 Tsaɗakwa vlani, ka kɓutá la sludzi katakata. «Ka wu nuta na Piyer na tama?» ka həŋ. 19 «Psawa manda va psay,» ka Hiridus. Lay, ngha a wa. Laghani ka ɗaɗawanaptá vli ta tsa gwal si ta nghay ya. Ka vlatá tsi ta tvi, ŋa pslatá həŋ. Tahula tsa, ka sliʼaftá Hiridus ma Zudiya ka laha da luwa Sezare, ŋa nzɗavata ka fitik tsəɓakw hada.
20 Ka ɓasaftá mgham Hiridus ta ŋuɗuf katakata ta ghəŋa gwal ma luwa Tir nda Siduŋ. Ka dzraftá tsahaya ta wi ka skwa turtuk ŋa lagha ta kəmani. Ka sutá həŋ ta ghəŋa Blastus ta nzakway ka zwira mgham ya. Ka lagha həŋ ɗawa dzrafta nda mgham, kabga ma haɗika tsa mgham ya ta saba skwi ŋa zay taŋ. 21 Baɗu tsa fitik tsaf həŋ ya, ka suɗavatá Hiridus ta lguta ma mgham mghamani, ka nzafta ta dughurukwani, ka ŋəzlatá tsi baŋluwa. 22 «Lazglafta ta gwaɗa, mndu a wu,» ka mnduha hlaftá wi. 23 Gi hadahada, ka dzuŋtá duhwala Lazglafta ta Hiridus, kabga kwalani kul vlaŋtá glaku ta Lazglafta. Ka dughwaɗutá mtarak, ka mtutá tsi.
24 Mbaɗa gwaɗa Lazglafta ka ta vgha, ka sgaku mbsaka gwal zlghay nda ŋuɗuf nda sga. 25 Manda kɗiŋta i Barnabas nda Sawulu ta slna ya ghunaf lu ta həŋ da Ursalima, ka vraghutá həŋ. Ka kliŋtá həŋ ta Yuhwana, ta hgə lu ka Markus ya, mista taŋ.