11
Rusay Piyer ta skwi ta maguta ma Ursalima
Ka snaŋtá gwal ghunay nda zwanama ta nzakway ma haɗika Zudiya kazlay: Zlghafzlgha gwal kul nzakway ka la Yahuda ta gwaɗa Lazglafta guli kəʼa. Manda vradaghata Piyer da luwa Ursalima, tus gwal zlghay nda ŋuɗuf nda ɗatsa fafaɗa taŋ nda gwaɗa nda Piyer. «Lamla ka da həga ga gwal kul ɗatsaku fafaɗa taŋ, ka za skwa zay kawadaga nda həŋ,» ka həŋ nda tsi. Ka zlraftá Piyer ta rusay ŋa taŋ turtuk turtuk ka tsa skwi ya luta. Kaʼa mantsa: «Ma nzakwa ɗa ma luwa Yafa, ta maga duʼa yu tama, ka slaɗighatá sana mazəmzəm. Ka nghaŋtá yu ta sana skwi dagala manda gatá gwada nzakwani ŋaŋana lu ta wa kuzibiɗimani ta wa kuzibiɗimani ta saha daga ta luwa, ka ndusaɗivata. Ka faftá yu ta iri tida ka vitsay, ka nghaŋtá yu ta skwiha fwaɗ fwaɗ səla mista taŋ, nda nimtak, nda skwiha ta mbaɗa nda huɗi, nda zarakha mida. “Sliʼafsliʼa gha Piyer ka hana ka, ka za ka ta həŋ,” ka sana lwi gwaɗgihata. “Va a yu Mghama ɗa wa, haɗ skwa mbiɗa nda skwi kul raku ta kɗə lami da wa ɗa wu,” ka yu. “Ka nda ra, ka Lazglafta ya ná, ma nghə ka ka skwi kul raku,” ka tsa lwi ya gwaɗglagata ta luwa ka mahis. 10 Hkən kəʼa vrəglanafta manda va tsaya. Ka vriŋtá lu ta tsa skwi ya ta luwa. 11 Ta va tsa luwa ya, nda ɓhadaghata sana mnduha hkən ghunaf lu ta həŋ daga ma luwa Sezare, ŋa sliɗighata ma tsa həga ta nzaku yu ya. 12 “Ka dzaʼa ka mista taŋ, yaha ka da dga ghəŋ,” ka Sulkum nda ghuɓa nda iʼi. Ka pghaftá na mnduha wana həŋ hadna na ta iʼi da luwa Sezare, ka lamə ŋni demdem da həga ga Kwarney. 13 Ka rusaŋnaftá tsa mndu ya kəʼa nghaŋtá duhwala Lazglafta ta sladu ma həga ga taŋ. Kaʼa nda tsi mantsa: “Ghuna ta mndu da luwa Yafa ŋa hgaktá Simuŋ, ta hgə lu ka Piyer ya ka sagha tsi, 14 ŋa mnaghunatani ta gwaɗaha ya dzaʼa klaghaktá mbaku, ŋa kagha nda həga gha tani demdem,” kaʼa. 15 Ta zlrayzlray yu ta gwaɗa tama ná, ka saha Sulkum nda ghuɓa ta ghəŋa taŋ manda va ya ta magaku nda amu taŋtaŋ ya. 16 Ka havaktá yu ta gwaɗa Mgham Yesu ta mnay kazlay: Yuhwana ná, nda imi maga tsatsi ta batem, kaghuni ya, nda Sulkum nda ghuɓa dzaʼa magaghunafta lu ta batem kəʼa ya. 17 Ka si Lazglafta ta vlaŋtá tsa Sulkum nda ghuɓa ya ta tsa mnduha ya, manda va ya vlama lu ta amu ma zlghafta mu ta Mgham Yesu Kristi ya ní, wa iʼi tama ŋa dzanamtá wi ta Lazglafta?» kaʼa. 18 Tahula snaŋta taŋ ta tsa gwaɗa ya, ka lɓatá həŋ demdem, ka zləzlvu həŋ ta Lazglafta «ta vlaŋtá tva mbəɗanaftá nzakwa taŋ ta gwal kul nzakway ka la Yahuda kada mutsafta həŋ ta vərɗa hafu tama,» ka həŋ.
19 Tsa ghuya ɗaŋwa ta slata ma kɗə fitika dzatá Atiyen sagha ya, ta wutsanatá gwal zlghay nda ŋuɗuf. Ka sliʼaftá sanlaha ka laghwi dikw da luwa Finisi, ta laghu sanlaha da Kiprus, ta laghu sanlaha da Aŋtakiya. Ka mnə həŋ ta gwaɗa Lazglafta ŋa la Yahuda ka zlaŋtá mnay ŋa sanlaha ma mnduha. 20 Mbaɗa sanlaha ma gwal zlghay nda ŋuɗuf ta nzakway ka mnduha la Kiprus nda la Sireŋ, ka sliʼafta ka laghu da luwa Aŋtakiya, tvə la Grek. Ka mnə həŋ guli ta Lfiɗa Gwaɗa Mgham Yesu ŋa taŋ. 21 Kawadaga mbrakwa Mgham Yesu nda həŋ, kəl ndəghata mnduha ka zlghafta, ka mbəɗaghutá vgha tvə Mgham Yesu. 22 Ka snanaghatá tsi ta Igliz ma luwa Ursalima. Ka ghunaftá həŋ ta Barnabas da luwa Aŋtakiya. 23 Manda ɓhadaghatani, ka nghaŋtá tsi ta zɗakatahuɗa Lazglafta, ka rfu tsi ta rfu. Ka vlaŋtá tsi ta mbraku ta həŋ ŋa gɗavata taŋ nda fatá ŋuɗufa taŋ ta Mgham Yesu. 24 Tsaw tsa Barnabas ya ná, ŋerma mndu ya, mnda zlghay nda ŋuɗuf ya ndəghu ndəgha nda Sulkum nda ghuɓa. Ka sgavaghatá ndəghata mnduha ta zlghaftá Mgham Yesu.
25 Ka sliʼaftá Barnabas ka laghwi da luwa Tarsus, da zba Sawulu. 26 Manda slaftani tida, ka klagaghatá tsi da luwa Aŋtakiya. Təŋ vakwa taŋ hada kawadaga ta ksa slna ma Igliz. Ka taghə həŋ ta skwi ŋa ndəghata mnduha guli. Ma luwa Aŋtakiya zlrafta lu ta hga gwal zlghay nda ŋuɗuf, ka la krista. 27 Ma tsa fitik ya, ka sliʼaftá la anabi ma luwa Ursalima ka laha da luwa Aŋtakiya. 28 Mamu sani mataba taŋ ta hgə lu ka Agabus. Kaʼa mantsa: «Dzaʼa slaku maya ta ghəŋa haɗik demdem,» kaʼa manda ya mnana Sulkum nda ghuɓa. Ka slatá tsi tama ma fitika gay Klawdi ta mgham. 29 Ka gwal zlghay nda ŋuɗuf sladanata mantsa: «Inda mndu, ka vla tsi ta skwi ya laviŋ tsi ta vlay ŋa tsəghay ŋa kata zwanama ta nzaku ma haɗika Zudiya,» ka həŋ. 30 Ka tskaftá həŋ, ka vlaŋtá i Barnabas nda Sawulu, ŋa klaŋtá la galata mnduha ma haɗika Zudiya.