10
Maravata duhwala Lazglafta da Kwarney
Mamu sana mndu ta hgə lu ka Kwarney ma luwa Sezare. Tsatsi mali ta ghəŋa sana ghuɓa la sludza la Ruma ta hgə lu ka «ghuɓa la Italiya.» Ŋərma mndu tsa mndu ya nda gwal ga taŋ tani. Ta zləŋay ta Lazglafta, dagala mnduha la Yahuda mbaha tsi. Ta magay ta duʼa da Lazglafta inda fitik. Ma sana fitik ta nzemndi hkən tama, ka slanaghatá sana mazəmzəm. Ka nghaŋtá tsi ta duhwala Lazglafta ta lamə da həga ga taŋ ka hgaŋta. «Kwarney!» kaʼa nda tsi. Ka nghə tsi ta tsa duhwala Lazglafta ya nda zləŋ nda zləŋ. Kaʼa mantsa: «Nya ní Mghama ɗa!» kaʼa. «Ɓhadafɓha tsa maga duʼa ta magə ka ya, nda tsa mbaha mnduha ta mbah ka ya da Lazglafta, kəl tsi ka havapta ka kagha. Ghuna nda va nana ta mnduha da luwa Yafa da mnanatá Simuŋ ta hgə lu ka Piyer ya ka sagha tsi. Ya waʼa ga sana mnda kɓa huta Simuŋ hgani tawa drəf hga taŋ ya,» ka tsa duhwala Lazglafta ya nda tsi. Na gi laghwa tsa duhwala Lazglafta ta gwaɗa nda tsi ya, ka hgaftá tsi ta kwalvahani his nda ŋərma sludzani turtuk ta ksanatá slna manda ghalya. Tahula rusanaftani ta həŋ ta inda tsa skwi ta luta ya, ka ghunaghatá tsi ta həŋ da luwa Yafa.
Mnanaŋta Sulkum nda ghuɓa ta gwaɗa ta Piyer
Gamahtsimani ta labə tsa mnduha ya ta tvi, ndusa həŋ ka lamə da tsa luwa Yafa ya, ka laf Piyer ta dədəmatá ghəŋa həga da maga duʼa. Ta ghwaŋ a fitik ma ghəŋ nda tsaya wa. 10 Ka kuzlanaftá maya ta Piyer, ta kumay ma ta skwi ŋa zay. Tata də nda da lu ta skwi zay ŋani. Ka slanaghatá sana mazəmzəm. 11 Ka nghə tsi ta gunata luwa, ka saha sana skwi manda gatá gwada habuŋ lu ta wani ta wani, ka saha ta haɗik. 12 Inda nimtak fwaɗ səla mistani, nda skwiha ta mbaɗa nda huɗi ta haɗik, nda zarakha tani mida. 13 «Sliʼafsliʼa gha Piyer ka hana ka, ka za ka,» ka sana lwi gwaɗganata. 14 Ka Piyer mantsa: «Va a yu Mghama ɗa wa. Haɗ skwa mbiɗa nda skwi kul raku ka zay ta kɗə walaŋta lami da wa ɗa wu,» kaʼa. 15 «Ka nda ra tsa skwi ya ka zay ka Lazglafta ya ná, ma nghə kagha ka skwi kul raku ka zay,» ka tsa lwi ya ka mahis nda tsi. 16 Hkən vranaftani mantsa ya, ka vriŋtá tsi ta tsa skwi ya ta luwa.
17 «Nu mndəra tsaya ma skwi tama,» ka Piyer ta ndana klatá ghəŋa tsa mazəmzəm ta slanaghata ya, nda ɓhadaghata tsa gwal ghunaf Kwarney ya ta watgha manda kɗakwa taŋ ta ɗawaŋtá vla həga la Simuŋ. 18 «Hadna ta nzakwa Simuŋ ta hgə lu ka Piyer ya ra?» Ka həŋ gwaɗata nda lwi kuzlahkuzlah. 19 Tata ndana skwi ta ghəŋa tsa mazəmzəm ya Piyer kay ná, «Wya mnduha hkən ta psa kagha, 20 sliʼafsliʼa ka laha ka, ŋa dzaʼa gha kawadaga nda həŋ. Yaha ka da dga ghəŋ, kabga iʼi ta ghunagaghatá həŋ,» ka Sulkum nda ghuɓa nda tsi. 21 Ka sliʼaftá Piyer ka saha slanaghatá tsa mnduha ya. «Wana yu, iʼi tsa mndu ta psə kuni ya. Nya ta klagaghunaghata na?» kaʼa nda həŋ. 22 «Kwarney ka mali ta ghəŋa ghuɓa sludzi, ta nzakway ka ŋərma mndu, ta zləŋa Lazglafta, ta ghubu inda la Yahuda ya ta ghunaŋnakta. Duhwala Lazglafta ta mnanata ŋa hgadaptá kagha da taŋ ŋa sna skwi dzaʼa ka mnanata,» ka həŋ nda tsi. 23 Ka hladamtá Piyer ta həŋ, ka hanə həŋ hada.
Sliʼafta Piyer ka laghwi da Kwarney
Gamahtsimani, ka sliʼaftá tsi ka laghu mista taŋ. Ka sliʼaftá sanlaha ma zwanama ma luwa Yafa ka pghaghatá həŋ. 24 Ka ɓhadaghatá həŋ da luwa Sezare. Gamahtsimani, ta kzlaykzlay Kwarney nda la ga taŋ tani, nda hɗuhuɗa grahani gwal hagaf tsi ya, ta həŋ. 25 Manda ɓhadaghata Piyer, ka lagha Kwarney da guyay, ka zləmbatá tsi ma ghuvani ka ga zgu ŋani. 26 «Sliʼafsliʼa, mndu iʼi guli,» ka Piyer ka sliʼanafta. 27 Tata dzaʼa nda ghwa yiva həŋ nda Kwarney, ka lamə tsi da həga. Ka slanaghatá tsi ta hiɓatá mnduha hada. 28 Kaʼa nda həŋ mantsa: «Nda sna kuni ná, pyafpya lu ta guyay mnda la Zudiya ta vgha nda la mayəm, ɓalavakata lamə da həga ga taŋ. Tsaw haɗ mnda səla ya ŋa mnay kazlay: Nda ghuɓa yeya, ghuɓa a yeya ka guya vgha nda tsi wu kəʼa wu, ka Lazglafta marihata. 29 Tsaya kwal yu kul dgaŋtá ghəŋ ka sagha hgaŋər ka ta iʼi. Ta kumay yu tama ta snaŋtá ghəŋa skwi kəl kuni ka hgaktá iʼi,» kaʼa. 30 Ka Kwarney mantsa: Ma fwaɗa fitik na, manda va na luwa, ta maga duʼa yu ma həga ɗa ta nzəmndi hkən, ka gi sagha sana mndu nda suɗatá lguta ŋusliŋ tilil ta vghani ta kəma ɗa. 31 Kaʼa nda iʼi mantsa: «Kwarney, snasna Lazglafta ta duʼa gha, havaphava guli ka mbaha mnduha ta mbah ka. 32 Ghuna tama ta mnduha da luwa Yafa da hgaghaktá Simuŋ ta hgə lu ka Piyer ta nzaku ga sana mndu, Simuŋ hgani, mnda kɓa huta, ta wa drəf hgani ya,» kaʼa. 33 «Gi kəl yu ka ghunadaptá mnduha da kagha. Ɗina na sagha sagha ka na. Ndanana, wana aŋni demdem ta kəma gha ŋa sna skwi ya mnagha Mgham ŋa mnaŋnata,» kaʼa.
Piyer ta gwaɗa ga Kwarney
34 Mbaɗa Piyer ka zlraftá gwaɗa. Wya kaʼa: «Kahwathwata, ndanana grafta yu kazlay: Haɗ Lazglafta ta gala mndu wu kəʼa. 35 Inda mndu dər má ma mndəra la wa tsi ta zləŋa hgani, ka maga skwi tɗukwa ná, zɗəganazɗa. 36 Ghunafghuna Lazglafta ta gwaɗani ŋa zwana la Israʼila ma mnanaŋtá Lfiɗa Gwaɗa ta nzaku nda ma Yesu Kristi, ta nzakway ka Mghama inda mnduha, ta həŋ. 37 Nda sna kuni ta skwi ta zlrafta ta haɗika Galili, ka zluʼutá tsi ta vli ta haɗika Zudiya demdem, tahula kɗakwa Yuhwana ta mna gwaɗa, nda ya ta maga batem. 38 Nda sna kuni ka Lazglafta pghəganaghatá mbrakwa Sulkum nda ghuɓa ta Yesu Kristi mnda la Nazaret. Nda sna kuni guli ka Yesu ranaftá inda vli ka maga zɗaku, ka mbamba gwal ghurgana halaway ta həŋ, kabga kawadaga Lazglafta nda tsi. 39 Aŋi, nda nza aŋni ka masləmtsəka inda skwi maga tsi ta haɗika la Yahuda nda Ursalima. Ka dzatá lu nda ma zləŋafta ta udzu. 40 Ka sliʼaganaptá Lazglafta nda hafu baɗu mahkən. Ka vlaŋtá tsi ta tva maraŋtá ghəŋani. 41 Ŋa tsa aŋni tiŋlaghu Lazglafta ta zbapta ŋa nzakway ka masləmtsəkani ya. Ŋa tsa aŋni si ta za skwi, ka sa skwi kawadaga nda tsi ya maraŋta tsi ta ghəŋani, tahula sliʼagaptani ma taba gwal nda rwa ya. Ŋa inda mnduha demdem a maraŋta tsi ta ghəŋani wa. 42 Tsatsi ta mnaŋnata, ka mna kuni ŋa mnduha, ka sladanafta kuni kazlay: Tsatsi sladana Lazglafta ka mnda tsa guma ta ghəŋa gwal nda hafu, nda ya ta ghəŋa gwal nda rwa kəʼa. 43 Inda la anabi ná, mnamna həŋ ta ghəŋani kazlay: Dər wati ma mndu ta zlghafta dzaʼa mutsay ta planatá dmakwani, nda ma mbrakwa hgani,» kaʼa.
Saha Sulkum nda ghuɓa ta ghəŋa gwal kul nzakway ka la Yahuda
44 Tata mna tsa gwaɗaha ya Piyer, ka saha Sulkum nda ghuɓa ta ghəŋa inda tsa gwal ta sna tsa gwaɗa ya. 45 Ka ndərmim inda tsa gwal zlghay nda ŋuɗuf nda tsa fafaɗa taŋ ta labə mista Piyer ya kay, ta vlagata Lazglafta ta Sulkum nda ghuɓa ta ghəŋa inda tsa gwal kul nzakway ka la Yahuda ya. 46 Ka snə həŋ ta gwaɗay tsa mnduha ya ta gwaɗa nda sanlaha ma gwaɗa. Ka zləzlvu həŋ ta glakwa Lazglafta. Ka Piyer mantsa: 47 «Dzaʼa pyafpya lu ta maganaftá batem nda imi ta na mnduha na, ya wana mutsafmutsa həŋ ta Sulkum nda ghuɓa manda va amu na ra?» kaʼa. 48 Ka Piyer guli mantsa: «Maganaftá batem ta həŋ nda hga Mgham Yesu Kristi,» kaʼa. Tahula tsa, ka ndəɓanata həŋ ta dzvu ŋa nzɗavatani tsəɓakw fitik da həŋ.