9
Hgafta Yesu ta Sawulu
Ma tsa fitik ya, zlanava a Sawulu ta ghuyanaptá ɗaŋwa nda rwanatá duhwalha Mgham Yesu wa. Ka sliʼaftá tsi ka lagha slanaghatá la mali ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta, ŋa ɗawaftá ɗelewer ŋa dzaʼani vlaŋtá la maliha ma həga tagha skwa la Yahuda ma luwa Damas. Tsa ɗelewer ya dzaʼa vlaŋtá tvi, ka slanaghasla tsi ta gwal zlghay nda ŋuɗuf hada, ŋa kasaftani ta həŋ ka hlakta da luwa Ursalima. Tata mbaɗa həŋ ta tvi, ndusadagha ndusa həŋ nda luwa Damas tama, ka saha tsuwaɗak wanaftá Sawulu. Ka zləmbagatá tsi ta haɗik, ka snə tsi ta sana lwi ta hgay, kaʼa mantsa: «Sawulu! Sawulu! Kabgawu ta kəl ka ka giri ŋa ɗa na?» kaʼa. «Wa kagha ní Mghama ɗa?» Ka Sawulu nda tsi. «Iʼi Yesu ta gə ka tiri ŋa ɗa yeya, Sliʼafsliʼa gha, ka dzaʼa ka da huɗa luwa Damas. Hada dzaʼa mnaghata lu ta skwi ŋa magay gha,» kaʼa nda tsi. Ndandrakawa, ka tsa gwal ta pgha Sawulu ya nzata. Nda sna həŋ ta lwi mndani, ama ngha a həŋ ta tsa mndu ta gwaɗa ya wa. Ka sliʼafta Sawulu ta haɗik. Kəʼa ka ngha yu ta vli kəʼa, ngha a ta vli wa. Ka ksafta lu ta dzvu ka klaghata da luwa Damas. Ka zata tsi ta fitik hkən, ngha a ta vli wu, zaŋ a ta skwi wu, saŋ a ta imi guli wa.
10 Tsaw ma tsa Damas ya, mamu sana mndu zlghay nda ŋuɗuf ta hgə lu ka Hananiya. Ka Mgham Yesu nda tsi manda skwi ma suni mantsa: «Hananiya!» kaʼa. «Wana yu Mghama ɗa,» ka Hananiya. 11 «Sliʼafsliʼa ka dzaʼa ka ta tvi, ta tsa tvi ta hgə lu ka tvi nda ga zeghwi ya, ka ɗawaŋta ka ta sana mnda la Tarsus, ta hgə lu ka Sawulu, waʼa ma həga ga Yuda ya. 12 Ya waʼa ta maga duʼa ndanana. Ka nghaŋtá tsi manda skwi ma suni ta sana mndu ta hgə lu ka Hananiya ta lami ka fa dzvu ta ghəŋani, kada nghəglaŋta tsi ta vli,» kaʼa nda tsi. 13 Ka Hananiya mantsa: «Mghama ɗa, nda ndəgha mnduha ta mnihatá gwaɗa ta ghəŋa tsa mndu ya, ka rusiftá həŋ ta inda ghwaɗaka skwi magana tsi ta mnduha gha ma Ursalima. 14 Ka sagha tsi da hadna nda mbraku ya mutsaf tsi da maliha ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta, ŋa kasa inda gwal ta hgaŋtá hga gha,» kaʼa. 15 Ka Mgham Yesu nda tsi mantsa: «La! Iʼi ta zbaptá tsa mndu ya ŋa ghunay ɗa, ŋa mnanaŋtá hga ɗa ta sanlaha ma mnduha, nda ya ŋa mghamha, mantsa ya guli ŋa mnduha la Israʼila. 16 Dzaʼa maranaŋmara iʼi ka ghəŋa ɗa, ta inda ghuya ɗaŋwa ya tkweʼ dzaʼa tsi ghuyay ta ghəŋa hga ɗa,» kaʼa. 17 Ka sliʼaftá Hananiya tama ka laghwi. Ka lamə tsi da tsa həga ya. Ka fanaghatá tsi ta dzvu ta Sawulu. Kaʼa nda tsi mantsa: «Sawulu! Zwaŋama ɗa ka. Tsa Mgham Yesu ta maraghaŋtá ghəŋani ta tvi ya, ta ghuniɗikta ŋa nghəglaŋta gha ta vli, nda ya ŋa ndəghaghafta nda Sulkum nda ghuɓa,» kaʼa. 18 Ka gi sliʼagata skwiha manda ŋulaŋ manda ŋulaŋ ta ira Sawulu, ka nghəglaŋtá tsi ta vli. Ka sliʼaftá tsi, ka maganaftá lu ta batem. 19 Ka zutá tsi ta skwa zay, ka vravaktá mbrakwani.
Zlrafta Sawulu ta mna Lfiɗa Gwaɗa ma luwa Damas
Ka nzɗavatá tsi tsəɓakw fitik kawadaga nda gwal zlghay nda ŋuɗuf ma Damas. 20 Ka gi sliʼaftá tsi ka mnay ma həga tagha skwa la Yahuda, kaʼa mantsa: «Yesu ná, Zwaŋa Lazglafta ya,» kaʼa. 21 Ka ndərmim inda gwal ta snay nda ndərmima. Ka həŋ mantsa: «Nana mndu na a ta ganaptá iri katakata ta gwal ta hga hga Yesu ma luwa Ursalima kay ra? Sagha da kasa həŋ ŋa hlaŋtá la mali ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta a tsi kay ra?» ka həŋ. 22 Ka gɗavatá Sawulu ka mnay: «Yesu ná, Kristi ya,» kaʼa. Ka kɓanaftá tsi ta la Yahuda ta nzakway ma luwa Damas. Sna a həŋ ta skwi ŋa zlghanaftawi wa.
23 Labla fitik mida tama, ka dzraftá la Yahuda ta wi ŋa zba dzatá Sawulu. 24 Ka nzatá həŋ ta watgha luwa nda rviɗik tani, nda fitik tani ka ɗakwatsay ŋa dzata. Ka slramtá tsa skwi dzraf həŋ ya da sləməŋa Sawulu. 25 Ta sana rviɗik tama, ka famtá gwal zlghay nda ŋuɗuf ta Sawulu ma gwadzegwer ka tsghigiŋta nda ta ghurum ta muhula luwa.
Nzakwa Sawulu ma luwa Ursalima
26 Ɓhadaghatani da luwa Ursalima, ka zbə tsi ta guyaftá vgha nda gwal zlghay nda ŋuɗuf. Ka zləŋə həŋ nda zləŋa, kabga graf a həŋ kazlay, vərɗa mnda zlghay nda ŋuɗuf ya kəʼa wa. 27 Ama ka klaftá Barnabas, ka pghadaghata slanaghatá gwal ghunay. Ka rusanaftá Barnabas ta həŋ ka Sawulu nghaŋtá Mgham Yesu ma tvi, nda ya ka Mgham Yesu gwaɗganata. Rusanafha ta həŋ guli, kinawu ka Sawulu fatá ghəŋani ka mna Lfiɗa Gwaɗa nda hga Mgham Yesu ma luwa Damas. 28 Daga baɗu tsa ya, ka ksaftá tsi ta nzaku nda həŋ. Ta labla həŋ, ta vrakvra həŋ ta mna Lfiɗa Gwaɗa nda hga Mgham Yesu ma Ursalima. 29 Ta gwaɗgana gwaɗa ta la Yahuda nda sna ta gwaɗa Grek, ta zlərɗay ta gwaɗaha nda həŋ. Ŋa taŋ tani, zba htsiŋani ŋa dzata ŋa taŋ. 30 Snaŋta zwanama, ka pghaghatá həŋ da luwa Sezare. Hada, ka ghunaghatá həŋ da luwa Tarsus.
31 Ma tsa fitik ya, lefɗekw nzata nzakwa guyatá ghəŋa gwal zlghay nda ŋuɗuf ta haɗika Zudiya, nda ya ta haɗika Galili, nda ya ta haɗika Samari. Ta mbray həŋ ta vgha ka nzaku nda hanatá ghəŋ mista Mgham Yesu. Ta sgaku nda sga həŋ nda zɗakatahuɗa Sulkum nda ghuɓa.
Mbanafta Piyer ta Ayniya
32 Piyer ya ná, ra inda vli ka naghanaghatá gwal zlghay nda ŋuɗuf ŋani. Ma sana fitik, ka laha tsi nghanaghatá gwal zlghay nda ŋuɗuf ma luwa Lida. 33 Ka slaftá tsi sana mndu ta hgə lu ka Ayniya ta hani ta ghzləŋ. Ma tghasa vakwani tsa manda raghwatani. 34 Ka Piyer nda tsi mantsa: «Ayniya! Yesu Kristi ta mba kagha. Sliʼafsliʼa ka payanata ka ta ghzləŋa gha,» kaʼa. Ka gi sliʼaftá Ayniya. 35 Nghaŋta inda gwal ma luwa Lida, nda gwal ma daɓi ma luwa Siruŋ ta tsa mndu ya ná, ka zlghaftá həŋ ta Mgham Yesu.
Vranamta Piyer ta hafu ma Tabita
36 Mamu sana marakw ma luwa Yafa ta hgə lu ka Tabita mataba gwal zlghay nda ŋuɗuf. Tsaya «Durkas» nda gwaɗa Grek, manda mnay kazlay: Madva kəʼa ya. Dagala ŋerma skwi maga tsi, ta katay ta gwal ka pɗu. 37 Ma tsa fitikha ya, ka ksaftá ɗaŋwa ka mtutá tsi. Tahula mbazata, ka klaftá lu ka famta ma dzuguvi ta ghəŋa sana həga. 38 Tsaw ndusa tsa luwa Yafa ya nda luwa Lida. Ka snaŋtá tsa gwal zlghay nda ŋuɗuf ma Yafa ya kazlay, waʼa Piyer ma luwa Lida kəʼa. Ka ghunadaptá həŋ ta mnduha his da tsi. Ka həŋ nda Piyer mantsa: «Kdəkkdək sawi misimmisim da aŋni,» ka həŋ. 39 Ka sliʼaftá Piyer ka labə kawadaga nda tsa mnduha ya. Manda ɓhadaghatani, ka kladaftá lu da tsa dzuguvi ta ghəŋa sana həga ya. Ka sliʼaftá inda miʼa wadgu wamta ka taw, ka maray ŋani ta lgut nda dzampa ya maganaf Tabita ta həŋ ma nzakwani ta nda iri. 40 Ka Piyer nda inda mndu ma həga mantsa: «Labwala la dzibil,» kaʼa. Ka saghu həŋ. Tahula tsa, ka tsəlɓatá Piyer ka maga duʼa. Ka mbəɗavatá tsi tvə mbli. Kaʼa mantsa: «Tabita, Sliʼafsliʼa!» kaʼa. Ka gunaŋtá Tabita ta iri. Nghaŋtani ta Piyer, ka sliʼavatá tsi ka nzata nda nza. 41 Ka ŋanatá Piyer ta dzvu, ka sliʼanafta ka sladata. Ka hgadamtá tsi ta gwal zlghay nda ŋuɗuf, nda tsa la wadguha ya, ka maranaŋtá həŋ ta nzakwani nda hafu. 42 Ka snanaghatá tsi ta inda gwal ma Yafa. Ka zlghaftá ndəghata mnduha ta Mgham Yesu. 43 Ka nzatá Piyer ka nzɗavata ma Yafa ga sana mnda kɓa huta, Simuŋ hgani.