8
Ka zɗəganatá tsa dzatá Atiyen ya ta Sawulu.
Zlraftá ghuya ɗaŋwa ŋa gwal zlghay nda ŋuɗuf
Baɗu tsa fitik ya zlrafta ghuya ɗaŋwa katakata ta slanaghatá gwal zlghay nda ŋuɗuf ma luwa Ursalima. Ka gazlaghutá inda gwal zlghay nda ŋuɗuf da sana vliha ta haɗika Zudiya, nda ya ta haɗika Samari. Gwal ghunay yeya ta pɗata hada. Mamu sana mnduha ta zləŋa Lazglafta, ka paɗamtá həŋ ta Atiyen, ka tawamtá həŋ katakata.
Ŋa Sawulu ya tani, kuma zaɗanatá gwal zlghay nda ŋuɗuf ŋani. Ka dzaʼa tsi da həga da həga kasa zgwana nda miʼaha, ka pgha həŋ da gamak.
Mnay Filip ta Lfiɗa Gwaɗa ma luwa Samari
Tsa gwal ta gazlaghuta ya ná, ra luwa ŋa taŋ ta magay ka mna gwaɗa ta ghəŋa Lfiɗa Gwaɗa. Ka laha Filip da luwa Samari, ka mnə tsi ta gwaɗa ta Kristi ŋa mnduha hada. Zɗəganazɗa tsa gwaɗa ta mnə Filip ya ta həŋ. Tets ka skwa turtuk ndəghata dəmga ta sna tsa gwaɗa ta mnə tsi ya, nda ya ta ngha tsa mazəmzəmha ta maga tsi ya guli, kabga ta sliʼagapsliʼa ghwaɗaka sulkumha nda dza lili ma ndəghata mnduha. Nda ndəgha gwal nda raghwa, nda gwal matavaghu səla taŋ ta mbambafta. Tsaya tama, ma rfu tsa luwa ya katakata.
Tsaw mamu sana mndu ta hgu lu ka Simuŋ ma tsa luwa ya. Nda kɗa fitikani ma tsa luwa ya ta ksa slna nda zava. Ta zləŋ nda zləŋa mnduha ma luwa Samari. Ka mndu dagala klafta tsi ta ghəŋani. 10 Nda zwani tani, nda galata mnduha tani demdem, zɗəganazɗa tsa mndu ya ta həŋ. «Nana mndu na ná, mbrakwa Lazglafta ya ta hgə lu “ka mbraku dagala yeya,”» ka həŋ tazlay. 11 Zɗəganazɗa tsa mndu ya ta həŋ, kabga nda kɗa fitikani ta maganatá slna ta həŋ nda tsa zavani ya. 12 Tahula zlghafta taŋ ta tsa gwaɗa Filip ta mnay ŋa taŋ ta ghəŋa Mgham Lazglafta, nda ya ta ghəŋa hga Yesu Kristi ya, ka maganaftá lu ta batem ta həŋ, nda zgwana tani, nda miʼaha tani. 13 Va tsa Simuŋ ya guli, ka zlghaftá tsatsi, ka maganaftá lu ta batem. Ka ndiʼanavatá tsi ta vgha ta Filip, ka nghə tsi ta mandərmimiha nda mazəmzəmha ta magə Filip ya, ka ndərmim tsi.
14 Snaŋta gwal ghunay ta nzakway ma Ursalima kazlay: Zlghafzlgha gwal ma luwa Samari ta gwaɗa Lazglafta kəʼa, ka ghunadaptá həŋ ta i Piyer nda Yuhwana, da həŋ. 15 Lagha tsahaya da həŋ, ka magə həŋ ta duʼa ta ghəŋa taŋ, kada mutsafta həŋ ta Sulkum nda ghuɓa. 16 Tsaw si ta sa a Sulkum nda ghuɓa ta ghəŋa ya dər ka turtuk ma həŋ wa. Batem kweŋkweŋ yeya maganaf lu ta həŋ ma hga Mgham Yesu. 17 Lagha i Piyer nda Yuhwana ka fanaghatá dzvu ta həŋ, ka mutsaftá həŋ ta Sulkum nda ghuɓa. 18 Na nghay Simuŋ ta tsa vla Sulkum nda ghuɓa ŋa mnduha ma fanaghata gwal ghunay ta dzvu ta həŋ ya, ka klaftá tsi ta tsedi ka vlay ŋa taŋ. 19 Kaʼa mantsa: «Vlihawavla ta tsa mbraku ya ta iʼi guli, ŋa mutsafta mndu dzaʼa fanaghata iʼi guli ta dzvu, ta Sulkum nda ghuɓa,» kaʼa nda həŋ. 20 Ka Piyer nda tsi mantsa: «Ka zaɗa tseda gha nda kagha tani, ka si nda tsedi ta mutsa lu ta skwa mbalay da Lazglafta ka ka ta gray ya. 21 Haɗ ŋa gha ma na skwi na wu, haɗ ima gha mida guli wu, kabga slada a ŋuɗufa gha dar ta kəma Lazglafta wa. 22 Vziŋvza ta tsa ghwaɗaka ndana gha ya, ka ɗawa ka da Mgham ta plighistani ta dmakwa tsa ndanagha ya, ka dzaʼa magaku tsi. 23 Ta nghadaptá yu ná, ksuksa ghwaɗaka skwi ta kagha, ma gamaka dmaku ka,» kaʼa nda tsi. 24 Ka tsa Simuŋ ya nda həŋ mantsa: «Kdəkwakdək, magawa vərɗa kaghuni ta duʼa ta ghəŋa ɗa, kada kwala tsa skwiha mna kuni ya da sliɗighata,» kaʼa.
25 Tahula mnaŋta taŋ ta gwaɗa ta ghəŋa Yesu Kristi nda gwaɗani tani, ka vraghatá həŋ da luwa Ursalima ka dzaʼa nda mna gwaɗa ma ndəghata sana luwaha ta haɗika Samari.
Filip nda mnda luwa Itiyupi
26 Ka duhwala Lazglafta nda Filip mantsa: «Sliʼafsliʼa ka dzaʼa ka nda Sud, ka dzaʼa ka da tsa vli ta saha ma Ursalima ŋa dzaʼa da luwa Gaza ya, ya ka mtak tsa vli ya,» kaʼa. 27 Ka sliʼaftá tsi ka laghwi. Tsaw mamu sana mnda la Itiyupi si ta laghwi da maga duʼa da Lazglafta ma luwa Ursalima. Tsa mndu ya ná, ka kuɓitik nzakwani. Mndu dagala ya ma slna, ma dzvani inda gadghəla sana marakw, Kandes hga tsa marakw ya ta nzakway ka Mghama la Itiyupi. 28 Ta vru tsi dzaghani, ka nzamtá tsi ma mwata plisani, ka dzaʼa nda dzaŋa deftera anabi Isaya. 29 «Gavadaghagava tavata ya mwata plis ya,» ka Sulkum nda Filip. 30 Ka ndadaghatá Filip. Ta snə tsi ná, ta dzaŋa deftera anabi Isaya tsa mnda la Itiyupi ya. Kaʼa nda tsi mantsa: «Nda sna ka ta na skwi ta dzaŋ ka na ra?» kaʼa. 31 Ka tsa mndu ya mantsa: «Waka yu dzaʼa snaŋta ka mniɗif a mndu na?» kaʼa zlghaftá wani. Ka hgadaftá tsi ta Filip nzanavata. 32 Wya tsa vli ta dzaŋ tsi ya:
«Manda kla tuwak da vla hnay klaghata lu.
Manda nzatá nzakwa zwaŋa tuwak kul haɗ ta gwaɗafta ta kwitsə lu ta swidani ya
kəʼa nzata, pslaf a ta wani wa.
33 Ma hanaganatani ta ghəŋani, ka tsanaghatá lu ta guma,
ka dzata. Haɗ mndu dzaʼa kulaŋtá mndəra taŋ wu,
kabga zaɗanazaɗa ta hafani ta ghəŋa haɗik*,» kaʼa.
34 Ka tsa mnda la Itiyupi ya ɗawaŋta da Filip mantsa: «Kdəkkdək, mnihamna ka ta ghəŋa wa ta gwaɗa na anabi na ta na gwaɗa na! Ta ghəŋa ghəŋani re, ari ta ghəŋa sana mnda a na?» kaʼa. 35 Ka zlraftá Filip ta gwaɗa ta ghəŋa tsa vli dzaŋaf tsi ya, ka mnanaŋtá tsi ta Lfiɗa Gwaɗa ta ghəŋa Yesu. 36 Tata mbaɗa həŋ ta tvi, ka lagha həŋ slafta ta imi ma ghwa. Ka tsa mnda la Itiyupi ya nda tsi mantsa: «Ya wana imi na ní, nu dzaʼa pyafta magaɗiftá batem na?» kaʼa. [ 37 «Ka zlghafzlgha ka nda ŋuɗufa gha, ta magaku,» ka Filip. «Mantsa nzakwani, zlghafzlgha yu nda ŋuɗufa ɗa kazlay: Yesu Kristi ná, Zwaŋa Lazglafta ya kəʼa,» ka tsa mndu ya nda tsi.] 38 Ka sladanatá tsi ta tsa mwata plisani ya. Ka saha həŋ nda Filip mida ka lamə həŋ da imi, ka maganaftá Filip ta batem. 39 Manda kɗakwa taŋ ta sabi ma tsa imi ya, ka klaghatá Sulkuma Mgham Lazglafta ta filip, gi kuɗataŋ nghəgla a tsa mnda la Itiyupi ya wa. Ka kɗə tsatsi ta ksa tvani, ka dzaʼa nda rfu. 40 Ka zlagaptá Filip ma luwa Azutu. Ka rə tsi ta luwaha ka dzaʼa nda mna Lfiɗa Gwaɗa, ka laghwi trezekw da luwa Sezare.
* 8:33 Aya 32-33: Ngha ta Isaya 53:7-8.