15
Tskata vgha ma Ursalima
Mamu sana mnduha ta sliʼafta ta haɗika Zudiya, ka lagha da Aŋtakiya da taghay ŋa zwanama kazlay: «Ka tsa a kuni ta fafaɗa ghuni manda ya mna zlaha Musa wu katsi ná, mbaf a kuni wa» kəʼa. Zɗəgana a tsa tagha skwa taŋ ya ta i Pwal nda Branabas wa. Ka zlərɗə həŋ ta wi nda həŋ ta ghəŋani ka ŋɗaŋɗa. Ka lu tama mantsa: Ka la i Pwal nda Barnabas nda sanlaha mataba mu da Ursalima slanaghatá gwal ghunay, nda la galata mndu, ka tsiŋta həŋ ta gwaɗa ta ghəŋani, ka həŋ. Ka klaftá gwal zlghay nda ŋuɗuf ta skwi ŋa mbaɗa taŋ. Ka ksaftá həŋ ta tvi nda ma Finisi nda ya nda ma haɗika Samari, ka dzaʼa nda rusay, ka gwal kul nzakway ka la Yahuda zlghaftá Mgham Yesu. Ka rfu inda zwanama ta rfu katakata ta ghəŋani. Ɓhadaghata taŋ da Ursalima, ka tsuʼaftá Igliz, nda gwal ghunay, nda la galata mndu, ta həŋ. Ka rusu həŋ ŋa taŋ ta skwi magə Lazglafta nda həŋ. Mbaɗa sanlaha mataba la Farisa ta zlghaftá Yesu, ka sliʼavafta. «Ɗatsay gwal kul nzakway ka la Yahuda ta fafaɗ, ka maga həŋ ta skwi ya mna zlaha Musa guli,» ka həŋ. Ka tskavatá gwal ghunay nda la galata mndu, ŋa ngha gwaɗa ta ghəŋani. Ka gwaɗanaghatá həŋ ta gwaɗa katakata ta ghəŋani. Ka sliʼaftá Piyer, kaʼa mantsa: «Zwanama, nda sna kuni manda ghalya kazlay: Mataba ghuni zbapta Lazglafta ta iʼi ŋa mnanaŋtá Lfiɗa Gwaɗa ta gwal kul nzakway ka la Yahuda, kada snaŋta həŋ ŋa zlghafta taŋ kəʼa. Ka maraŋtá Lazglafta ya nda sna ta ŋuɗufa inda mndu, ka tsuʼaftá həŋ nda ma vlaŋtani ta Sulkum nda ghuɓa ta həŋ manda ya vlama tsi ta amu ya guli. Haɗ sana skwi dgana Lazglafta ta amu nda hahəŋ manda ghuɓiŋtani ta ŋuɗufa taŋ, ma zlghafta taŋ wa. 10 Ndanana tama ní, kabgawu ta kəl kuni ka zlurga Lazglafta nda fanaghatá gwal zlghay nda ŋuɗuf ta ndəgaku ya trap dzidzíha mu nda amu tani guli ta kərtay na? 11 Nda ma zɗakatahuɗa Mghama mu Yesu Kristi fatá ghəŋa amu ta mbaku manda va hahəŋ guli,» kaʼa.
12 Sew, ka tsa tskatá vgha ya nzata. Ka zlraftá i Barnabas nda Pwal ta rusa mazəmzəmha nda skwa mandərmimi maga Lazglafta nda ma hahəŋ mataba gwal kul nzakway ka la Yahuda. 13 Kɗakwa taŋ ta gwaɗa ta gwaɗa, ka zlraftá Yakubu ta gwaɗa, kaʼa mantsa: «Zwanama, swidwa! 14 Rusamaf rusa Simuŋ ká Lazglafta zlraftá nghapta ka gwal kul nzakway ka la Yahuda, ka zabaptá tsi mataba taŋ ta gwal ŋa nzata ka ŋani. 15 Ka guram nda tsaya gwaɗata la anabi ta gwaɗa taŋ, manda ya nda vinda kazlay:
16 “Tahula tsaya dzaʼa vragavra yu,
ŋa bəglafta ɗa ta həga Dawuda ta zluta ya. Ŋa payafta ɗa ta tsa ɓadzatani ya,
ka sladanafta.*
17 Mantsa ya dzaʼa kəl hamata mnduha,
ka tsa gwal kul nzakway ka la Yahuda hagaf yu ŋa nzakway ka ŋa ɗa ya ka psa iʼi,
ka Mgham Lazglafta ta maga tsa skwiha ya
18 mnata daga manda ghalya.”
19 Ka kɗə Yakubu ta mna gwaɗani. Ma vlaŋ lu ta ghuya ɗaŋwa ta gwal kul nzakway ka la Yahuda ta mbəɗaktá vgha da Lazglafta, ka iʼi nda ŋa ɗa. 20 Skwi ŋa vindanaftá həŋ na: Zlaŋta taŋ ta wuya skwi, nda hliri, nda za skwi ɓərtá lu nda ɓərta, nda za us, kabga 21 daga ma nzakwagaptá, mamu mnduha ta mna gwaɗa Musa ma inda luwa. Ta dzadzaŋay lu guli inda fitika Sabat ma həga tagha skwa la Yahuda,» kaʼa.
Tsgha ta lwi ŋa gwal kul nzakway ka la Yahuda
22 Mantsa tama, ka ndanatá gwal ghunay nda la galata mndu, nda gwal zlghay nda ŋuɗuf, ta pasaptá mnduha mataba taŋ ŋa ghunay da Aŋtakiya kawadaga nda i Pwal nda Barnabas. Ka psaptá həŋ ta i Yuda ta hgu lu ka Barsaba ya, nda Silas. Nda sgit ta həŋ his his mataba zwanama. 23 Wya ka həŋ vindanamtá ɗelewer ta həŋ ma dzvu:
«Aŋni gwal ghunay nda la galata mndu ya ta ga zgu ŋa ghuni zwanama ta nzakway mataba gwal kul nzakway ka la Yahuda ma luwa la Aŋtakiya, ta haɗika Siri nda ya ta haɗika Silisi. 24 Snaŋnagha sna gwaɗa ta ghəŋa sanlaha ma mndu ta sliʼafta da aŋni, ka lafi da kɓaghunafta kawadaga nda graha ŋni i Barnabas nda Pwal. 25 Ka nzanaghatá ŋni demdem ta ghəŋani, ka dgaptá hya mida. Ka zabaptá ŋni ta mnduha ŋa ghundaghunafta kawadaga nda graha ŋni i Barnabas nda Pwal. 26 Hahəŋ gwal ta vlatá hafa taŋ ŋa maganatá slna ta Mghama mu Yesu Kristi. 27 I Yuda nda Silas ta ghunədaghunafta ŋni mista taŋ, ŋa rusaghunafta taŋ nda wubisima taŋ ta va na skwi vindaghunaf ŋni na. 28 Skwi ta zɗəganatá Sulkum nda ghuɓa nda aŋni tani ná, va a ŋni ta faghunaghatá ndəgaku, ka malaghutá ya ta raku tkweʼ ka magay wa. Wya skwi ŋa magay ghuni: 29 Yaha kuni za sluʼa skwa wuyay, yaha kuni za us, yaha kuni da za sluʼa skwi ɓərta lu nda ɓərta, yaha kuni hliri. Ka zlaŋzla kuni ta maga tsa skwiha ya katsi ná, magamaga kuni ta skwi ɗina. Ləŋləŋ ka kuni nzata,» ka həŋ.
30 Ka zlaŋtá i Pwal nda Barnabas nda Yuda nda Silas ta həŋ ka laghwi da Aŋtakiya. Ka tskanatá həŋ ta gwal zlghay nda ŋuɗuf, ka vlaŋtá həŋ ta tsa skwi vindanaf lu ya ta həŋ. 31 Tahula dzaŋafta, ka rfu həŋ demdem ta rfu nda mbraku ya vlaŋ lu ta həŋ. 32 I Yuda nda Silas ta nzakway ka la anabi ya, ka nzɗavata həŋ ta mna gwaɗa ŋa taŋ ŋa lɓa ŋuɗuf ŋa taŋ, ka mbra həŋ ma zlghay nda ŋuɗuf. 33 Tahula nzɗavata taŋ tsəɓakw fitik hada, «ka ɓhata kuni ɗughwana tama zwanama!» ka gwal zlghay nda ŋuɗuf nda həŋ, ŋa vra taŋ slanaghatá gwal ta ghunaftá həŋ. [ 34 Sliʼaf a yu wu, ka Silas ka nzaghuta hada.] 35 Ka nzatá i Pwal nda Barnabas ma luwa Aŋtakiya. Ka taghə həŋ ta skwi ŋa mnduha, ka mnə həŋ ta gwaɗa Mgham Lazglafta kawadaga nda sanlaha ma mnduha.
Dga vgha i Pwal nda Barnabas
36 Tsəɓakw fitik tahula tsa, «vru u vra da inda vli mana u ta gwaɗa Mgham Lazglafta, ka dzaʼa u naghanaghatá zwanama, ka kinawu nzakwa taŋ,» ka Pwal nda Barnabas. 37 Si ta kumay Barnabas ta kliŋtá Yuhwana ta hgu lu ka Markus ya, mista taŋ. 38 Lanaf a tsa dzaʼani mista taŋ ya ta Pwal wu, kabga daga ta haɗika Pamfali ta tsaghutá tsi ta vgha ka kwalaghutá kɗa dzaʼa maga slna kawadaga nda həŋ. 39 Ka zlərɗanaftá həŋ katakata, ka dgatá həŋ ta vgha. Ka klaghatá Barnabas ta Markus mistani, ka ŋlaftá həŋ ta kwambalu ka laghwi ta haɗika Kiprus. 40 Ta zbaʼatá Pwal ta Silas. «Mista gha ka Lazglafta!» ka zwanama nda Pwal, ka sliʼaftá tsi ka laghwi. 41 Ka rə tsi ta haɗika Siri nda haɗika Silisi, ka vla mbraku ŋa Igliz.
* 15:16 Ngha ta Amus 9:11-12. 15:20 Ngha ta Levitik 18:6-18 nda Levitik 17:10-16. 15:29 Ngha ta Slna gwal ghunay 15:20.