16
Pghafta Timute ta i Pwal nda Silas
Ka ɓhadaghatá Pwal da luwa Derba, nda ya da luwa Listra guli. Mamu sana mnda Zlghay nda ŋuɗuf hada, Timute hgani. Makwa la Yahuda ta nuta ka mnda zlghay nda ŋuɗuf ta yata. Mndəra la Grek dani. Ta ghubay tsa zwanama ta nzakway ma luwa Listra nda ya ma luwa Ikwaniya ya ta Timute. Ka kumaftá Pwal ta klay ta səlani, ka klə tsi. Ka tsanatá tsi ta fafaɗ, yaha gwaɗa da la Yahuda ta nzakway ma tsa vli ya, kabga nda sna həŋ demdem kazlay: Mndəra la Grek dani kəʼa. Ma inda luwa ta ɓhadaghata həŋ, ta mnay həŋ ŋa inda gwal zlghay nda ŋuɗuf ta skwi ya tsiŋ gwal zlghay nda ŋuɗuf nda la galata mndu ta ghəŋani ma Ursalima. Tsaya skwi ŋa snata ghuni ka həŋ ta mnay ŋa taŋ. Ka mbrə Igliz ta vgha ma zlghay nda ŋuɗuf, ka sgaku mbsaka taŋ inda fitik.
Fanaghata suni ta Pwal ma Truwas
Ka pyaftá Sulkum nda ghuɓa ta i Pwal nda Silas, ka mna gwaɗa Lazglafta ta haɗika Asiya. Ka sliʼaftá həŋ ka laghwi nda ta haɗika Frizi nda ya ta haɗika Galat. Ndusadaghata taŋ ta haɗika Misiya, ka kumə həŋ ta dzaʼa ta haɗika Bitani, ama vlaŋ a Sulkuma Yesu ta tvi ta həŋ wa. Ka kɗaŋtá həŋ ta dzaʼa nda ta haɗika Misiya, ka ɓhadaghatá həŋ da luwa Truwas. Hada, ka nghaŋtá Pwal ta sana mnda la Mekaduniya ta sladu ta kəmani ma suni, ta mnay ŋani kazlay: «Sawi da Mekaduniya da kata aŋni kəʼa.» 10 Tahula fanaghata tsa suni ya ta Pwal, ka gi psə ŋni ta tva dzaʼa da Mekaduniya, kabga grafgra ŋni kazlay: Ta hga aŋni Lazglafta ŋa kla Lfiɗa Gwaɗa da hada kəʼa.
Zlghafta Lidiya ta Yesu ma luwa Filipiya
11 Ka lamə ŋni da kwambalu ma luwa Truwas, ka ksaftá ŋni ta tva dzaʼa da luwa Samutra ta tsavata ma drəf ya. Gamahtsimani, ka laghu ŋni da luwa Nyapulis. 12 Ka sliʼaftá ŋni hada ka laghu ŋni da luwa Filipiya. Tsaya luwa dagala ta tsa haɗika Mekaduniya ta nzakway ma dzva la Ruma ya. Tsəɓakw fitika ŋni gerger ma tsa luwa ya. 13 Baɗu fitika Sabat, ka saghu ŋni ma huɗa luwa ka laghwi tawa ghwa, dzaʼa slafsla ŋni ta vla ndəɓa dzva la Yahuda hada ka ŋni sizlay. Ka slaftá ŋni ta tskata miʼaha. Ka mnə ŋni ta gwaɗa ŋa taŋ. 14 Lidiya hga sana marakw mataba taŋ, makwa luwa Tiyatir ya. Lguta dva ya nda bla nda bla dzvani ta dzawə tsi. Ta zləŋay ta Lazglafta guli. Ka fatá tsi ta sləməŋ ka sna gwaɗa ŋni. Ka gunanaŋtá Lazglafta ta ŋuɗufani, ŋa tsuʼa tsa gwaɗa ta gwaɗə Pwal ya. 15 Ka maganafta lu ta batem nduk nda la ga taŋ tani. «Ka grafgra kuni kazlay: Zlghafzlgha yu ta Mgham Yesu kəʼa, sawa da ini» kaʼa ka mbladaghatá aŋni da taŋ.
Nzaku ma gamak ma luwa Filip
16 Ta dzaʼa ŋni da vla maga duʼa ma sana fitik, ka gəmatá ŋni nda sana makwa ka kwalva ksu ghwaɗaka sulkum ta vlaŋtá mna skwi dzaʼa magaku ta kəma. Dagala tsedi ta tsanakta tsi ta daŋahəgani, nda tsa ma slayaŋslayaŋani ya. 17 Ka gi mbaɗə tsi mista ŋni nda i Pwal. «Nana mnduha na ná, gwal ksanatá slna ta Lazglafta ta luwa ya, tva mbaku ta mnaghunata həŋ!» kaʼa ta dzaʼa nda guguɗay. 18 Nda za fitikhani ta mna tsa gwaɗa ya tama, ka psanaghatá tsi ta Pwal. «Nda hga Yesu Kristi, sabsa ma na makwa na,» kaʼa nda tsa ghwaɗaka sulkum mida ya. Ka gi sabə tsi mida hadahada. 19 Nghay la daŋahəgani ma tsa makwa ya ta kwala taŋ kul fəglaftá ghəŋ ta mutsa tsedi, ka hlaftá həŋ ta i Pwal nda Silas, ka hlaghatá ta dawadawa ta kəma gwal dagala dagala. 20 Ka hladaghatá həŋ ta həŋ da mnda tsa guma la Ruma. Ka həŋ mantsa: «Gwaɗa ŋa kətsiɗa mnduha klamak nana mnduha la Yahuda na. 21 Ka taghamatá nzaku kul nghamata, kul ramata tsuʼay mu, kul ramata ksay mu ta slna nda tsi, na amu ta nzakway ka la Ruma na,» ka həŋ.
22 Ka pghaftá dəmga ta vgha ta həŋ. Ka susuɗaghutá gwal guma ta lguta i Pwal nda Silas. «Sləvawa həŋ nda krupi,» ka həŋ. 23 Tahula sləvaptá həŋ, ka hlaghatá lu ta həŋ da gamak. «Ka ngha ka ta həŋ ɗina,» ka lu nda mnda ngha gamak. 24 Na mnanata lu ta tsa gwaɗa ya ta mnda ngha gamak, ka hlaghatá tsi ta həŋ da huɗa həga. Ka tsatsamtá tsi ta səlaha taŋ ma udzu. 25 Ma takala tama, ka magə i Pwal nda Silas ta duʼa, ka falaha nda zləzlva Lazglafta. Ta snaysnay hamata la vuʼa. 26 Gi ka ghudzavaftá haɗik, ka gigɗavaftá tughwa tsa gamak ya. Gi ka gwanutá inda watgha tida, ka pwalutá ziɗa ta inda la vuʼa. 27 Ka sliʼavatá tsa mndu ta ngha həŋ ya. Kəʼa kəʼa ná, nda gwana tsa gamak ya. Ka tsəhagaptá tsi ta budgwani ŋa dzuvtá vghani, ba sliʼaghuslia inda la vuʼa kəʼa sizlay. 28 «Ma dzuv ka ta vgha gha, wana ŋni demdem hadna,» ka Pwal guguɗata. 29 «Pinifwa vu ya,» ka tsa mnda ngha vuʼa ya, ka ndadamtá tsi zləmbatá ta kəma i Pwal nda Silas, ta ghudzaku vghani da zləŋ. 30 Tahula tsa ka hligiŋtá tsi ta həŋ. Kaʼa nda həŋ mantsa: «Mghamha ɗa, nu dzaʼa yu magata ka da mbafta yu na?» kaʼa. 31 Ka Pwal nda Silas mantsa: «Zlghafzlgha ta Mgham Yesu Kristi, ka mbafta ka, kagha nda la ga ghuni tani,» ka həŋ. 32 Ka mnanatá həŋ ta gwaɗa Mgham Lazglafta, ŋa tsatsi nda la ga taŋ tani demdem. 33 Ka hlaghatá tsi ta həŋ ta va tsa rviɗik ya ka laghwi ghuɓinistá lkuha taŋ. Ka gi maganaftá lu ta batem ta tsa mndu ya nda la ga taŋ tani demdem. 34 Ka klaghatá tsi ta i Pwal nda Silas da taŋ, ka zunustá skwi ta həŋ. Ka rfu tsa mndu ya nda la ga taŋ tani ta rfu, kabga zlghafta taŋ ta Lazglafta.
35 Tsaɗakwa vli, ka ghunaftá gwal tsa guma ta mnduha da tsa mnda ngha vuʼa ya kazlay: Zliŋzla ta həŋ kəʼa. 36 Ka mnda ngha vuʼa lami mnanatá Pwal mantsa: «Zliŋzla ta həŋ, ka gwal tsa guma tsghaɗiktá lwi, sabwasa, ka dzaʼa kuni nda zɗaku,» kaʼa. 37 Ka Pwal nda tsa gwal ghunadagha lu ya mantsa: «Tsaŋnagha a lu ta guma wu, ka gi slvaptá lu ta aŋni ta kəma mnduha, ka pghamtá aŋni ma gamak, ta aŋni ta nzakway ka mnduha la Ruma ná, gi ndanana ná, sabwa sa kɗekkɗek ka lu nda aŋni ra? Magava a tsaya mantsa wa! Sagha hahəŋ kaghəŋa taŋ zliŋnista,» kaʼa. 38 Ka sliʼaftá tsa gwal ghunadagha lu ya rusanaftá gwal tsa guma. Ka ksaftá zləŋ ta həŋ, snaŋər həŋ kazlay: Mnduha la Ruma i Pwal nda Silas kəʼa. 39 Ka lagha həŋ da ndəɓa dzvu, ka həŋ mantsa: «Ga ghunaga ŋni ta dmaku,» ka həŋ. Ka hligiŋtá həŋ ta həŋ ma gamak. Ka ndəɓanatá həŋ ta dzvu ta həŋ ŋa sliʼapta taŋ ma tsa luwa ya. 40 Saba i Pwal nda Silas ma gamak, ka laghu həŋ da Lidiya. Tahula nghanaghata taŋ ta zwanama, ka vlaŋtá mbraku ta həŋ ka sliʼaftá həŋ ka laghwi.