18
Pwal ma luwa la Kwareŋt
Tahula tsa, ka sliʼaftá Pwal ma luwa Atina, ka laghwi da luwa Kwareŋt. Hada, ka guyatá tsi nda sana mnda la Yahuda ta hgu lu ka Akilas, ya lu ta haɗika Puŋ. Sliʼaftani yeya ta haɗika Italiya kawadaga nda markwa taŋ Priskila, kabga ka sliʼapsliʼa inda la Yahuda ta haɗika Ruma ka mgham Klawdi mnata. Ka guyaftá Pwal ta vgha nda həŋ. Ka skwa turtuk slna ta magə həŋ. Həga tumpul ta ɗaɗah həŋ. Tsaya kəl Pwal ka gwaftá vgha nda həŋ. Inda fitika Sabat Pwal ta zlərɗa gwaɗa ma həga tagha skwa la Yahuda, nda la Yahuda nda ya nda la Grek, kabga ta kumay ta tɗaktá həŋ ŋa zlghaftá gwaɗa Lazglafta.
Manda zlaŋta i Silas nda Timute ta haɗika Mekaduniya, ka lagha slanaghatá Pwal, ka vzatá Pwal ta ghəŋani ka mna gwaɗa. Ka paslə tsi ŋa la Yahuda kazlay: Yesu ná, Kristi ya kəʼa. Ka gruŋtá la Yahuda ka rarazay. Mbaɗa Pwal ka tukwanatá rgitika lgutani ta həŋ. Kaʼa nda həŋ mantsa: «Ta ghəŋa ghuni ka skwa ghuni, daga ndana nda sliʼa yu tvə gwal kul nzakway ka la Yahuda,» kaʼa. Ka sliʼaftá tsi hada ka lagha da sana mndu, Tirtiyus Yustus hgani. Ta zləŋay tsa mndu ya ta Lazglafta. Tavata həga tagha skwa la Yahuda həga taŋ. Ka zlghaftá Krispus ta nzakway ka mgham ta ghəŋa həga tagha skwa la Yahuda ta Mgham Yesu, mantsa ya la ga taŋ guli. Nda ndəgha gwal ma Kwareŋt guli ta snaŋtá gwaɗa Pwal, ka zlghaftá həŋ, ka maganaftá lu ta batem ta həŋ.
Ta sana rviɗik, ka gwaɗganatá Lazglafta ta Pwal nda ma suni. Kaʼa mantsa: «Yaha zləŋ da ksaftá kagha da haftá ka ta wi Pwal, kɗaŋ gwaɗay. 10 Kawadaga yu nda kagha, haɗ mndu dzaʼa walaŋta faftá dzvu ta kagha ŋa ghuya ɗaŋwa ŋa gha wa. Nda ndəgha mnduha ɗa ta ma na luwa na,» kaʼa. 11 Ka zata pwal ta vaku nda tili mkuʼ ma tsa luwa ya, ta taghanaftá mnduha ta gwaɗa Lazglafta.
12 Ma fitika nzakwa Galiyuna ka ŋumna ta haɗika Akaya tama, ka gwaftá la Yahuda ta wi ka gruŋtá Pwal. Ka kladaptá həŋ da vla tsa guma. 13 Ka həŋ mantsa: «Nana mndu na ta bara mnduha ŋa tsəlɓu ta kəma Lazglafta, ka zluŋtá skwi mna zlahu,» ka həŋ. 14 Ta dzaʼa dzaʼa Pwal da gwaɗa mantsa, ama ka gi tsuʼaftá Galiyuna ta gwaɗa nda la Yahuda. Kaʼa mantsa: «Ka haɗ mndu dza lu wu katsi, haɗ sana dmaku ta bluta wu katsi, haɗ yu ta snaghunata, a la Yahuda wa. 15 Ka si ta ghəŋa zwana gwaɗaha, nda ya ta ghəŋa hgu, nda ya ta ghəŋa zlaha ghuni ta zlərɗa kuni ya, dzik nda kaghuni tsa. Va a yu ta tsa guma ta ghəŋa tsa skwiha ya wu,» kaʼa. 16 Ka ghzlaftá tsi ta həŋ ma vla tsa guma. 17 Ka gwaftá həŋ ta wi ta Sustene, ta nzakway ka mgham ta ghəŋa tsa həga tagha skwa la Yahuda ya, ka ksafta, ka ɗgapta ta wa tsa vla tsa guma ya, gvalaŋ a Galiyuna wa.
Vraghata Pwal da luwa Aŋtakiya
18 Ka nzɗəglavatá Pwal tsəɓakw fitik ma Kwareŋt. Tahula tsa, ka sliʼaftá tsi kawadaga nda i Priskila nda Akilas, ka zlaŋtá zwanama, ka lami da kwambalu, ka laghwi ta haɗika Siri. Ma kɗə tsi ka lami da kwambalu, ka htsatá tsi ta ghəŋani ma luwa Saŋkre, si waɗana tsi ta Lazglafta. 19 Ka ɓhadaghatá həŋ da luwa Afisus, ka zlanatá Pwal ta i Priskila nda Akilas. Ka sliʼaftá tsi ka lami da həga tagha skwa la Yahuda, ka ghwa yiva nda la Yahuda hada. 20 Ka ndəɓə həŋ ta dzvu da tsi, má ŋa nzɗavatani da həŋ, ama ɗvaf a Pwal wa. 21 «Ta dzaʼa vragaghavra yu ka ta ɗvay Lazglafta,» kaʼa nda həŋ.
Ka ŋlaftá tsi ta kwambalu ma Afisus ka laghwi. 22 Ka ɓhadaghatá tsi da luwa Sezare. Ka sliʼaftá tsi hada guli ka laghwi da luwa Ursalima da ganaghatá zgu ta Igliz karaku, ma kɗaku tsi ka laghwi da luwa Aŋtakiya. 23 Tahula nzɗavatani gerger ma luwa Aŋtakiya ta haɗika Siri, ka sliʼaftá tsi ka laghwi da ranaftá haɗika Galat, nda haɗika Frizi, ka vla mbraku ŋa inda gwal zlghay nda ŋuɗuf.
Apwalus ma luwa Afisus nda ya ma Kwareŋt
24 Mamu sana mnda la Yahuda, Apwalus hgani, ma luwa Alegzandri yata lu. Ka lagha tsi da luwa Afisus. Mnda gwaɗa ya, nda sna ta vindata skwiha ma defteri. 25 Taghaf tagha ta skwi ta tva Mgham Yesu. Ká ka nda warakatani. Ta taghay ta skwi ta ghəŋa Yesu nda tvani ŋa mnduha. Aŋ mndani, maga batema Yuhwana yeya snaŋ tsi. 26 Ka mnə tsi ta gwaɗa nda tsafaratá vgha ma həga tagha skwa la Yahuda. Snay i Priskila nda Akilas ta skwi ta mnə tsi, ka hgaghatá həŋ ŋa sganaghata taghanaftá skwi nda tvani ta ghəŋa gwaɗa Lazglafta. 27 Tahula tsa, ka kumaftá Apwalus ta dzaʼa ta haɗika Akaya*. Ka sganaghatá zwanama ta mbraku, ka vindanaftá həŋ ta ɗelewer ta gwal ta tsa haɗik ya ŋa tsuʼafta taŋ nda rfu. Ɓhadaghatani da hada, ka kataŋtá tsi nda zɗaku ya vlaŋ Lazglafta ta gwal ta ghadatá zlghafta. 28 Ka gwaɗə tsi ta gwaɗa baŋluwa nda la Yahuda, ka traptá həŋ ta skwi ŋa ŋrapta. Ka maranaŋtá tsi ta həŋ ta skwi nda vinda ma defteri kazlay: Yesu ná, Kristi ya kəʼa.
* 18:27 Ngha ta Slna gwal ghunay 18:12.