19
Pwal ma luwa Afisus
Ma fitika nzakwa Apwalus ma luwa Kwareŋt, ka ranaftá Pwal ta vli ta ghwáha ta haɗika Asiya, ka ɓhadaghatá tsi da luwa Afisus ka slaftá tsi ta sanlaha ma gwal zlghay nda ŋuɗuf hada. Kaʼa mantsa: «Mutsafmutsa kuni ta Sulkum nda ghuɓa ma zlghafta ghuni ra?» kaʼa ɗawaŋta da həŋ. Ka həŋ nda tsi mantsa: «Ta sna a ŋni ta skwi ta hgə lu ka Sulkum nda ghuɓa wa,» ka həŋ. «Mndərga wati batem magaghunaf lu na?» kaʼa nda həŋ. «Mndərga ŋa Yuhwana magaŋnaf lu,» ka həŋ nda tsi. Ka Pwal mantsa: «Gwal ta tsuʼafta ka mbəɗanaftá nzakwa taŋ, maganaf Yuhwana ta batem ta həŋ. Ka Yuhwana nda həŋ na: Zlghafwazlgha ta tsa mndu ta sagha nda hula ɗa ta nzakway ka Yesu ya,» kaʼa. Tahula snaŋta taŋ ta tsa gwaɗa ya, ka maganaftá lu ta batem ta həŋ nda hga Mgham Yesu. Ka fanaghatá Pwal ta dzvu ta həŋ, ka saha Sulkum nda ghuɓa ta ghəŋa taŋ. Ka gwaɗə həŋ ta gwaɗa nda sanlaha ma gwaɗa, ka klə həŋ ta lwa Lazglafta guli. Ta magay gwagwa ta tsa mnduha ya ta ghwaŋpɗə his.
Tahula tsa, ka gɗatá Pwal ta dzaʼa da həga tagha skwa la Yahuda. Hkən tilani ta mna gwaɗa ta ga mghama Lazglafta, ka ŋavata ŋa tɗaktá ghəŋa gwal ta sna skwi ta mnə tsi. Ka təŋanaftá sanlaha mataba taŋ ta ghəŋ, ka kwalaghutá həŋ ta zlghafta, ka ghuɓasə həŋ ta tsa tagha skwi ta ghəŋa tva Yesu ya ta kəma tskata mnduha. Tsaya tama, ka sliʼaftá Pwal ka zlaŋtá həŋ, ka hlaghatá gwal zlghay nda ŋuɗuf, ka laghu həŋ da həga dzaŋa Tiranus, ka taghə tsi ta skwi ŋa taŋ inda fitik hada. 10 His vakwa taŋ ta taghay. Ma tsaya snaŋta inda gwal ta nzakway ta haɗika Asiya, daga la Yahuda, nda la Grek tani ta gwaɗa Mgham Lazglafta.
Zwana Seva
11 Ka magə Lazglafta ta mazəmzəm ŋa ndərmimay nda ma Pwal. 12 Tsaya ta kəl lu ka klaftá lgut nda salawar ya ta ksaŋtá vgha Pwal tazlay, ka klaŋtá gwal kul ɗughwanaku ŋa ksaŋtá həŋ, ŋa saghwa tsa ɗaŋwa nda ghwaɗaka sulkum ya tani ma həŋ. 13 Mamu sanlaha ma la Yahuda guli ta ra luwa, ŋa ghazligiŋtá ghwaɗaka sulkum ma mnduha. Ka dzəghaŋtá hahəŋ guli ta ghzla ghwaɗaka sulkum nda həga Mgham Yesu ma gwal nda kasa da halaway. Ka həŋ mantsa: «Nda hga tsa Yesu ta mnə Pwal ya ta mnaghunata ŋni: Sabwasa,» ka həŋ. 14 Ndəfáŋ zwana sana mndu ta hgə lu ka Seva ta nzakway tekw mataba la mali ta ghəŋa gwal ta dra skwi ŋa Lazglafta la Zudiya, ta maga mndərga tsa skwi ya mantsa. 15 Ma sana fitik, ka tsa ghwaɗaka sulkum ya nda həŋ mantsa: «Wya nda sna yu ta Yesu, nda sna yu ta Pwal guli, wa kaghuni tama?» kaʼa nda həŋ. 16 Ka valaftá tsa mndu ksu halaway ya ta həŋ ka mbranaghatá həŋ demdem. Ka ndandagaptá həŋ ma tsa həga ya nda hwaya ka fərdiʼu, nda babalatá vgha. 17 Ka snanaghatá tsa skwi ya ta inda la Yahuda nda la Grek tani ma luwa Afisus. Ka ksaftá zləŋ ta həŋ demdem, ka vlə həŋ ta glaku ŋa Mgham Yesu. 18 Ta traku gwal si ta zlghafta, ka sagha həŋ da mnay nda wa taŋ ta ghwaɗaka skwi ya mamaga həŋ. 19 Nda ndəgha gwal si ta mbaɗaku ta hlaktá defteriha taŋ ka dariŋta ta kəma mnduha demdem. Ka mbaɗaftá lu ta tseda tsa defteriha ya ná, ta klay ta tsedi ka dəmbuʼ hutaf 20 Mantsa ya kəl gwaɗa Mgham Yesu ka ŋluta, ka zuta vli nda mbrakwa Mgham Lazglafta.
Gigɗavafta vli ma Afisus
21 Tahula tsa, ka Pwal ndanata mantsa: Ka ranafra yu ta vli ta haɗika Mekaduniya, nda vli ta haɗika Akaya* katsi, ta dzaʼa da luwa Ursalima yu.
«Ka ɓhadaghaɓha yu da hada katsi guli, nda nza tkweʼ ka ɓhadaghata ɗa da luwa Ruma guli,» kaʼa. 22 Ka ghunaghatá tsi ta i Timute nda Irasta, his mataba gwal ta kataŋta ta haɗika Mekaduniya. Ta nzatá vərɗa tsatsi ka nzɗavata ta haɗika Asiya. 23 Ma tsa fitik ya, ka sliʼavaftá gwaɗa katakata ta ghəŋa Mgham Yesu. 24 Tsaw mamu sana ɗəgha ta slru ta hgu lu ka Dametriyus, ta slara zwana həga ka kufur, ŋa wuyay, ta hgu lu ka Deyes Artimis. Kaɗ ka skwi ta planata tsi ta gwal ta maganatá slna. 25 Ka tskanatá tsi ta tsa mnduhani ya, kawadaga nda sanlaha ta maga mndərga tsa slnahani ya guli. Kaʼa nda həŋ mantsa: «Graha! Nda sna kuni kazlay: Ta na skwi ta tsatsafta mu na nzafta mu kəʼa. 26 Nda ngha kuni, nda sna kuni guli ta skwi ta mnə Pwal. Kaʼa na: Nza a skwi ta tsatsafta mnduha nda dzva taŋ ka Lazglafta wu, kaʼa. Ka tɗaghatá tsi ta ndəghata mnduha. Ma na luwa Afisus na kweŋkweŋ yeya a wu, nduk ma inda vli ta haɗika Asiya tani. 27 Wana na skwi na dzaʼa dzatá slna mu. Tsaya ya a wu, dzaʼa zləmbaku gwaɗa ta ghəŋa həga skwa wuyay mu dagala ta nzakway ka Deyes Artimis. Vləgəlta a mnduha ta glaku ŋa Deyes ka tsəlɓu ma ghuvani manda ya ta magə lu ma inda vli ta haɗika Asiya nda ya ta ghəŋ haɗik demdem ya wu,» kaʼa. 28 Snaŋta taŋ ta tsa gwaɗa ya, ka gufaftá ŋuɗufa taŋ ka guguɗ həŋ ta guguɗaku. «Ya dagala gwaɗa ta Dayes Artimis la Afisus,» ka həŋ. 29 Ka sliʼavaftá vli kuɗukuts ma luwa demdem, ka hwaya da vla katskatsu, ka ksədanaghatá həŋ ta graha Pwal ta nzakway ka i Gayus nda Aristarkus, tsa hahəŋ his ta nzakway ka mnduha la Mekaduniya ya. 30 Si ka kumə Pwal ta dzaʼa slanaghatá həŋ, ama ka pyaftá gwal zlghay nda ŋuɗuf. 31 Mamu sanlaha ma gwal ksa slna ŋumna ta haɗika Asiya ta nzakway ka graha Pwal. «Yaha ka da dzaʼa da tsa vla katskatsu ya,» ka həŋ tsghadanaghatá lwi ta Pwal. 32 Ta tsa luwa ya, nda ghuya ghəŋa mnduha. Ka nu ŋa ya laha ta guguɗay, ka nu ŋa ya laha ta gugɗay. Mal gwal mataba taŋ kul snaŋtá skwi ta tskanatá həŋ. 33 Ka snanamtá sana mnduha ta tsa gwaɗa ya ta sana mndu ta hgu lu ka Alegzandra ta klə la Yahuda ta kəma. Ka Alegzandra tama mantsa: «Swidwa! Swidwa!» kəʼa kapaŋtá dzvu, ka kuma gwaɗa ŋa mnanaŋtá mnduha. 34 Manda snaŋta taŋ kazlay: Mnda la Yahuda na mndu na kəʼa, ka hlaftá həŋ ta wi ka skwa turtuk ka zatá awa his. Ka həŋ mantsa: «Dagala gwaɗa ta Dayes Artimis la Afisus!» ka həŋ hlaftá wi.
35 Ka lɓanatá mnda vindi ma tsa luwa ya ta mnduha zlahzlah. Kaʼa mantsa: «Ari wa la Afisus, wa ya kul snaŋta kazlay: Luwa Afisus ta ŋanatá tsa həga Dayes Artimis dagala ya, nda tsa tsatani ta saha ta luwa ya kəʼa na? 36 Haɗ mndu dzaʼa zlərɗay wa. Lɓanatá ŋuɗuf ka dzatá ghəŋ skwi ŋa magay. 37 Na mnduha hlagagha kuni da hadna na ná, haɗ sana rutsak vzaf həŋ ta həga skwa wuyay, ka razatá Diyesa mu wa. 38 Ka mamu skwi mataba Dematriyus kawadaga nda gwal ksanatá slna nda sana mndu katsi, mamu vla tsa guma, ka kla həŋ da gwal tsa guma, ka dzaʼa həŋ dganata hada. 39 Ka mamu sna gwaɗa ta kumə kuni ta mnay katsi guli, dzaʼa dzray mu ta tsaya ma vla dzrəka mu. 40 Ta ghəŋa na skwi ta magaku gita na ná, laviŋlava lu ta tsaftá badza ta amu ka gwal zlərɗawi, kabga haɗ skwi prək ka tskamata mandana ná, ŋa mnay mu kazlay: Ta ghəŋa ya skwi ya tskavata mu kəʼa wa,» kaʼa. Kɗakwani ta gwaɗa, «gazlawagazla,» kaʼa nda mnduha.
* 19:21 Ngha ta Slna gwal ghunay 18:12.