20
Sliʼa Pwal ta haɗika Mekaduniya nda ya ta haɗika Akaya
Tahula lɓatá tsa sliʼavafta sliʼavaf lu ya, ka tskanatá Pwal ta gwal zlghay nda ŋuɗuf, ka vlaŋtá mbraku ta həŋ. Ka dgatá tsi ta vgha nda həŋ, ka laghwi ta haɗika Mekaduniya. Tahula ranaftani ta tsa haɗika ya, ka valaŋtá tsi ta mbraku katakata ta gwal zlghay nda ŋuɗuf, ka ɓhadaghatá tsi ta haɗika Gres. Ka zatá tsi ta tili hkən hada. Ta dzaʼa dzaʼa lami da kwambalu ŋa dzaʼa ta haɗika Siri tama, ka snaŋtá tsi ta dzray ta dzrə la Yahuda ta wi ta ghəŋani ŋa pghanatá buɗukwa. Ka ksəglaghatá tsi ta tvi nda ta haɗika Mekaduniya. Ka sliʼaftá i Supater zwaŋa Pirhus mnda luwa Beriya, nda Aristarkus nda Sekundus mnda la Tesalunik, nda Gayus mnda luwa Derba, nda Timute, nda Tisik, nda Trufim mnduha haɗika Asiya, mistani. Ka laghu tsahaya ta kəma kzla aŋni ma luwa Truwas. Aŋni ya, ka lamə ŋni da kwambalu ma luwa Filipiya, tahula zutá skala buradi kul haɗ is mida ya. Ta mahutafa fitik, ka lagha ŋni slanaghatá həŋ ma luwa Truwas, ka zatá ŋni ta luma hada.
Kwanaha lagha Pwal da luwa Truwas
Gahawu baɗu luma gwasi, ka tskavatá ŋni ŋa za skwa zaya* Mgham Yesu, ka zlraftá Pwal ta gwaɗa ta kəma gwal zlghay nda ŋuɗuf, ka nzɗavatá tsi ta gwaɗa ha ka lami da takala, kabga dzaʼa nda sliʼa tsaɗakwər vli. Ma dzuguvi ma həga ta ghəŋa həga tskavata ŋni. Mamu ndəghata pitirlaha ma tsa dzuguvi ta ghəŋa həga tskava ŋni ya. Tsaw mamu sana zwaŋ ta hgu lu ka Fewtikus ta nzuŋta tawa finitir. Ka dziŋtá hani ma tsa nzɗavata Pwal ta mna gwaɗa ya. Na tsa ghərɓanafta hani ya, ka dəɗagatá tsi ta tsa mahkəna həga ta ghəŋa həga ya ta haɗik. Kəʼa ka lu ka sliʼay ná, nda mta. 10 Ka saha Pwal, ka ndadaghata tsukwafta. «Ma tɗ ŋuɗufa ghuni, ta tekeʼa hafu mida,» kaʼa. 11 Ka vradaftá Pwal ka ɓlaʼatá tsi ta buradi ka zay. Ka kɗə tsi ta gwaɗa petsuweɗ vli. Tahula tsa, ka sliʼaftá tsi ka laghwi. 12 Nda hafu ma tsa galaɓay ya ta klaghatá lu dzagha. Ka rfu həŋ ta rfu katakata.
Sliʼa Pwal da luwa Truwas nda ya da luwa Miteleŋ
13 Ka sliʼaftá ŋni ka laghwi ta kəma ta kəma da ŋlaftá kwambalu ŋa kla aŋni da luwa Asus. Ŋa dzaʼa ŋni kla Pwal hada, kabga ta dzaʼa nda səla iʼi, kaʼa. 14 Manda laghani slaŋnaghatá ma Asus, ka klamtá ŋni da kwambalu, ka laghu ŋni da luwa Miteleŋ. 15 Ka sliʼaftá ŋni hada nda kwambalu, ka ɓhadaghatá ŋni gamahtsimani mbəŋ nda luwa Kiyus. Gamahtsimani, ka ɓhadaghatá ŋni da luwa Samus, gamahtsima tsaya guli, ka ɓhadaghatá ŋni da luwa Miletus. 16 Ka Pwal mnuta na: «Haɗ yu dzaʼa sladavata ma luwa Afisus wu, da zutá lu ta fitik ma haɗika Asiya, ka má ta magaku tsi katsi ná, misimmisim ta kuma yu ta ɓhadaghata da Ursalima, ka ma kɗə fitika skala Pentakwat ka sagha a tsi,» kaʼa.
Gwaɗa Pwal nda la galata mndu ma Afisus
17 Ma tsa Miletus ya tama, ka ghunaftá Pwal ta mnduha da Afisus ŋa hgaktá gwal ngha Igliz. 18 Manda ɓhadaghata taŋ da slanaghata, ka Pwal nda həŋ mantsa: «Daga baɗu lagha ɗa ta haɗika Asiya ná, nda sna kuni ka yu nzata kawadaga nda kaghuni. 19 Nda leɓtekwa ta ghəŋ mataba ghuya ɗaŋwa da sanlaha ma la Yahuda ta pghihatá buɗukwa, ksanata yu ta slna ta Mgham Yesu. 20 Nda sna kuni guli kazlay: Haɗ sana skwi prək ka katá kaghuni ɗifaghuna yu wu kəʼa. Mnaghunamna yu ta indani, ka taghaghunafta baŋluwa nda ya dzagha dzagha. 21 Ka gvalaŋtá yu ta la Yahuda nda la Grek, ŋa mbəɗavata tvə Lazglafta ŋa zlghafta taŋ ta Mghama mu Yesu Kristi. 22 Ndanana, nda sliʼa yu da Ursalima. Sulkum nda ghuɓa ta tiŋwa iʼi ŋa dzaʼa. Sna a yu ta skwi dzaʼa sliɗighata hada wa. 23 Skwi ya ta mniɗiŋta Sulkum nda ghuɓa kweŋkweŋ ná, dzaʼa slaɗighasla ghuya ɗaŋwa, dzaʼa vzidimvza lu da gamak. 24 Iʼi ná, ndana a yu ta gwaɗa ta hafa ɗa, dər má kinawu ɗinutani ka ŋa ɗa wa. Dzaʼa kɗanaktá tsa ŋərma slna vliha Mgham Yesu ŋa magay, ta nzakway ka mna Lfiɗa Gwaɗa ta ghəŋa zɗakatahuɗa Lazglafta ya skwi ta zɗəgihata.
25 «Ndanana ná, nda sna yu kazlay: Nghəglaŋta a inda na kaghuni raghunaf yu, ka mnaghunatá gwaɗa ta ga mghama Lazglafta ná, ta həga kuma ɗa ɗekɗek wa. 26 Tsaya ta kəl yu ka mnaghunata dar gita kazlay: Magaghunamaga yu ta inda skwi ya laviŋ yu ta magay nda inda kɗavakta mbrakwa ɗa. Ka dzaʼa zluŋzla kuni ta skwi ya taghaghunaf yu, ta haɗ iʼi mida wu, 27 kabga mnaghunamna yu ta inda skwi mna Lazglafta, haɗ ya ɗifanaghu yu wa. 28 Nghawangha ta ghəŋa ghuni, nghawa ta inda bra ya vlaghuna Sulkum nda ghuɓa ŋa nghay guli. Nghawangha ta Igliza Lazglafta ya mutsanak tsi ta ghəŋani nda usa zwaŋani. 29 Tahula laghwa ɗa ná, nda sna yu kazlay: Dzaʼa sliʼadamsliʼa mnduha ta sidi manda mandundiha da taba ghuni, haɗ həŋ dzaʼa zlaŋtá tsa bra ya wu kəʼa. 30 Dər mataba kaghuni guli ná, dzaʼa sliʼafsliʼa sanlaha da tsakalawi, ŋa baraghata taŋ ta sanlaha ma duhwalha mista taŋ. 31 Ka nzata kuni hzleŋa. Havapwahava kazlay: Hkən vakwa ɗa ta ŋavata nda ima taw ta iri, nda rviɗik tani, nda fitik tani, ta vla hiɗaku ŋa inda kaghuni kəʼa.
32 «Ndana tama, ma dzva Lazglafta nda gwaɗa ta zɗakatahuɗani tani ta famta yu ta kaghuni. Tsa gwaɗa ya dzaʼa ŋla kaghuni, ŋa zay ghuni ta həga kawadaga nda inda gwal nda ghuɓa. 33 Ma nzakwa ɗa ná, gvalaŋ a yu ta dər tseda mndu, dər dzindara mndu, dər lguta mndu wa. 34 Nda sna vərɗa kaghuni kazlay: Nda dzva ɗa si ta maga yu ta slna ŋa kata ghəŋa ɗa, nda ya ŋa kata gwal ta dzaʼa mista ɗa tani kəʼa. 35 Inda tsa slnaha magə yu mantsa ya ná, ŋa maraghunata kazlay: Mantsa ya ta maga lu ta slna ŋa kataŋtá gwal ka pɗu kəʼa. Ŋa havaghunakta guli ta gwaɗa Mgham Yesu ta mnay kazlay: Mal mndu ta vlay ta rfu, ka mndu ta zlghay kəʼa ya,» kaʼa.
36 Ta kɗaku Pwal ta mna tsa gwaɗa ya, ka tsəlɓata tsi ka maga duʼa nda hahəŋ tani demdem. 37 Rəɓ həŋ demdem nda taw, ka lagha tekweseʼ ta Pwal. 38 Tsa mnayni kazlay: Nghəglaŋta a kuni ta həga kuma ɗa wu kəʼa ya na skwi ta ganaftá taw ta həŋ. Ka sliʼaftá həŋ ka pghaghatá Pwal da vla kwambalu.
* 20:7 Ngha ta Slna gwal ghunay 2:42. 20:16 Pentakwat: Tsaya fitika skalu dagala ta fitika tska skwi ta vwah da la Yahuda. Ma tsa fitik ya saha Sulkum nda ghuɓa ta ghəŋa duhwalha Yesu ta ma hutafmbsaka fitik tahula Pak. Ngha Zlahu 23:16.