21
Lagha Pwal da luwa Ursalima
Tahula dgata ŋni ta vgha nda həŋ, ka lamə ŋni da kwambalu. Ka sliʼafta ŋni ka laghwi tur da luwa Kus. Gamahtsimani, ka sliʼafta ŋni ka laghwi da luwa Rudes. Ka gi sliʼafta ŋni hada guli ka laghwi da luwa Patara. Hada, ka slafta ŋni ta sana kwambalu ta sliʼi da luwa Finisi, ka lamə ŋni dida, ka laghu ŋni. Nghay ŋni ta luwa Kiprus manda a, haɗik ya ta tsavata ma drəf, ka zluŋtá ŋni nda ga zlaɓa ŋni ka laghu ŋni nda tvə haɗika Siri. Ka ɓhadaghatá ŋni da luwa Tir ma vla pghay kwambalu ta huzla. Hada, ka slanaghatá ŋni ta gwal zlghay nda ŋuɗuf, ka zata ŋni ta fitik ndəfáŋ da həŋ. «Ma laf ka da luwa Ursalima,» ka həŋ nda Pwal, manda kɗakwa Sulkum nda ghuɓa ta mnanaŋtá həŋ. Ma kɗavakta tsa mandəfáŋa fitik ya, ka sliʼafta ŋni ka sliʼi. Ka pghafta həŋ demdem ta aŋni, nda miʼa taŋ, nda zwana taŋ tani, ha ka zluŋtá huɗa luwa. Ɓhadaghata ŋni ta wa ghwa, ka tsəlɓata ŋni, ka magatá duʼa. Manda dgata ŋni ta vgha nda həŋ, ka ŋlaftá aŋni ta kwambalu, ta vraghuta hahəŋ dzagha taŋ.
Ka kɗiŋtá ŋni ta mbaɗa ŋni nda kwambalu. Sliʼafta ma luwa Tir ka ɓhadaghata da luwa Tulemayis. Hada, ka guguvta ŋni ta zgu nda zwanama. Ka zata ŋni ta fitik turtuk kawadaga nda həŋ. Ka sliʼafta ŋni gamahtsimani ka dzaʼa, ka ɓhadaghata ŋni da luwa Sezare. Ka sliʼafta ŋni guli ka lagha da Filip ta hgə lu ka mnda mna gwaɗa Lazglafta, ta nzakway ka mndu ya tekw mataba tsa gwal ndəfáŋ ya kay*. Ka lamə ŋni da həga ga taŋ ka hanay ga taŋ. Mamu kwaghani fwaɗ ka daghali ka daghali ta klaktá lwa Lazglafta. 10 Nda za fitika ŋni ŋulum hada tama, ka sliʼaftá sana anabi ta hgə lu ka Agabus daga ta haɗika Zudiya, 11 ka sagha da slaŋnaghata. Ka klaftá tsi ta ɓanava Pwal, ka habanatá tsi ta səlahani nda dzvuhani. Kaʼa mantsa: «Wya skwi mna Sulkum nda ghuɓa: Ka ŋa wa nana ɓanava na ná, manda va yeya dzaʼa habafta la Yahuda ta tsa mndu ya ma Ursalima, ŋa klafta taŋ ka fanamta gwal kul nzakway ka la Yahuda ma dzva taŋ,» kaʼa.
12 Na snaŋta ŋni ta tsa gwaɗa ya, nda aŋni tani, nda gwal ma tsa vli ya tani, ka ndəɓə ŋni ta dzvu ŋa Pwal ŋa kwalani kul lafi da Ursalima. 13 Ka Pwal nda aŋni mantsa: «Ta ghəŋa wu ta tawa kuni ta taw. Ta kumay kuni ta giɗiftá zləŋ ra? Iʼi ta ɗa ná, ŋa habaftá iʼi yeya a wu, dər má ŋa dza ta iʼi ma Ursalima ta ghəŋa hga Mgham Yesu tsi, nda fa vgha ɗa,» kaʼa. 14 Na tsa trapta ŋni mida ya ná, ŋəvglaŋ a aŋni guli wa. «Ka maga Mgham Yesu ta skwi ya kumaŋ tsi,» ka aŋni ta ghəŋani.
15 Tahula luta tsa fitik ya tama, ka hbaftá ŋni ta vgha, ka ŋlaghatá da luwa Ursalima. 16 Ka sliʼaftá sanlaha ma gwal zlghay nda ŋuɗuf ma luwa Sezare guli mista ŋni. Ka pghadaghata həŋ ta aŋni da vli ya dzaʼa hani ŋni ta hani ga sana mndu ta hgə lu ka Menasuŋ, mnda sana luwa ta tsavata ma drəf, ta hgə lu ka Kiprus. Nda kɗa fitika tsa mndu ya ma zlghay nda ŋuɗuf.
Nghanaghata Pwal ta Yakubu
17 Ɓhadaghata ŋni da Ursalima, ka tsuʼafta zwanama ta aŋni nda rfu. 18 Ga mahtsimani, ka sliʼaftá Pwal kawadaga nda aŋni ka lagha da Yakubu. Ka lagha gwal Igliz tskavata demdem hada. 19 Tahula ganaghata Pwal ta zgu ta həŋ, ka rusu tsi turtuk turtuk ta skwi maga Lazglafta mataba gwal kul nzakway ka la Yahuda nda ma slnani. 20 Snanata taŋ ta tsa skwi rusanaf Pwal ta həŋ ya, ka zləzlvu həŋ ta Lazglafta. Ka həŋ nda tsi mantsa: «Zwaŋama, nda ngha ka ta dəmbuʼ a ta la Yahuda ta zlghafta ya kiʼe, ta ŋavaŋa həŋ ka sna zlaha Musa. 21 Ka lu nda həŋ nda gwaɗa ta kagha ná, ma snə kuni ta zlaha Musa, ma ɗatsə kuni ta fafaɗa zwana ghuni, ma taghə kuni ta nzakwa la Yahuda, ká ka ta taghay ŋa inda la Yahuda ta nzaku ma səla hamata sanlaha ma mnduha, ka lu ta mnay. 22 Waka lu dzaʼa magay? Ya wya dzaʼa nda sna həŋ kahwathwata kazlay: Hadna ka kəʼa, dzaʼa sliʼagaghasliʼa həŋ. 23 Ka si mantsa tsi, ka maga ka ta na skwi dzaʼa ŋni mnaghata na. Mamu sana mnduha fwaɗ mataba mu ta waɗana ta waɗu ta Lazglafta. 24 Hla ta həŋ ka dzaʼa ka da tsalapta ghəŋa gha kawadaga nda həŋ. Ka plata ka ta skwi ma dzaʼa hahəŋ da play. Tahula tsa, ŋa htsiŋta taŋ ta ghəŋa taŋ. Ka magamaga lu mantsa katsi, dzaʼa nda sna inda mnduha kazlay, tsa skwi ta snə mu ta mnay ta Pwal ya kay ná, tsakala wi ya kəʼa. Ma tsaya dzaʼa kəl lu ka snaŋta kazlay: Ta snay kagha ta zlahu guli kəʼa. 25 Ŋa gwal kul haɗ ka la Yahuda ya, tsiŋtsa mu ta ghəŋani ka vindanafta mu ta həŋ kazlay: Yaha həŋ da za sluʼa skwa wuyay, yaha həŋ da za us, yaha həŋ da za skwi ɓərta lu nda ɓərta, yaha həŋ da maga sliʼiŋsliʼiŋ kəʼa,» ka həŋ.
26 Mantsa tama, ka sliʼafta Pwal kawadaga nda tsa mnduha fwaɗ ya ka tsalapta tsi ta ghəŋani. Gamahtsimani, ka lamə tsi da həga Lazglafta, ŋa mnata fitika dzata ghəŋa tsa tsalatá ghəŋ, nda vlata skwa pla ghəŋ dzaʼa vlə lu ta həŋ ta həŋ ya.
Ksaftá Pwal ma həga Lazglafta
27 Baɗu kɗavakta tsa mandəfáŋa fitik ya, ka nghaŋtá la Yahuda ta sagha ta haɗika Asiya ta Pwal ma həga Lazglafta. Ka gagaftá həŋ ta dəmga, ka ksafta həŋ ta Pwal. 28 Ka dzata həŋ ta lawlaw: «Ari mnduha la Israʼila! Kudiɗwa! Ya wana tsa mndu ta ra inda vli ka raraza mnduha mu, nda zlaha Musa, nda na həga Lazglafta na tani ya kay. Laghani guli ná, ka hladamtá la Grek da na həga Lazglafta na, ka ŋriŋtá na vli nda ghuɓa na,» ka həŋ. 29 Tsaw si nghiŋngha həŋ ta sana mndu ta hgə lu ka Trufim, mnda la Afisus kawadaga nda tsi ma luwa. Zlah si kladamkla Pwal ta tsa mndu ya da həga Lazglafta ka həŋ si ta gray.
30 Kɗukuts sliʼavafsliʼa vli ma luwa, ka gazladaghatá mnduha ma inda vli. Ka ksaftá həŋ ta Pwal ma həga Lazglafta, ka ksigiŋta dzibil, ka gi hahuŋtá tghaha. 31 Ta naghay naghay həŋ ta tva dzatá Pwal ta lagha lu da mnay ŋa mghama sludzi kazlay: ya nda ɓadza vli ma luwa Ursalima kəʼa. 32 Ka gi hlaftá tsi ta sludziha nda maliha ta ghəŋa la sludziha, ka sliʼafta həŋ ka ndadaghata slanaghata həŋ. Nghay taŋ ta mghama la sludzi nda la sludzi tani, ka gi zlaŋta həŋ ta dza Pwal. 33 Ka gavadaghatá mghama la sludzi ka ŋanatá Pwal, ka tsatsanaftá ziɗaha his. «Wa va kagha, nahgani maga ka?» kaʼa nda tsi. 34 Ka nu ŋa ya ta gwaɗay, ka nu ŋa ya ta gwaɗay, ka tsa tskata ghəŋa mnduha ya. Triɗ, trap ta mghama sludzi ta ksaftá ghəŋa gwaɗa, kaʼa mantsa: «Klawakla ta na Pwal na da vla nzakwa la sludzi,» kaʼa. 35 Ndusadaghata Pwal tavata dzatá tva ŋlu da həga, ka gi tsukwaghatá la sludzi, kabga nda ga sida mnduha. 36 «Dzata! Dzata, dzata!» ka tsa ŋəɗdəma ta mnduha ta mbaɗa mistani ya, ka dzaʼa nda hla wi.
Waɗay Pwal ta ghəŋani
37 Ta ghwaŋ a lu ka kladamta Pwal da vla nzakwa la sludzi tama wu, «dzaʼa tsuʼay ka, ka mnaghaŋta yu ta gwaɗa ɗa ra?» Ka Pwal nda tsa mghama sludzi ya. «Nda sna ka ta gwaɗa la Grek ra? 38 Ka gha a na mnda la Masar ta sliʼanaftá zlərɗawi ka ma taŋ, ka hlaghatá gəndaha dəmbuʼ fwaɗ da mtak ya wu ra?» kaʼa nda Pwal. 39 Ka Pwal mantsa: «Mnda la Yahuda iʼi, ya lu ma luwa Tarsus ta haɗika Silisi, zwaŋa sana luwa ta klu lu ya yu. Kdəkkdək, vlihavla ta tvi ka gwaɗganata yu ta mnduha,» kaʼa. 40 Ka vlaŋtá tsa mghama la sludzi ya ta tvi. Ka sladatá Pwal ta tsa dzatá tva dzaʼa da həga ya. Ma hlə kuni ta wi, kaʼa nda dzvu nda mnduha. Sriw, nzanza mnduha. Ka zlraftá Pwal ta gwaɗa nda həŋ nda gwaɗa Hebru.
* 21:8 Ngha ta Slna gwal ghunay 6:5. Nda 8:5-40. 21:25 Ngha ta Slna gwal ghunay 15:20.