23
Pwal ta kəma ŋumna Festus
Ka vazlanamtá Pwal ta iri ta gwal tsa guma. Kaʼa mantsa: «Zwanama ɗa, haɗ sana skwi dəmanaf yu ta Lazglafta ha gita wa. Haɗ sana skwi guli ŋa tsaɗivata wu,» kaʼa. «Dzuŋwadza ta wubisim,» ka mali ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta ta nzakway ka Hananiya ya, nda gwal ndusa nda Pwal. «Dzaʼa dzay Lazglafta ta kagha ghwaɗaka vata həga ɓap lu nda ɓa* na. Nza ŋa tsa guma ta ghəŋa iʼi manda ya ta mnə zlahu kagha, ama ka zluŋtá ka ta zlahu, ka laghwi da mnay kazlay: Dzuŋwa dza kəʼa,» ka Pwal nda tsi. «Waka ka ta raza mali ta ghəŋa gwal dra skwi ta nzakway ka mnda Lazglafta na?» ka tsa gwal ndusa nda tsi ya. «Sna a yu kazlay: Mali ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta ya kəʼa zwanama wu, kabga nda vinda guli kazlay: Haɗu ka dzaʼa raza mgham ta ghəŋa mnduha gha wu kəʼa,» ka Pwal.
Tsaw nda sna kazlay: Nana gwal tsa guma na ná, laɓatani nda la Sadukiya, nda la Farisa ya kəʼa, kəl tsi ka gwaɗata nda lwi dagala dagala. Kaʼa mantsa: «Zwanama ɗa, iʼi ná, mnda la Farisa iʼi, zwaŋa mnda la Farisa yu guli. Ta ghəŋa fafta ɗa ta ghəŋa ɗa, nda ya ta ghəŋa sliʼagapta dzaʼa sliʼagapta gwal nda rwa ma mtaku, ta kəl lu ka tsa guma ta ghəŋ iʼi,» ka Pwal. Na tsa mnatani ta tsaya, ka zlraftá zlərɗutawi mataba la Farisa nda la Sadukiya. Ka dgavaptá tsa tskata vgha ya his. Haɗ gwal nda rwa dzaʼa walaŋta sliʼagapta wu, haɗ duhwalha Lazglafta wu, haɗ Sulkum guli wu, ka la Sadukiya nda ŋa taŋ. Mamu tsahaya demdem, ka la Farisa nda ŋa taŋ. Ka sliʼaftá inda mnduha nda guguɗaku. Ka sliʼavata sanlaha mataba gwal ta tagha zlahu ŋa mnduha ta nzakway mataba la Farisa gwaɗata nda lwi dagala dagala: «Mutsaf a aŋni ta sana ghwaɗaka skwi maga na mndu na wa. Ka sana Sulkum tsi, ka sana duhwala Lazglafta tsi, ka kitsi ta gwaɗganata,» ka həŋ. 10 Ka sgavaghata zlərɗuta wi katakata. Duŋwa həŋ da ɗatsanaptá Pwal na! ka mghama sludzi zləŋaftá zləŋ kəl tsi ka ghunaftá la sludzi ŋa klaptá Pwal mataba taŋ, ka klaghata da həga la sludzi. 11 Girviɗikani, ka Mgham Yesu maravata da Pwal mantsa: «Tatá us ta iri! Manda va tsa ga masləmtsək gə ka ta ghəŋa iʼi ma luwa Ursalima ya ná, manda va tsaya guli dzaʼa ga ka ta tsa masləmtsək ya ma luwa Ruma,» kaʼa nda tsi.
Dzrawi ta ghəŋa Pwal
12 Gamahtsimani, ka dzraftá sanlaha ma la Yahuda ta wi ŋa dzaʼa dzatá Pwal. Ka waɗatá həŋ ka mnay kazlay: Haɗ mu dzaʼa zaŋtá skwi nda za, nda saŋtá skwi nda sa, ka ta dza a mu ta Pwal wu, ka həŋ. 13 Ta malay gwal ta dzraftá tsa wi ya ta fwaɗ mbsak. 14 Ka sliʼaftá həŋ ka laghwi da slanaghatá la mali ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta, nda la galata mndu. Ka həŋ mantsa: «Waɗawaɗa ŋni kahwathwata ta kəma Lazglafta kazlay: Haɗ ŋni dzaʼa walaŋta zaŋtá skwi nda za, ka ta dza a ŋni ta Pwal wu. 15 Ndanana tama, gwafwagwa kaghuni ta wi nda gwal ta tsa guma. Ta kumay ŋni ta ɗagapta hya ma na gwaɗa na kahwathwata, ka kuni dazlay nda mghama sludzi ya ná, ŋa klaghunakta lu ta Pwal ta kəma ghuni. Ta sagha tsi ya, nda paya vgha aŋni ŋa gi dzata,» ka həŋ.
16 Snaŋta zwaŋa mukumani ma Pwal ta tsa pghanatá buɗukwa dzaʼa pghanata lu ta Pwal ya, ka sliʼaftá tsi ka laghwi mnanatá Pwal ma həga la sludzi. 17 Ka hgaftá Pwal ta sana mali ma la sludzi. «Kla ta na duhwal na da mghama la sludzi, ya mamu gwaɗa dzaʼa mnanata tsi,» kaʼa nda tsi.
18 Ka klaftá tsa mali ta ghəŋa la sludzi ya ta tsa duhwal ya, ka klaghata da tsa mghama la sludzi ya. Kaʼa mantsa: «Tsa Pwal tsam lu ma gamak ya ta hgaftá iʼi. Kdəkkdək, kla ta na duhwal na da tsi, mamu gwaɗa dzaʼa tsi mnanata, kaʼa nda iʼi, kəl yu ka klakta,» kaʼa nda tsi. 19 Ka ksaftá tsa mghama sludzi ya ta tsa duhwal ya ta dzvu, ka laghwi ta slərpa vli. «Nu ta kumə ka ta mnihata na?» kaʼa nda tsi. 20 Kaʼa nda tsi mantsa: «Dzrafdzra sanlaha ma la Yahuda ta sagha da ndəɓaghatá dzvu, ŋa kladaghatá Pwal ta kəma gwal ta tsa guma mahtsim. Ta kumay ŋni ta ɗagapta hya ma tsa gwaɗa ya kahwathwata ka həŋ dzaʼazlay nda kagha. Tsaw mantsa ya nzakwani wa. 21 Yaha ka da snana ta həŋ. Ya mamu gwal ta malay ta fwaɗ mbsak dzaʼa pghatá buɗukwa. Waɗa nda waɗa həŋ kazlay: Haɗ ŋni dzaʼa walaŋta zaŋtá skwi nda za, haɗ ŋni dzaʼa saŋtá skwi nda sa, ka ta dza a ŋni ta Pwal wu kəʼa. Ndanana, nda paya vgha taŋ, ya gwaɗa da kagha kweŋkweŋ ta kzlə həŋ,» kaʼa nda tsi. 22 Ka tsa mghama sludzi ya mantsa: «Nana gwaɗa mniɗiŋ ka na ná, yaha ka walaŋta mnanaŋta sana mndu,» kaʼa, ka ghuniŋtá tsa duhwal ya.
Ghunaftá Pwal da ŋumna Feliks
23 Tahula tsa, ka hagaftá mghama la sludzi ta maliha his ta ghəŋa sludziha. Kaʼa nda həŋ mantsa: «Hbawa vgha, dzaʼa nda sliʼa kuni da luwa Sezare ta nzemndi təmbay girviɗik, kawadaga nda sludziha his dərmək, nda sludziha ndəfáŋ mbsak ta ŋla plis, nda sludziha his dərmək nda huzla vulu da həŋ. 24 Mutsaf kuni guli ta plis ŋa kla Pwal, ŋa ɓhadanaghata ɗughwana da ŋumna ta nzakway ka Feliks,» kaʼa. 25 Wya ka tsa mghama sludzi ya vindanaftá ɗelewer guli:
26 «Iʼi Klawdi Lisiyas, ta ga zgu ŋa mghamani ŋumna ta nzakway ka Feliks. 27 Ya mndu ta ghunədaghapta yu ya ná, la Yahuda ta ksafta ka dzaʼa dzata. Ka lagha yu nda la sludza ɗa ka zluʼagapta ma dzva taŋ snaŋər yu kazlay: Mnda la Ruma ya kəʼa. 28 Ŋa zba snaŋtá ghəŋa skwi ya kəl həŋ ka razay ná, ka kladaghatá yu ta kəma gwal ta tsanatá guma ta həŋ. 29 Ka slanaghatá yu ná, ta razu ta ghəŋ skwi ta ksaŋtá zlaha taŋ həŋ. Ama haɗ skwi ga tsi prək ka dzata, dər prək ka hbamta ma gamak wa. 30 Ka sagha lu snaɗimta kazlay: Ta pgha buɗukwa həŋ ŋani kəʼa, kəl yu ka ghunədaghapta tsa mndu ya ŋa lagha hahəŋ ka ghəŋa taŋ da mna dmakuha ya maga tsa mndu ya ta kəma gha. Ləŋləŋ ká ka nzata mghama ɗa,» kaʼa.
31 Ka klaftá tsa la sludzi ya ta Pwal girviɗik manda va ya mnanaf lu ta həŋ, ka klaghata da luwa Aŋtipatris. 32 Gamahtsimani, ka vragaghutá hamata la sludzi da vla nzakwa taŋ, ka kɗə gwal nda plis nda plis ta kla Pwal da luwa Kaysariya. 33 Ɓhadaghata tsa la sludziha ta plis ya da luwa Sezare, ka klaftá həŋ ta tsa ɗelewer ya ka vlaŋtá ŋumna, zlanaŋha həŋ guli ta Pwal ma dzvani. 34 Tahula dzaŋaftá ŋumna ta tsa ɗelewer ya, kaʼa mantsa: «Ta wati haɗik kagha na?» kaʼa ɗawaŋta da Pwal. Snaŋtani kazlay: Mnda haɗika Silisi ya kəʼa, 35 «ŋa sna yu ta gwaɗa gha saghər tsa mnduha ta raza kagha ya,» kaʼa nda tsi. Klaghawakla, ka dzaʼa kuni da nghay ma tsa həga baf Hiridus ya, ka tsa ŋumna ya nda mnduha.
* 23:3 Ngha ta Mata 23:27. 23:5 Ngha ta Sabi 22:27.