24
Tsanavatá gwaɗa ta Pwal
Tahula luta fitik hutaf, ka ɓhadaghatá i mali ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta ta nzakway ka Hananiya, nda la galata mndu, nda sana mndu ta hgə lu ka Tertulus ya, nda viɗa ma gwaɗa. Ka lagha həŋ da wlatá Pwal da ŋumna. Ka hgadaghata lu ta Pwal. Ka zlraftá Tertulus ta rusa skwi ya maga Pwal, kəl həŋ ka wlata. Kaʼa mantsa: «Mghama ɗa, əŋkaʼa ka kagha kəl ŋni ka nzata nda zɗaku. Snaŋta gha ta dzra nzaku kəl mnduha ŋni ka nzakway ɗughwana. Ta rfay mnduha ŋni dər ndigandiga ta kagha katakata Feliks. Mghama ɗa! Yaha ŋni da gərɗaghata. Kdəkkdək, kabga zɗakwa gha, faŋna fa ta zləməŋ ka sna ka ta zwaŋa gwaɗa ŋni dzaʼa mnaghata ŋni. Nana mndu na ná, ghwaɗaka mndu ya slanagha ŋni ta hwaɗa ghəŋa la Yahuda dər ndigandiga ta ghəŋa haɗik. Tsatsi mghama dina la Nazaret* ta nzakway ka gwal ta dzaʼa mista Yesu ya. Ka kumə tsi ta maga sana skwiha dzaʼa kwal kul vlaŋtá sgit ta həga Lazglafta ŋni, kəl ŋni ka ksafta. [Ka kumə ŋni ta tsanaghatá guma manda ya ta mnə zlaha ŋni. Ama ka lagha mghama la sludzi ta nzakway ka Lisiyas da zluʼaghuta ma dzva ŋni nda mbraku, ŋa sagha ŋni da kuma gha da wlata, ka Lisiyas nda aŋni.] Ka ɗawaŋɗawa vərɗa kagha da tsi, dzaʼa nda sna ka kazlay: Tsakalawi a na skwi ta mnə ŋni tida na wu kəʼa,» kaʼa. «Manda va tsaya nzakwani,» ka la Yahuda ta ghəŋani.
Waɗay Pwal ta ghəŋani ta kəma Feliks
10 Manda mnanata ŋumna nda dzvu ta Pwal kazlay: Gwaɗa ta gwaɗa kəʼa. Ka Pwal mantsa: «Nda sna yu kazlay: Gitagita a vakwa kagha ta tsa guma ta ghəŋa mnduha ŋni wu kəʼa. Nda rfu dzaʼa waɗa yu ta ghəŋa ɗa ta kəma gha. 11 Ka psaŋpsa ka katsi ná, malapə a fitik ghwaŋpɗə his manda lafa ɗa da luwa Ursalima da tsəlɓu ta kəma Lazglafta wa. 12 Haɗ mndu ta sliɗighata ta zlərɗawi nda mndu, ta hwazlaɓa ghəŋa mnduha, dər ma həga Lazglafta, dər ma həga tagha skwa la Yahuda, dər ma luwa wa. 13 Nana skwi mnə hahəŋ ta iʼi ndanana ná, graghafta a vərɗa hahəŋ wa. 14 Skwi ya graf iʼi ná, ta maganata slna yu ta Lazglafta dzidzíha ŋni nda ta tsa tvi mnə hahəŋ kazlay: Dina ghwaɗaka tvi ya kəʼa ya. Zlghafzlgha yu ta inda skwi ya nda vinda ma zlaha Musa, nda ya ma deftera la anabi. 15 Faffa iʼi guli ta ghəŋ ta Lazglafta manda va ŋa hahəŋ ta mnay kazlay: Dzaʼa sliʼaganapsliʼa Lazglafta ta tɗukwa mnduha nda ghwaɗaka mnduha tani kəʼa ya. 16 Tsaya ta kəl yu ka ŋavata ka nzaku manda ya ta raku ta kəma Lazglafta nda ya ta kəma mnduha.
17 «Nda kɗa fitika ɗa manda dgata ɗa ta vgha nda Ursalima, kəl yu ka vradaghata, ka kladanaghata nda tsedi ŋa kataŋtá mnduha ɗa, nda ya ŋa planatá ghəŋ ta Lazglafta. 18 Tsaya skwi ta magə yu ta slaɗighatá sanlaha ma la Yahuda si ta haɗika Asiya. Kɗakwa ɗa ta tsala ghəŋa ɗa tsa, ta haɗ tskata mnduha hada wu, hwazlaɓanaf a yu ta ghəŋa mnduha guli wa. 19 Ka má mamu sana skwi gana yu ta həŋ katsi ná, má vərɗa la Yahuda ta haɗika Asiya ta sagha wlatá iʼi da kagha tama. 20 Ka mantsa a tsi wu, ma mnaŋmna nana mnduha na ta dmaku ya ksaf həŋ ta iʼi nda tsi ma fitika lagha ɗa ta kəma gwal ta tsa guma. 21 Ta kəma gwal ta tsa guma, gwaɗagwaɗa yu nda mbraku kazlay: Grafgra yu, “dzaʼa sliʼaganapsliʼa Lazglafta ta gwal nda rwa kəʼa. Ta ghəŋa tsaya ta tsa lu ta guma ta ghəŋa ɗa gita,”» kaʼa.
22 Feliks ná, nda sna tsatsi ta skwiha katakata ta ghəŋa tva Kristi kəl tsi ka dzanamtá wi ta həŋ. Kaʼa mantsa: «Sagha mghama la sludzi ta nzakway ka Lisiyas ya ná, nghay ɗa ta na gwaɗa ghuni na tsa,» kaʼa nda həŋ. 23 Ka mnanata tsi guli ta mali ta ghəŋa la sludzi kazlay: Hamha ta Pwal ma gamak, yaha ka da hbanata nda hba. Ka ta saghasa grahani da kataŋta katsi, yaha da pya həŋ, kaʼa.
Pwal ta kəma i Feliks nda Drusil
24 Tsəɓakw fitik tahula tsa, ka sagha Feliks kawadaga nda markwa taŋ Drusil, ta nzakway ka makwa la Yahuda. Ka hgagaptá tsi ta Pwal, ka snə tsi ta gwaɗa ta ghəŋa zlghaftá Yesu Kristi da tsi. 25 Ka zlraftá Pwal ta zwa gwaɗa ta ghəŋa nzaku ya ta zɗəganatá Lazglafta, nda gwaɗa ta nghuta mndu ta ghəŋani, nda gwaɗa ta ghəŋa ya ka Lazglafta dzaʼa tsa guma ta ghəŋa mnduha. Ka Feliks ksur tsi ka zləŋ mantsa: «La tama, baɗu mutsafər yu ta fitik ya guli ná, hgəgəlta ɗa ta kagha tsa,» kaʼa. 26 Dzaʼa mutsay yu kasiʼi ta tsedi da Pwal ka ŋumna Filiks sizlay, ta kəl tsi gɗata ta hgagaptá Pwal tazlay ka ghwa yiva nda tsi.
27 Səɗ səɗ his ka vaku luta ta magay mantsa. Tahula tsa vaku his ya, ka mbəɗapta Purkiyus Festus ta Filiks. Kambəl zɗəganata tsi ta la Yahuda ka Feliks ná, ka zlaŋtá tsi ta Pwal ma gamak.
* 24:5 Ngha ta Mata 2:23.