25
Lagha Pwal ta kəma Festus
Tahula fitik hkən manda klafta Festus ta slna nzanaghatá haɗikani, ka sliʼafta tsi ma luwa Sezare ka lafi da luwa Ursalima. Ka sliʼadaghata la mali ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta, nda la mali ta ghəŋa la Yahuda slanaghata hada. Ka wlatá həŋ ta Pwal da tsi. «Kdəkkdək, kləgaŋnagha kla ta Pwal da na luwa Ursalima na,» ka həŋ ndiʼata ka ŋɗaŋɗa nda tsi. Mataba tsaya ná, nda dzra wa taŋ ŋa pghata buɗukwa ŋa dzata ma tvi ta laf tsi. Ama ka Festus nda həŋ mantsa: «Wa a Pwal ma gamak ma luwa Sezare. Vərɗa iʼi guli ná, nzɗavata a yu wa, dzaʼa gi vru yu. Ka sliʼafsliʼa sanlaha mataba la maliha ghuni mista ɗa ka dzaʼa ŋni da slanaghata hada ma luwa Kaysariya. Ka mamu skwi maga tsi kul ɗinaku katsi, ŋa wlata taŋ,» ka Festus nda həŋ.
Ka tghas tsi, ka ghwaŋ a fitik za Festus ma luwa Ursalima, ka laha tsi da luwa Sezare. Gamahtsimani, ka sliʼaftá tsi, ka lagha da vla tsa guma. «Klagapwakla ta Pwal ya,» kaʼa. Ka lagha Pwal. Ka sliʼadaghatá tsa la maliha la Yahuda ta sliʼadata ma Ursalima ya dlivis da wamtá Pwal. Ka mnə həŋ ta gwaɗaha ta kuzlaku ta kuzlaku, ka tsatsanavatá Pwal, ama haɗ hya gwaɗa kligiŋ həŋ wa. Ka Pwal mantsa: «Haɗ sana dmaku maga yu wu, dər tvə zlaha la Yahuda, dər tvə həga Lazglafta, dər tvə mgham Sezar wu,» kaʼa waɗaptá ghəŋani.
«Ta ɗvay ka ta dzaʼa da Ursalima ka dzaʼa lu tsatá na guma na ta kəma taŋ ra?» Ka Festus nda Pwal ŋa zɗanafta ŋuɗuf ta la maliha ta ghəŋa la Yahuda. 10 Ka Pwal mantsa: «Wana yu ma vla tsa guma mgham Sezar. Hadna guli rakwa tsaɗighatá guma. Haɗ dmaku gana yu ta la Yahuda wu, nda sna vərɗa kagha ka ghəŋa gha. 11 Ka mamu dmaku gə yu, magamaga yu ta skwi prək ka dzata iʼi katsi, ma dza lu ta iʼi a ka yu wa. Ama ka haɗ hyahya skwi ma na gwaɗaha ta mnə həŋ ta iʼi na wu katsi, laviŋ a mndu ta vlaŋtá iʼi ta həŋ wa. Ta ndəɓa dzvu yu da kagha, ka la na guma na ta kəma mghama Ruma,» kaʼa. 12 «Manda tsa zbaŋta gha ta dzaʼa na guma na ta kəma mgham ya, dzaʼa dzaʼa ka ta kəma mgham Sezar,» ka Festus nda Pwal tahula gwaɗuvustani nda gwal ta vlaŋtá hiɗaku.
Lagha Pwal ta kəma i Agripa nda Beranis
13 Tsəɓakw fitik tahula tsa, ka lagha mgham Agripa nda Beranis da luwa Sezare da nghanaghata ŋumna Festus. 14 Ka zata həŋ ta fitik tsəɓakw hada. Ka rusanaftá ŋumna Festus ta gwaɗa ta ghəŋa Pwal ta tsa mgham ya. Kaʼa mantsa: «Mamu sana mndu zliɗiŋ Feliks hadna ma gamak. 15 Ma fitika laha ɗa da luwa Ursalima, ka sliʼadaghatá maliha ta ghəŋa gwal ta dra skwi ŋa Lazglafta, nda la galata mndu mataba la Yahuda sliɗighata. Ka wlata həŋ. Kdəkkdək, tsaŋna tsa ta guma ta na mndu na, ka həŋ nda iʼi. 16 Ta snu a aŋni la Ruma ta gi tsanaghata guma ta mndu mantsa ya wa. Tiŋəl ta guyanata nda guya lu ta tsa mndu ya nda tsa gwal ta wlata ya, ŋa zlanaŋta tvi ŋa waɗayni ta ghəŋani ta kəma tsa gwal ta wlata ya karaku, ka yu nda həŋ. 17 Ka saha həŋ da hadna mista ɗa. Gərɗava a yu guli wu, ka gi nzata ŋni ma vla tsa guma gamahtsimani. Hgagaghawa hga ta tsa mndu ya ka yu, ka hgaktá lu. 18 Ba va wana na mnduha ta wlata na dzaʼa mna ghwaɗaka skwi maga tsi, ka yu ná, sew haɗ tɗukwa skwi mna həŋ wa. 19 Ta ghəŋa zlərɗa gwaɗa ta dina taŋ nda gwaɗa ta sana mndu ta hgə lu ka Yesu ta mtuta, ama ta nda hafu ka Pwal nda ŋani ta mnay yeya. 20 Trapta ɗa ta tsa ghəŋa mndərga skwi mantsa ya, ka yu nda Pwal mantsa: Ta kumay ka ta dzaʼa da Ursalima ka dzaʼa lu tsa na guma gha na hada ra? ka yu nda tsi. 21 Ama ka ɗawaŋta Pwal ta tsanata mgham Sezar ta gumani, kəl yu ka ŋanata ma gamak ɗasuɗasu ma kɗə yu ka ghunay da mgham Sezar,» kaʼa. 22 Ka mgham Agripa nda ŋumna Festus mantsa: «Ta kumay iʼi ka ghəŋa ɗa ta snanatá gwaɗa ma wa tsa mndu ya guli,» kaʼa. Ka ŋumna Festus mantsa: «Dzaʼa nda sna ka mahtsim,» kaʼa nda tsi.
23 Gamahtsimani tama, ka lagha i mgham Agripa nda Beranis nda hbatá vgha má mgham mgham ka lamə həŋ da həga tsa guma kawadaga nda mghamha la sludzi, nda gwal dagaladagala ma tsa luwa ya. «Klagaghawakla ta Pwal,» ka ŋumna Festus. Ka kladaghatá lu. 24 Ka ŋumna Festus mantsa: «Mgham Agripa, nda inda gwal ta tskavata hadna ma na vlə na kawadaga nda aŋni. Wana na mndu sliʼadagha inda la Yahuda da wlata da iʼi ma luwa Ursalima, nduk hadna tani ya kay: “Ra a ka zlaŋtá na mndu na nda hafu wu,” ka həŋ hlaftá wi. 25 Ama iʼi, ngha a yu ta skwi prək ka dzata wa. Ka si klawakla ta guma ɗa ta kəma Sezar kaʼa ya, tsaya dzaʼa kəl yu ka ghunay. 26 Nziya nza tsi ná, mutsaf a yu ta vərɗa gwaɗa ya ŋa vindanaftá mghama Ruma ta ghəŋani wa. Tsaya kəl yu ka klagaghata na mndu na ta kəma ghuni, katkatatani ta kəma gha mgham Agripa, ŋa ɗawanaptá vli, kada snaŋta yu ta skwi ŋa vinday. 27 Mndu ya tsam lu ma gamak, ka klafta lu ka ghunay kul snaŋtá lu ta vərɗa skwi kəl lu ka ksafta ná, tsaɓaku tsaya ta nghadaptá yu,» kaʼa.