26
Waɗay Pwal ta ghəŋani ta kəma Agripa
«Ŋagha gwaɗa tama Pwal, gwaɗa ta gwaɗa ŋa waɗaptá gha ta ghəŋa gha,» ka mgham Agripa nda tsi. Ka kapaftá Pwal ta dzvu, ka zlraftá tsi ta gwaɗa. Kaʼa mantsa: «Ta rfu yu katakata gita, a mgham Agripa, nda mutsafta ɗa ta tvi ŋa mnaŋta gwaɗa ta kəma gha ŋa waɗaptá ghəŋa ɗa ma inda skwiha ya tsatsaɗiva la Yahuda. Kəl tsi ka vlihata rfu katakata ná, nda sna kagha tsiɗiɗ ta nzakwa la Yahuda nda ghəŋa skwi ya ta zlərɗə həŋ tani. Kdəkkdək, ka ksa ka ta ŋuɗuf, ŋa fihata gha ta sləməŋ ka sna na gwaɗa ɗa na.
«Daga ma ga zwaŋa ɗa, nda sna la Yahuda ta nzakwa ɗa. Nda sna həŋ ka yu nzakwagapta daga taŋtaŋ mataba la ini nda ya ma Ursalima. Nda sna hahəŋ ta iʼi daga manda ghalya. Ka ta kumay həŋ katsi, laviŋlava hahəŋ ta mnay kazlay: Tekw iʼi mataba gwal ta fikaghuta si ta ghəŋa dina ŋni ta nzakway ka ŋa la Farisa kəʼa. Ndanana, wana yu ma guma ta ghəŋa fafta ɗa ta ghəŋa ɗa ta tatá imi ta sləməŋ ya tanaf Lazglafta ta dzidzíha mu. Tsa mndəra amu ghwaŋpɗə his ya guli ná, nda fa ghəŋa taŋ ŋa nghaŋta magatá tsa tatá imi ta sləməŋ ya. Tsaya ta kəl həŋ ka ŋavata nda fitik tani, nda rviɗik tani, ka tsəlɓu ta kəma Lazglafta ya. Ta ghəŋa tsa fafta ɗa ta ghəŋa ya tama, ta kəl la Yahuda ka tsatsafta gwaɗa ta iʼi, a mgham Agripa. Ari la Yahuda, kabgawu ta kəl kaghuni ka nghay manda skwi laviŋ a Lazglafta ta sliʼaganaptá gwal nda rwa wu kəʼa na? Vərɗa iʼi guli ná, si magaŋmaga yu kahwathwata ta kɗavakta inda skwi ŋa zaɗanatá na hga Yesu mnda la Nazaret na. 10 Tsaya skwi magə yu ma Ursalima guli. Da la mali ta ghəŋa gwal ta gra skwi ŋa Lazglafta mutsafta yu ta mbraku, kəl yu ka hla ndəghata gwal zlghay nda ŋuɗuf ka pghay da gamak. Tsaya ɗina, ka iʼi guli ta pslu lu ta həŋ. 11 Ma fitika ray ɗa ta həga tagha skwa la Yahuda tazlay, si ta gay yu tiri ŋa gwal zlghay nda ŋuɗuf katakata ka mbəl raza həŋ ta hga Yesu. Tsa gatá sida ɗa ya ná, nda nza ŋa zbiŋta həŋ nduk ma sana luwaha ta sana haɗik sizlay.»
Gwaɗata zlghafta Pwal ta Yesu
Slg 9:1-19, 22:6-16
12 «Tsaya tama, kəl yu ka sliʼafta ma sana fitik ka dzaʼa da luwa Damas nda tsa mbraku vliha gwal dra skwi ŋa Lazglafta ŋa dzaʼa kasa gwal zlghay nda ŋuɗuf ya. 13 Ta labla yu ta tvi, wər ɗək fitik ma ghəŋ tama a mgham Agripa, ka nghaŋta yu ta saha tsuwaɗak daga ta luwa wamtá iʼi, nda gwal ta dzaʼa mista ɗa tani. Malaghumala wuɗakwa tsa tsuwaɗak ya katakata ka ŋa fitik. 14 Ka zləmbutá ŋni demdem ta haɗik. Ka snaŋtá yu ta sana lwi ta gwaɗgihata nda gwaɗa Hebru: “Sawulu! Sawulu! Kabgawu ta kəl ka ka giri ŋa ɗa na? Ghuya ɗaŋwa ŋa ghəŋa gha na pgha ghəŋ ta pghə ka nda iʼi na,” kaʼa. 15 “Wa kagha ní mghama ɗa,” ka yu nda tsi. Ka Mgham Yesu nda iʼi mantsa: “Iʼi tsa Yesu ta gə ka ta iri ŋani ya. 16 Sliʼafsliʼa ka sladata ka. Kəl yu ka maraghaŋta ghəŋa ɗa ná, zbapzba yu ta kagha ŋa magihata slna ɗa, ŋa nzakwa gha ka masləmtsəka ɗa, ŋa mnay gha kinawu ká ka nghaŋtá iʼi gita, ŋa mnay gha ta skwi dzaʼa maraghaŋta yu dzaʼazlay guli. 17 Da la ghuni nda ya da gwal kul nzakway ka la Yahuda ta ghuna yu ta kagha, dzaʼa katay yu ta kagha guli. 18 Ŋa gwananata gha ta iri ta həŋ, Ŋa sliʼagapta taŋ ma grusl ka lamə da tsuwaɗak, ŋa kwala halaway ka gəgəlta mgham ta ghəŋa taŋ. Lazglafta ta dzaʼa ga mgham ta ghəŋa taŋ. Mantsa ya dzaʼa kəl həŋ ka mutsafta planata dmakwa taŋ, ŋa mutsafta taŋ ta vla nzaku kawadaga nda gwal ta zlghaftá Lazglafta,”» kaʼa.
Mnay Pwal ta slnani
19 «Mantsa ya tama a mgham Agripa, kwalaghu a yu ta sna gwaɗa tsa mndu nghaŋ iʼi ta saha daga da Lazglafta ya wa. 20 Katək ná, “mbəɗanaf wa mbəɗa ta nzakwa ghuni, ka mbəɗakta kuni ta vgha da Lazglafta. Magawamaga ta ŋərma slna ŋa maraŋta tsa mbəɗata nzakwa ghuni ya,” ka yu zlrafta mnay karaku ma luwa Damas, nda ya ma luwa Ursalima. Tahula tsa, ka mnanata yu ta inda gwal ta haɗika Zudiya, nda ya da gwal kul nzakway ka la Yahuda guli. 21 Ta ghəŋa tsaya kəl la Yahuda ka ksaftá iʼi ma nzakwa ɗa ma həga Lazglafta má ŋa dzihata. 22 Ama ka katagaɗiptá Lazglafta. Ha gita, tata kɗaŋkɗa yu ta nzakw ka masləmtsəkani ta kəma inda mnduha, nda zwaŋ tani, nda glata mndu tani. Haɗ skwi dzaʼa mnəglata iʼi ka malaghuta ya mnə la anabi, nda i Musa ta ghəŋa skwi dzaʼa magaku, mna həŋ kazlay: 23 Dzaʼa ghuyə ghuya Kristi ta ɗaŋwa, tsatsi ta nzakway ka taŋtaŋa mndu ta dzaʼa sliʼagapta mataba gwal nda rwa ŋa mnanaŋtani ta tsuwaɗak ta mnduha mu, nda gwal kul nzakway ka la Yahuda tani.»
Zlghafzlgha ta Yesu ka Pwal nda Agripa
24 Tata mna tsa gwaɗa ŋa waɗaptá ghəŋani ya Pwal, ka Festus nda tsi nda lwi dagaladagala mantsa: «Pwal! Halaway ka ra? Tsaghis ka halaway na dzaŋa ta dzaŋa gha na ra?» kaʼa nda tsi. 25 Ka Pwal mantsa: «Mghama ɗa, halaway a iʼi wa. Vərɗaka gwaɗa ŋa ndanay ta gwaɗə yu. 26 Nda ghada snaŋta mgham Agripa ta inda tsa skwiha ya. Tsaya ta kəl yu ka gwaɗa na gwaɗa na kul haɗ dzudzukway ta kəmani. Grafgra yu kazlay: Nda sna tsatsi ta inda tsa skwiha ya kəʼa, kabga haɗ ya magə lu ma ɗifa ma ɗifa wa. 27 Mgham Agripa, grafgra ka kazlay: Mantsa ya tsa gwaɗa mana la anabi ya kəʼa ra? Nda sna yu kazlay: Na, grafgra ka kəʼa,» ka Pwal 28 Ka mgham Agripa nda Pwal mantsa: «Va gi ndukuɗ dzaʼa niɗista ka, ka krista ka kagha ra?» kaʼa. 29 Ka Pwal mantsa: «Dər ma ndukuɗ fitikani, dər ma diʼiŋ tsi, manda ya kumaŋ Lazglafta, kagha nda ghəŋa gha yeya a wu, ŋa inda na kaghuni demdem hadna na nzakwani, ka nuta kuni manda va iʼi. Ama má ma tsam lu nda tsa ta kaghuni tani,» ka Pwal.
30 Ka sliʼafta i mgham Agripa nda ŋumna Festus, nda Beranis, nda gwal kawadaga nda həŋ. 31 Tahula saghwa taŋ ma vla tsa guma, ka həŋ mantsa: «Haɗ sana skwi maga na mndu na prək ka dzata, dər ka tsamta ma gamak wu,» ka həŋ. 32 Ka mgham Agripa nda ŋumna Festus guli mantsa: «Ka má zbaŋ a na mndu na ta kla na gumani na ta kəma mgham Sezar wu katsi ná, ma dzaʼa zliŋzla lu ta na mndu na,» kaʼa.