28
Pwal ma Malta
Tahula katagapta ŋni ta vgha, Malta hga tsa vli ta tsavata ma drəf ya, ka ŋni zlra snaŋta. Mnduha ma tsa luwa ya ná, ŋerma mnduha həŋ, ka tsuʼaftá həŋ ta aŋni. Ka vaŋnaghata həŋ ta vu gik, kabga ta nzaku imi, káka nda mtasl guli. Ka hlafta Pwal ta nivi ka pghay ta ghəŋa tsa vu ya, tsaw mamu mupuha mida. Snayni ta hurfukwa vu, gi takwatsak lafi ta dzva Pwal. Nghay gwal ma tsa luwa ya ta tsa mupuha ya kzəghəla ta dzva Pwal, ka həŋ mataba taŋ mantsa: «Ta psla mndu na mndu na kahwathwata. Zlahzlah katagapta tsi ta vgha ma drəf kay guli ná, ta zlighisa a yu wu, ba va ta dzaghata ɗa ka guma Lazglafta nda tsi,» ka həŋ. Ka wuslikidiŋtá Pwal ta tsa mupuha ya da vu. Haɗ sana skwi ta ghunaŋta ɗekɗek wa. Kzla ghuyanaftani ta Pwal ka gi zləmbatani ka mtutani a tsi, ŋa lamndu si ta kzlay. Ka nzakw həŋ ná, haɗ sana skwi magana tsi wa. «Sana Lazglafta na mndu ná,» ka həŋ mbəɗglavata.
Ndusa nda tsa vli ya, mamu vla sana mali ta ghəŋa tsa haɗik ta tsavata ma drəf ya. Publiyus hga tsa mndu ya. Tsatsi ta tsuʼaftá aŋni, ka payaŋnatá vli ɗina, ka zatá ŋni ta fitik hkən ga taŋ. Tsaw ta hani dani ma Publiyus ta ghzləŋ ta ɓasa ŋuɗidar nda klu tani. Ka lagha Pwal da nghanaghata, ka fanaghatá tsi ta dzvu, ka maga duʼa da Lazglafta ta ghəŋani, ka mbanaftá tsi. Manda mbanafta Pwal ta tsa mndu ya, ka sliʼadaghatá gwal kul ɗughwanaku ta tsa haɗik ta tsavata ma drəf ya slanaghata, ka mbambanaftá tsi ta həŋ. 10 Ka va vlə həŋ ta skwi kavghakavgha ŋa ŋni. Ta sliʼi ŋni ka dzaʼa da kwambalu guli, ka tsakaŋnafta həŋ ta inda skwi dzaʼa kata aŋni ma mbaɗa ŋni.
Ɓhadaghata Pwal da luwa Ruma
11 Tahula tili hkən, ka sliʼaftá ŋni ka lami da kwambala luwa Alegzandri, ta hgə lu ka «lazglafta la mbuhwali,» ta zagaptá vyani ta tsa haɗik ta tsavata ma drəf ya. 12 Ɓhadaghata ŋni da luwa Sirikuz, ka zata ŋni ta fitik hkən hada. 13 Ka sliʼaftá ŋni hada ka ɓhadaghata da luwa Regiyu. Gamahtsimani, ka saf falaka Sud, ka ɓhadaghata ŋni da luwa Puzul baɗu mahis. 14 Hada, ka slafta ŋni ta zwanama ma zlghay nda ŋuɗuf. Ka həŋ mantsa: «Kdəkwakdək, zawaza ta luma kawadaga nda aŋni,» ka həŋ nda aŋni. Mantsa ya ka ŋni ɓhadaghata da luwa Ruma. 15 Ka snaŋta zwanama ma zlghay nda ŋuɗuf ta nzakway ma luwa Ruma kazlay: Waʼa həŋ ta sabi kəʼa, ka sliʼaftá həŋ ka sagha da guya aŋni ha ta luma Apyus nda ya ma sana vli ta hgə lu ka vla hani hkən ya. Nghay Pwal ta həŋ, ka rfu tsi ta Lazglafta, ka ufəglavafta vghani. 16 Ɓhadaghata ŋni da luwa Ruma, ka zlanaŋtá lu ta tvi ta Pwal ŋa dzaʼani nzaku ma ŋani dzuguvi nda ghəŋani, kawadaga nda sludzi ta nghay.
Mna gwaɗa Pwal ma luwa Ruma
17 Baɗu mahkəna fitik, ka hagaftá Pwal ta gwal dagaladagala mataba la Yahuda. Kaʼa nda həŋ tskavar həŋ mantsa: «Zwanama ɗa, haɗ sana skwi magana yu ta la amu wa. Dmanaf a yu ta tva nzakwa dzidzíha mu wu, ama ka ksaftá lu ta iʼi ka vuʼa ma luwa Ursalima. Daga hada, ka lamə yu da dzva la Ruma. 18 Ɗawaɗipta tsahaya ta vli, ka kumə həŋ ta zliɗista, kabga haɗ sana skwi ksiɗif həŋ nda tsi prək ka dzatá iʼi wa. 19 Tsaw va a aŋni ta zliŋta wu, ka la Yahuda. Ka si mantsa tsi ná, nda nza tkweʼ tama ka kla na guma ɗa na ta kəma mgham Sezar, ka yu. Aŋ mndani, ka wla yu ta laʼini a ka yu wa. 20 Tsaya tama kəl yu ka zba nghaŋta kaghuni ka gwaɗaŋta mu ta tsa gwaɗa ya. Ta ghəŋa tsa skwi faf la Israʼila ta ghəŋ tida ya tsamta lu ta iʼi ma ziɗa,» kaʼa. 21 Ka həŋ nda tsi mantsa: «Haɗ sana ɗelewer vindaf lu ta kagha mutsaf aŋni da la Zudiya wa. Haɗ ya dər turtuk mataba zwana amu ta sagha da mnaftá gwaɗa ta kagha dər ka vzaftá rutsak ta kagha wa. 22 Ta kumay aŋni ta snaŋtá skwi ta ndanu kagha ka ghəŋa gha nda ma wa gha. Skwi ya snaŋ aŋni ná, nda ndəgha gwal ta pgha rutsak ta na lfiɗa dina ghuni na,» ka həŋ.
23 Ka tsaftá həŋ ta sana fitik tama ŋa gwayavata taŋ. Baɗu tsa fitik ya, ka sliʼaftá ndəghata həŋ ka lagha slanaghatá Pwal ma vla nzakwani. Ka zlraftá Pwal ta paslay, ka mnay ŋa taŋ ta gwaɗa ta ga mgham Lazglafta, daga gasərɗək, ha tekulemes fitik, ŋa tɗakta ghunislaka taŋ ta ghəŋa gwaɗa ta Yesu. Ka mnə tsi ta gwaɗa ma deftera zlaha Musa, nda ya ma deftera la anabi, ŋa taŋ. 24 Ka ksaftá fəlma sanlaha ta tsa gwaɗa ta mnə tsi ya, ta kwalaghutá sanlaha ta tsuʼafta ɗekɗek. 25 Ka traptá həŋ ta dzraftawi ka skwa turtuk, ka gazlə heŋ. Ka Pwal nda həŋ mantsa: «A ta ŋa Sulkum nda ghuɓa ta mnay ŋa dzidzíha ghuni nda ma wa anabi Isaya kazlay:
26 “La da slanaghatá na mnduha na, ka ka nda həŋ na:
Dzaʼa nda sna kuni nda sləməŋa ghuni, ama tsatsafta a kuni ɗekɗek wa.
Dzaʼa nda ngha kuni nda ira ghuni, ama tsəmafta a kuni ɗekɗek guli wa.
27 Nana mnduha na ná,
təŋtəŋa ghəŋa taŋ.
Dərzliŋdərzla həŋ ta sləməŋa taŋ,
hahafhaha həŋ ta ira taŋ,
kabga vaʼa həŋ ta nghaŋta nda ira taŋ wu,
va a həŋ ta snaŋta nda sləməŋa taŋ guli wu,
da lamə tsi da ŋuɗufa taŋ,
da mbəɗaktá həŋ ta vgha tvə iʼi,
da mbanafta* yu ta həŋ kəʼa ya kay.”
28 Ala wya tsi tama, ghunafghuna Lazglafta ta na Lfiɗa Gwaɗa na da gwal kul nzakway ka la Yahuda. Hahəŋ, dzaʼa snay həŋ,» kaʼa.
[ 29 Kɗakwa Pwal ta mnatá tsa gwaɗa ya, ka gazlaghutá la Yahuda nda zlərɗay mataba taŋ.]
30 Ka zatá Pwal ta vaku rəŋ rəŋ his ma tsa həga ta plə tsi nda pla ya. Ta tsuʼay ta inda mndu ta lagha slanaghata hada guli. 31 Pyaf a lu wu, ka mnə tsi ta gwaɗa ta ghəŋa ga mghama Lazglafta. Ka taghə tsi ta skwi ta ghəŋa Mgham Yesu Kristi, haɗ sana skwi ta gurtsaŋta wa.
* 28:27 Ngha ta Isaya 6:9-10.