Tsgha ta lwa Pwal ŋa
La Ruma
1
Ga zgwa Pwal
Iʼi Pwal ta nzakway ka kwalva Yesu Kristi ta vindaftá na ɗelewer na. Lazglafta ta hgaftá iʼi ŋa nzakwa ɗa ka mnda ghunayni. Tsatsi ta zbaptá iʼi ŋa dzaʼa ɗa mna Lfiɗa Gwaɗani ŋa mnduha.
Tsa Lfiɗa Gwaɗa ya ná, nda kɗa fitika tamafta Lazglafta ta imi ta sləməŋ ta ghəŋani tvə la anabi ghalya, ka vindaftá həŋ ta gwaɗa ta ghəŋani ma deftera Lazglafta. Ta ghəŋa zwaŋani ya ka mnda səla yaga lu ma zivra mgham Dawuda tsa gwaɗa ya. Ma sliʼagaptani ma mtaku, ka kligiŋtá Lazglafta ta ghəŋa nzakwani ka zwaŋani nda mbrakwani ta tsa Yesu Kristi Mghama mu ya. Ka mutsaftá tsi ta inda mbrakwa Sulkum nda ghuɓa. Nda ma Yesu Kristi zɗiɗiŋta Lazglafta ta huɗi, ka niɗifta ka mnda ghunay ŋa dzaʼa ɗa mna gwaɗani ŋa inda mndəra mnduha kavghakavgha, ŋa zlghafta taŋ ka snata taŋ. Mantsa dzaʼa kəl həŋ ka vlaŋtá glaku ta Yesu Kristi. Kaghuni guli ná, tekw kuni mataba tsa mnduha ya, kabga hagafhaga Yesu Kristi ta kaghuni ŋa nzakway ka ŋani.
Inda kaghuni ta nzakway ma luwa Ruma, ɗvuɗva Lazglafta ta kaghuni, ka hgaftá tsi ta kaghuni ŋa nzakway ka ŋani. Ka nza zɗakatahuɗa Da mu Lazglafta nda Mghama mu Yesu Kristi ta ghəŋa ghuni.
Mamay Pwal ta nghanaghatá gwal zlghay nda ŋuɗuf ma luwa Ruma
Karaku ná, ta rfanagharfa yu ta Lazglafta ɗa nda ma Yesu Kristi ta ghəŋa kaghuni demdem, kabga ta kulay lu ta zlghay nda ŋuɗufa ghuni ma inda vli ta ghəŋa haɗik. Nda sna Lazglafta ya ta maganata yu ta slna nda ŋuɗufa ɗa turtuk ma mnay ɗa ta Lfiɗa Gwaɗa ta ghəŋa Zwaŋani, ta skwi dzaʼa yu mnay. Nda sna kazlay: Ma inda fitika ndəɓay ɗa ta dzvu ná, ta kulay yu ta kaghuni kəʼa. 10 Inda fitik yu ta maga duʼa da Lazglafta ŋa gi vlihatani ta tvi ka ta kumay tsi ŋa ɓhadaghata ɗa da kaghuni sizlay, 11 kabga ta mamay yu katakata ta nghaŋtá kaghuni. Ta kumay yu ta dguvusta mu ta skwi ya vliha Sulkum ŋa sgaghunaghatá mbraku ta tva Lazglafta. 12 Skwi ta ndanu yu ná, ta kumay yu ta vluvusta mu ta mbraku, ta vlaghunatá iʼi ta mbraku nda ŋa ɗa ma zlghay nda ŋuɗuf, ta vlihatá kaghuni ta mbraku nda ŋa ghuni ma zlghay nda ŋuɗuf.
13 Zwanama ɗa, ta kumay yu ta snaŋta ghuni kazlay: Nda kɗa fitika ɗa ta zba ɓhadaghata da kaghuni kəʼa, ama kulam gita ta mutsaf a yu ta fitik wa. Ta kumay yu ta ɓhadaghata ɗa ŋa maga slna mataba ghuni, ya dzaʼa kla kaghuni ta kəma ta kəma manda ya ta magə yu mataba sanlaha ma mnduha ta sana haɗikha ya. 14 Dguvta ghəŋa ɗa ka mnanata ɗa ta Lfiɗa Gwaɗa ta inda mnduha, ŋa la Grek, ŋa gwal nda hiɗa nda ya ŋa gwal kul hiɗaku tani. Ŋa gwal nda guna sləməŋa taŋ nda ya ŋa gwal kul gunaku sləməŋa taŋ tani. 15 Tsaya tama ta kəl yu ka kuma ɓhadaghata ɗa da kaghuni ta nzakway ma luwa Ruma guli ŋa mnaghunatá Lfiɗa Gwaɗa.
Mbrakwa Lfiɗa Gwaɗa
16 Ksa a hula ta iʼi ka mna Lfiɗa Gwaɗa ŋa mnduha wa. Tsa Lfiɗa Gwaɗa ya ná, mamu mbrakwa Lazglafta mida ŋa mba inda mndu ta zlghafta. Ŋa zlrafta nda la Yahuda karaku, tahula tsa ŋa kɗay nda la Grek. 17 Tsa Lfiɗa Gwaɗa ya ta maray kinawu ká Lazglafta ta nanaftá mnduha ka gwal tɗukwa tawa irani zlghafər həŋ. Haɗ sana tvi wu, ta ghəŋa tsa zlghay nda ŋuɗuf ya kweŋkweŋ. Nda nza manda ya nda vinda ma deftera kazlay: Mndu ta zlghafta Lazglafta ná, tsaya mndu tɗukwa tawa ira Lazglafta, tsa mndu ya guli dzaʼa nzata nda hafu* kəʼa.
Gwal dmaku mnduha ta ghəŋa haɗik demdem
18 Daga ta luwa ta margamata Lazglafta kazlay: Nda ɓasa ŋuɗufani ta ghəŋa inda dmakuha ta magə mnduha, nda kwala taŋ kul haɗ ta vla glaku ŋani kəʼa. Dzaʼa tsanaghatsa ta guma ta həŋ, kabga ghwaɗaka skwi ya ta magə həŋ ná, ta hawuha ta kahwathwata. 19 Skwi má ŋa snaŋta ta ghəŋa Lazglafta ná, ɗifaghu a wu, dəɗay ta daɓi nzakwani, kabga maranaŋmara Lazglafta ta həŋ. 20 Nzakwa Lazglafta kaghəŋani nda mbrakwani ya ŋa kɗekedzeŋ ná, skwi ya kul laviŋtá lu ta nghaŋta ya. Ama daga ka yawu zlrafta ghəŋa haɗik, laviŋlava lu ta nghaŋta nda ta tva skwiha ya maga tsi. Ta haɗ mndu nda pslaftawi da tsi wa. 21 Aŋ mndani, nda sna mnduha kazlay: Mamu Lazglafta kəʼa kulam nda tsa, haɗ həŋ ta vla glaku ŋani wu, haɗ həŋ ta rfanaghata guli wa. Katək ná, zwaɗuta zwaɗu həŋ ma ndanu. Ka nzamtá həŋ ma grusl, sna a həŋ ta skwi tɗukwa wa. 22 Gwal nda hiɗa aŋni ka hahəŋ ta gray, tsaw ka rgha həŋ. 23 Má ŋa tsəlɓay taŋ ta tsəlɓu ka vla glaku ŋa Lazglafta ya ta nzaku nda hafu ŋa kɗekedzeŋ ya ná, ka laghu həŋ da tsəlɓu ŋa skwa wuyay tsaf lu manda mndu kul haɗ hafu mida. Sanlaha ma tsa skwa wuyay ya ná, manda tsatá zarak həŋ, manda nimtak fwaɗ səla mista taŋ tsatá sanlaha, manda tsatá nahaɗik sanlaha.
24 Tsaya kəl Lazglafta ka zliŋtá mnduha ŋa maga skwi ya kumaŋ maya taŋ. Mantsa tama ka magə həŋ ta skwa hula nda vgha taŋ mataba taŋ. 25 Ka zluŋtá həŋ ta kahwathwata Lazglafta ka laghwi sna tsakalawi. Ka laghwi həŋ da tsəlɓu ŋa skwiha ya tsatsaf Lazglafta, ka maga slna ŋa taŋ, ka kwalaghutá tsəlɓu ŋa Lazglafta ta tsatsaftá inda skwi. Tsatsi ya raŋ zləzlvay ŋa kɗekedzeŋ. Amin.
26 Tsaya kəl Lazglafta ka zliŋtá həŋ ŋa maga skwa hula. Zlaŋzla miʼaha ta guya vgha nda zgwana, ka laghwi da guya vgha nda miʼaha manda hahəŋ, skwi ya kul raku magay kadzeŋkadzeŋ. 27 Manda tsaya zgwana guli, zlaŋzla həŋ ta guya vgha nda miʼaha, ka kakə haraʼuwa sani nda sani ta həŋ, ka laghwi həŋ guya vgha zgun nda zgun, skwi ya kul raku magay kadzeŋkadzeŋ. Ka tɗanaktá həŋ ta ghəŋa taŋ ta guma ya prək nda ghwaɗaka skwi ya maga həŋ.
28 Manda va ya kwalaghu həŋ ta snanatá Lazglafta ya, ka zliŋtá Lazglafta guli ta həŋ mista tsa ghwaɗaka ndana taŋ ya. Ka magə həŋ ta skwi kul raku. 29 Ndəghundəgha ghwaɗaka skwiha kavghakavgha ta magə həŋ: Ta ŋaslu həŋ, ta tsagana həŋ, ta sidi həŋ, ta draku həŋ, ta psla mndu həŋ, ta zlərɗawi həŋ, ta tsaghutá mndu həŋ, ka matsaŋwaslay həŋ, ta tsa mndəra mndu həŋ, 30 ta vza rutsak həŋ ta mndu, ghuma Lazglafta həŋ, ta ghazeŋzeŋ həŋ, ta gla ghəŋ həŋ, ta ghərɓaku həŋ. Meʼ ka həŋ ta dzatá vgha ŋa maga ghwaɗaka skwi. Sna a həŋ ta gwaɗa da dadaha taŋ wa. 31 Haɗ ghəŋ da həŋ wu, maga a həŋ ta skwi ta mnata həŋ wu, ɗva a həŋ ta mndu wu, tawa a həŋ ta hiɗahiɗa ta mndu wa. 32 Mataba tsa guli ná, ta nda sna həŋ kazlay: Inda gwal ta nzakwa mndərga tsa nzakuha ya ná, mtaku skwi ta raŋtá həŋ kəʼa. Magay ta magə həŋ ta tsa skwiha ya kweŋkweŋ yeya a wu, ta ghubay həŋ ta gwal ta maga tsa skwiha ya guli.
* 1:17 Ngha ta Habakuk 2:4.