2
Guma Lazglafta
Kagha mndu ya ta nzakway ta tha mndu, dər wa ka, haɗ ka nda pslaftawi baɗu guma wu, kabga ma tsa tsay ta tsə kagha ta guma ta sanlaha ya ná, ta tsə ta ghəŋa gha ka. Tsa kagha ta tsanaghatá guma ta mndu ya ná, ta magay kagha ta va tsa skwiha ya. Nda sna amu kazlay: Ta tvani tsanaghata Lazglafta ta guma ta ghəŋa gwal ta maga skwiha mantsa ya kəʼa. Kagha mndu ya ta tsanaghatá guma ta ghəŋa gwal ta maga skwiha mantsaya, wya ta magaymagay kagha kay guli. Ta grə ka ná, dzaʼa ndapnda ka ma guma Lazglafta rki na? Lazglafta ná, dagala zɗaku da tsi, dagala ksa ŋuɗuf da tsi, ghudza a nda ghudza ta skwi wa. Ta gagə nda gaga kagha tama rki? Ari sna a wa kagha kazlay: Tsa zɗakwa Lazglafta ya ta tiŋwa kagha ŋa mbəɗanafta gha ta nzakwa gha kəʼa ka na? Ma tsa təŋatá ghəŋa gha ya, ka kwalaghutá ka ta mbəɗanaftá nzakwa gha ya ná, guma ɓasatá ŋuɗufa Lazglafta ta tɗanakta ka ta ghəŋa gha. Dzaʼa ksafksa guma ta kagha, baɗu ɓasafta Lazglafta ta ŋuɗuf ta ghəŋa mnduha, ŋa tsanaghatani ta guma nda tvani ta inda mndu. «Ŋa vlaŋtani ta nisəla inda mndu taɓta slani maga* tsi.» Ŋa gwal ta gɗata ta maga skwiha ɗinaɗina ŋa mutsa glaku nda sgit, nda hafu ŋa kɗekedzeŋ ya, dzaʼa vlaŋvla Lazglafta ta nzaku nda hafu ŋa kɗekedzeŋ ta həŋ. Ŋa gwal ta ga sidi nda Lazglafta, ka kwalaghutá sna kahwathwata ka laghwi da maga ghwaɗaka skwiha ya ná, dzaʼa ghuzlanaŋghuzla Lazglafta tiri ta həŋ. Inda mndu ta maga ghwaɗaka skwi, dzaʼa ghuzlanaŋghuzla Lazglafta tiri. Ŋa zlrafta ta la Yahuda karaku, ka da sagha ta la Grek. 10 Ama ŋa gwal ta maga skwiha ɗinaɗina ya, dzaʼa vlaŋvla Lazglafta ta glaku nda sgit nda zɗaku ta həŋ. Ŋa zlrafta ta la Yahuda karaku, kada sagha ta la Grek guli. 11 Mantsa ya ná, haɗ Lazglafta ta gala mndu wa.
12 Inda gwal ta maga dmaku kul haɗ zlaha Musa da həŋ, dzaʼa rwaku həŋ dər má haɗ tsa zlahu ya da həŋ. Inda gwal ta maga dmaku, mamu tsa zlahu ya da həŋ guli, nda tsa zlahu ya dzaʼa tsanaghata lu ta guma ta həŋ. 13 Gwal ta snatá tsa zlaha Musa ya a gwal ta nzakway tɗukwa da Lazglafta wu, ama gwal ta nzakway ta ksa slna manda ya kumə tsa zlahu ya gwal ta nzakway tɗukwa da Lazglafta. 14 Gwal kul nzakway ka la Yahuda ná, sna a həŋ ta zlaha Musa wu, tsaw baɗu sani, ta magay həŋ ta skwi manda ya ta kumə tsa zlahu ya. Haɗ zlahu da həŋ wu, vərɗa hahəŋ ta nzakway ka tsa zlahu ya. 15 Tsaya tama ná, slna taŋ ta maraŋta kazlay: Tsa skwi ta kumə zlahu ta magay lu ya ná, nda vinda ma ŋuɗufa taŋ guli manda tsaya ŋa taŋ. Ta ndanay həŋ baɗu masani kazlay: Skwi ɗina maga yu, skwi ɗina a maga yu wu kəʼa. 16 Tsaya tama, mandana Lfiɗa Gwaɗa ta mnə yu na, manda tsaya dzaʼa nzakwa tsi baɗu dzaʼa ghunagata Lazglafta ta Yesu Kristi ŋa tsanaghatá guma ta ghəŋa inda skwi nda ɗifa ma ŋuɗufa mnduha ya.
Kwalaghuta la Yahuda ta snatá zlahu
17 Kagha ta mnay kazlay: La Yahuda iʼi kəʼa ta dihaftá vgha ta zlaha Musa, ta ghərɓaku ta Lazglafta, 18 nda sna yu ta skwi ta kumə Lazglafta ka ka, nda sna yu ta skwi ɗina ma snaŋta ɗa ta zlaha Musa ka ka, 19 nda fa ghəŋa gha kazlay: Prək iʼi ka dzugwa gwal nda ghulpa kəʼa. Tsuwaɗaka gwal ma grusl yu ka ka ta ndanay, 20 mnda tagha skwi ŋa gwal kul snaŋtá skwi yu ka ka, mnda taghanaftá skwi ta zwani yu, kabga taghaɗif tagha Zlaha Musa ta inda skwi nda kahwathwata tani ka ka. 21 Mantsa nzakwani, ta tagha skwi yu ŋa sanlaha ka ka, tagha a ka ŋa ghəŋa gha rki? Ɗina a ghali wu ka kagha ta mnay, tata ghali kagha kay guli. 22 Ɗina a hliri wu ka kagha ta mnay, tata hliri kagha kay guli. Husihahusa skwa wuyay ka ka, tata ghalay kagha ta skwi ma həga skwa wuyay. 23 Ta ghərɓaku kagha ta nzakwa zlaha Musa mamu da kagha, ta maga a kagha ta tsa skwi ta kumə zlahu ya kay guli wa. Razanaf a ka ta Lazglafta nda tsa ra? 24 Tsaya kəl lu ka vindafta ma deftera Lazglafta kazlay: Ta gwaɗa ta kaghuni ta kəl gwal kul nzakway ka la Yahuda ka raza Lazglafta kəʼa.
25 Mantsa nzakwani, ka ta magay kuni ta skwi ta kumə zlahu katsi, ta tvani tsa tsatá fafaɗa ghuni ya. Ala ka si nda tsa fafaɗa gha, ta maga a ka ta skwi ta kumə zlahu wu katsi, nda nza ka manda mndu kul tsaku fafaɗani. 26 Lagha mndu kul tsaku fafaɗani ka maga skwi ta kumə zlaha Lazglafta ní, haɗ Lazglafta dzaʼa ngha tsa mndu ya manda mndu nda tsa fafaɗani ra? 27 Ya wya tsa mndu ya ná, haɗ lu ta tsa fafaɗ ma nzakwa mndəra taŋ wu, ama ta magay ta skwi ta kumə zlahu. Haɗ tsa mndu ya dzaʼa tsaghaghatá guma ta kagha mndu ta kwalaghutá maga skwi ta kumə zlahu ya ra? Ta wya kay guli, mamu vindatá zlaha Musa da kagha, nda tsa fafaɗa gha guli. 28 Vərɗa mnda la Yahuda ná, tsa ta nghaku tsakwam ya a wa. Vərɗa tsatá fafaɗ guli ná, tsa tsa lu ta nghaku miviɗani ya a wa. 29 Vərɗa mnda la Yahuda ná, ma ŋuɗuf nzakwani. Vərɗa tsatá fafaɗ guli ná, ma ŋuɗuf. Skwi ta vlata Sulkum ná, zlahu ya vindaf lu nda vinda a wa. Vərɗa mnda la Yahuda ná, da Lazglafta ta mutsa tsatsi ta ghubaku, da mndu a wa.
* 2:6 Ngha ta Zabura 62:13, nda Mahdihdi 24:12. 2:24 Ngha ta Izekiyel 36:20, Isaya 52:5.