3
Haɗ mndu ta nzakway tɗukwa wa
Ndaw malaghuta la Yahuda ka lamndu? Nu hayhaya tsatá fafaɗ na? Ndaɗa a nzakwani ta nghadaptá lu ta nghaynghay wu, kabga tiŋəl ŋa taŋ vlagata Lazglafta ta gwaɗani. Ka si kwalaghukwala sanlaha ma həŋ ta zlghafta ná, dzaʼa pyafpya tsa slna palamapalama taŋ ya ta nzakwa Lazglafta ka ŋərma ra? Pyaf a wu! Dər má ta tsakalawi inda mnduha ná, kahwathwata ŋa Lazglafta ta mnay, manda ya nda vinda ma deftera Lazglafta kazlay:
«kagha Lazglafta,
ka gwaɗagwaɗa ka ta gwaɗa ná, nda sna lu kazlay:
tɗukwa tsa gwaɗa gha ya kəʼa.
Dər má tsafha lu ta rutsak ta kagha,
fləwəɗ dzaʼa saba ka ma gumani.»*
Ka si tsa ghwaɗaka skwi ta magə amu ya dzaʼa maraŋtá nzakwa Lazglafta tɗukwa katsi ná, nu ka mu dzaʼa mnay tama? Dzaʼa mnay mu kazlay: Tuɗukwa a Lazglafta wu kəʼa tsamaghar tsi ta guma rki? Ma tsa vli ya ná, manda va ya gwaɗə lamndu gwaɗata yu ta tsa gwaɗa ya. Mantsa a wu! Ka tɗukwa a Lazglafta wu katsi ná, wa kaʼa dzaʼa tsa guma ta ghəŋa mnduha na?
Ka si tsa tsakalawa ɗa ya ta malaghutá kligiŋta kahwathwata Lazglafta, ka nzaku tsi ŋa vlaŋtá glaku katsi, kabgawu dzaʼa kəl lu ka tsaɗighatá guma kazlay: Mnda dmaku ka kəʼa tama? Ka si mantsa ya tsi ní, nu kwal lu kul mnay kazlay: Magama dmaku kada saba skwi ɗina kəʼa? Nu kul magə lu manda ya ta tsaŋnavata sanlaha ta gwaɗa kazlay: Mantsa ya ta mna həŋ kəʼa nda aŋni ya na? Nda ra ka tsanaghata Lazglafta ta guma ta tsa mnduha ya.
Gaga inda mnduha ta dmaku
Kinawu nzakwani tama! Malaghumala amu la Yahuda ka hamata gwal kul nzakway ka la Yahuda rki? Malaghumala a amu wa. Ka yu mnata kay ná, nda la Yahuda tani, nda la Grek tani, hahəŋ demdem nzanaghanza dmaku ta həŋ. 10 Nda nza manda ya nda vinda ma deftera Lazglafta kazlay:
«haɗ mndu tɗukwa ta wa ira Lazglafta wu, dər turtuk haɗ wa.
11 Haɗ mndu nda sna ta skwi wu, haɗ ya ta psa Lazglafta wa.
12 Inda taŋ mbəɗanambəɗa həŋ ta hul ta Lazglafta,
nda zaɗa həŋ demdem. Haɗ ya dər turtuk ta maga skwi ɗina wu,
dər turtuk haɗ wa.
13 Wa taŋ ná, manda gunatá kulu nzakwani.
Nda ghanika taŋ ta nana həŋ ta mnduha.
Ghwana mupuhwa ma huta ta wa taŋ.
14 Dagala ksiʼi nda ŋaslu ma wa taŋ.
15 Nda tsəra səla taŋ ŋa dzaʼa dzata mndu.
16 Inda tvi labə hahəŋ ná, nda hwanzaɓa inda vli,
ta wahu inda mnduha.
17 Sna a həŋ ta tva zɗaku wa.
18 Haɗ zləŋa Lazglafta da həŋ ɗekɗek wa.»
19 Aŋ mndani, nda sna amu ka kazlay: Inda skwi ta gwaɗə zlahu ná, ŋa gwal vla Lazglafta ta tsa zlahu ya ŋa taŋ ta gwaɗa tsi kəʼa. Tsaya tama ná, haɗ mndu nda pslaftawi ta kəma Lazglafta wu, kada snaŋta inda mndu kazlay: Gaga həŋ ta dmaku ta kəmani kəʼa. 20 Tsaya tama, haɗ mndu dzaʼa nzakway ka mndu tɗukwa ta kəma Lazglafta ta ghəŋa vəl magatani ta skwi ta kumə zlahu wa. Zlahu ná, nda nza ŋa snanamtá mnduha kazlay: Gaga kuni ta dmaku kəʼa.
Zlghay nda ŋuɗuf ta nanaftá mndu ka mndu tɗukwa
21 Ndana tama, maranaŋmara Lazglafta ta tvi ta mnduha dzaʼa kəl həŋ ka nzakway ka tɗukwa mnduha ta kəmani. Tsa nzaku tɗukwa ya ná, nda ma zlahu a ta nzakwa lu wa. Mnaŋmna zlaha Musa nda la anabi guli ta gwaɗa ta ghəŋani. 22 Tsaya tvi dzaʼa kəl Lazglafta ka nanaftá mnduha ka gwal tɗukwa ta kəmani ya nda nza nda ma zlghafta dər wa ta Yesu Kristi. Haɗ ya galap Lazglafta, dər la Yahuda dər gwal kul nzakway ka la Yahuda wa. 23 Inda taŋ gaga həŋ ta dmaku traptra həŋ ma snaŋtá sgita Lazglafta. 24 Ka zɗanaŋta Lazglafta ta huɗi ta həŋ ka mbalay, ka nanaftá həŋ ka gwal tɗukwa ta kəmani nda ma Yesu Kristi ta pligiŋtá həŋ ma dmaku. 25 Tsa Yesu Kristi ya vla Lazglafta ŋa mtutani ta ghəŋa inda mnduha ka planatá dmakwa taŋ nda usani nda ma zlghafta taŋ ta Yesu Kristi ŋa maraŋta kazlay: Tuɗukwa tsatsi kəʼa. Tsa dmaku si ta magə mnduha ghalya ya ná, ka nzata Lazglafta manda skwi kul nghaŋta, 26 ksana ksa ta ŋuɗufani. Manda va tsaya ta mara Lazglafta ndana guli kazlay: Tuɗukwa tsatsi kəʼa. Tsatsi, tɗukwa tsatsi. Ta kumay guli ta nanafta ka gwal tɗukwa ta gwal ta zlghaftá Yesu.
27 Ka si mantsa tsi tama ní, ta mamu skwa ghuba ghəŋ nda tsa tama rki? Haɗ wa. Kabgawu? Kabga zlghay nda ŋuɗuf ŋərma skwi, snanatá skwi ta kumə zlahu a wa. 28 Nda sna amu kazlay: Nda ma zlghay nda ŋuɗuf mutsafta mnduha ta nzata ka gwal tɗukwa ta kəma Lazglafta kəʼa, nda ma snatá skwi ta kumə zlahu a wa. 29 Lazglafta ná, ŋa la Yahuda nda ghəŋa taŋ ra? Lazglafta gwal kul nzakway ka la Yahuda a guli ra? Mantsa nzakwani, Lazglafta gwal kul nzakway ka la Yahuda ya guli, 30 kabga turtuktuk Lazglafta. Tsatsi dzaʼa nanafta ka gwal tɗukwa ta gwal nda tsa fafaɗa taŋ nda ma zlghay nda ŋuɗufa taŋ. Tsatsi dzaʼa nanafta ka gwal tɗukwa ta gwal kul nzakway ka la Yahuda nda ma zlghay nda ŋuɗufa taŋ guli. 31 Ma tsa zlghafta zlghaf mu ya tama guli ná, hərɗiŋhərɗa mu ta zlahu ra? Hərɗiŋ amu wu, katək ná, ŋlanafta ŋlanaf mu ta zlahu.
* 3:4 Ngha ta Zabura 51:6. 3:18 Ngha ta Zabura 14:1-3 nda 53:2-4 nda 5:10 nda 140:4 nda 10:7 nda Isaya 59:8 nda Zabura 36 2.