4
Grafta nda nzakwa Abraham
Ndana tama, nu dzaʼa mu mnay taghəŋa Abraham ta nzakway ka dzidza mu? Nahgani mutsaf tsi ma nzakwani? Ka si má ma slnani maga tsi mutsafta Abraham ta nzakway ka mndu tɗukwa ta wa ira Lazglafta katsi ná, ma raŋra ghubayni ta ghəŋani, ama ta wa ira Lazglafta a tama wa. Waka deftera Lazglafta ta mnay na? Ka lu ta mnay ma deftera Lazglafta na: «Zlghafzlgha Abraham ta Lazglafta, tsaya* kəl Lazglafta ka klafta ka mndu tɗukwa ta wa irani» kəʼa.
Ka magamaga mndu ta slna ná, ta planapla lu ta nisəlani. Tsa skwi plana lu ya ná, mbəhay a mbəha lu wu, skwi ta raŋta ya. Ama ka lagha mndu ka zlghaftá Lazglafta nda ŋuɗufani klaf a ta ghəŋani ka mndu tɗukwa ta kəma Lazglafta ta ghəŋa tsa slnani ta magə tsi ya wu katsi, dzaʼa klafkla Lazglafta ta tsa mndu ya ka mndu tɗukwa ta wa irani. Mndərga tsa mndu ya guli ná, nda sna kazlay: Mamu tvi dzaʼa kəl Lazglafta ka nanaftá gwal dmaku ka gwal tɗukwa ta wa irani kəʼa. Manda va tsaya ka mgham Dawuda guli ta fay ma lahani ta ghəŋa gwal ya klaf Lazglafta ka gwal tɗukwa ta wa irani dər má maga a həŋ ta skwi ɗina. Tsa mnduha ya ná, mamu rfu da həŋ, kaʼa.
«Rfu da gwal plana Lazglafta ta dmakuha taŋ, ga həŋ.
Rfu da gwal hərɗiŋ Lazglafta ta dmakuha taŋ
Rfu da mndu kul haɗ Mgham Lazglafta ta mbəɗa dmakwani
Tsa rfu mnə mgham Dawuda ya ná, ta ghəŋa gwal nda ɗatsa fafaɗa taŋ re, ari nda gwal kul ɗatsaku fafaɗa taŋ guli a na? Ka mu kay na: «Zlghafzlgha Abraham ta Lazglafta kəl Lazglafta ka klafta ka mndu tɗukwa ta wa irani, ka mu.» 10 Yawu mutsafta Abraham ta nzakway ka mndu tɗukwa ta wa ira Lazglafta na? Daga ta kul tsaku fafaɗani re, ari tahula tsanatá fafaɗ a na? Daga ta kul tsaku fafaɗani. 11 Ma fitika nzakwani ta kul tsaku fafaɗani, ka klaftá Lazglafta ka mndu tɗukwa ta wa irani, kabga vəl zlghaftani. Tahula tsa ka tsatá tsi ta fafaɗ. Ka nzaku tsa tsatá fafaɗani ya, ka ŋizla maraŋtá nzakwani tɗukwa ta wa ira Lazglafta. Abraham ná, dani ma inda gwal kul tsaku fafaɗani ya, ama ka zlghaftá həŋ ta Lazglafta, ka klaftá Lazglafta ta həŋ ka gwal tɗukwa ta wa irani, manda ŋa Abraham ya. 12 Nda nza ka dani ma gwal nda tsa fafaɗa taŋ guli, ka ksafksa həŋ ta saɗa zlghay nda ŋuɗufa da mu Abraham ta zlghaftá Lazglafta daga ta kul tsaku fafaɗani ya.
Tanafta Lazglafta ta imi ta sləməŋ ta gwal ta zlghafta
13 Tanafta Lazglafta ta imi ta sləməŋ ta Abraham nda zivrani tani kazlay: Dzaʼa vlaghavla yu ta ghəŋa haɗik kəʼa. Tanaf a Lazglafta ta imi ta sləməŋ kabga vəl magayni ta skwi ta kumə zlahu wu, ama kabga vəl klafta Lazglafta ka mndu tɗukwa ma zlghaftani. 14 Ka si gwal ta maga skwi ta kumə zlahu dzaʼa mutsa tsa skwi tanaf Lazglafta ta imi ta sləməŋ ta mndu ya katsi ná, bətbət tsa zlghafta zlghaf lu ya, haɗ hayhaya tsa skwi tanaf tsi ta imi ta sləməŋ ta mndu ya nda tsa tama wa. 15 Zlahu ná, ta klakkla ta ɓasa ŋuɗufa Lazglafta, ama ka haɗ zlahu wu katsi, haɗ sana skwi ŋa ɓlanapta wa.
16 Tsaya tama ná, ma zlghafta nda ŋuɗuf kəl Lazglafta ka vlatá tsa skwi tanaf tsi ta imi ta sləməŋ ta mndu ya. Ka mbalay vlata tsi guli. Nda nza tsa skwi taf tsi ta imi ta sləməŋ ya ŋa inda zivra Abraham. Nza a ka ŋa gwal ta sna skwi ta kumə zlahu kweŋkweŋ wu. Nda nza guli ka ŋa inda gwal ta zlghafta nda ŋuɗuf manda ŋa Abraham ta nzakway ka Da mu demdem ya. 17 Nda vinda ma deftera Lazglafta kazlay: Fafa yu ta kagha ka dani ma inda mndəra mndu§ kəʼa. Nda nza Abraham ka Da mu da Lazglafta ya zlghaf tsi nda ŋuɗuf. Tsa Lazglafta ya ta vranamtá hafu ma gwal nda rwa. Tsatsi nda mbrakwa hgagaptá skwi kul haɗ ŋa nzakwani mamu. 18 Fəglaf a lu ta ghəŋ sizlay wu, tsaw mataba tsaya ná, nda fa ghəŋa Abraham, zlghafzlgha ta Lazglafta kəl tsi ka nzata ka dani ma inda mndəra mnduha*, manda ya mnana Lazglafta kazlay: Dzaʼa nda ndəgha zivra gha kəʼa ya. 19 Ta mnanatá Lazglafta ta tsa gwaɗa ya ta Abraham ná, ta ghwaŋ a imani ka hɗa dərmək wa. Nda sna guli kazlay: Nda ghada halata iʼi kəʼa. Guli ná, lula fitika yay markwa taŋ ta nzakway ka Sara ta zwaŋ. 20 Dgaŋ a ta ghəŋ ɗekɗek ta ghəŋa skwi ya tanaf Lazglafta ta imi ta sləməŋ wu. Katək ná, zlghay nda ŋuɗufani ta vlaŋtá mbraku, ka zləzlvu tsi ta Lazglafta. 21 Grafgra guli kazlay: Tsa skwi tiɗif Lazglafta ta imi ta sləməŋ ya ná, mamu nda mbraku ŋa magata guli kəʼa. 22 Tsaya tama kəl Lazglafta ka klafta ka mndu tɗukwa tawa irani. 23 Ka klafkla Lazglafta ka mndu tɗukwa ta wa irani ka deftera Lazglafta mnata ya ná, ta ghəŋa Abraham ndaghəŋani a nzakwa tsa gwaɗa ya wu, 24 nda nza guli ta ghəŋa amu, ka zlghafzlgha mu ta Lazglafta ta sliʼaganaptá mghama mu Yesu ma mtaku ya. Dzaʼa klafkla ta amu guli ka gwal tɗukwa ta wa irani. 25 Lazglafta ta vlatá tsa Yesu ya ma dzva mnduha ŋa dzata ta ghəŋa dmakwa mu. Ka sliʼaganaptá tsi guli ma mtaku ŋa nzakwa mu ka gwal tɗukwa ta wa irani.
* 4:3 Ngha ta Zlrafta 15:6. 4:8 Ngha ta Zabura 32:1-2. 4:13 Ngha ta Zlrafta 12:2-3, 17:4-6, 22:15-18. § 4:17 Zlrafta 17:5. * 4:18 Zlrafta 15:5. 4:22 Ngha ta Zlrafta 15:6.