5
Slərɓaptá ta zughu nda Lazglafta
Ndana tama, nda nza mu ka gwal tɗukwa ta wa ira Lazglafta ma zlghafta mu nda ŋuɗuf. Mamu zɗaku mataba mu nda tsi nda ma Mghama mu Yesu Kristi. Nda ma tsa Yesu Kristi ya mutsafta mu ta zɗakatahuɗa Lazglafta nda ma zlghafta mu nda ŋuɗuf. Ta tsa zɗakatahuɗi ya sladafta amu ka rfu, kabga nda fa ghəŋa mu ta gwata Lazglafta nda amu ma glakwani. Ta ghəŋa tsaya guli ná, ta rfu mu nda ghuya ɗaŋwa ta ghuyə mu, kabga nda sna amu kazlay: Ta taghay ghuya ɗaŋwa ta ksa ŋuɗuf kəʼa. Ksa ŋuɗuf ta klaktá ghuɓasaptá ghuya ɗaŋwa. Tsa ghuɓasaptá ghuya ɗaŋwa ya guli ta klaktá faftá ghəŋ ta Lazglafta. Ka faffa mu ta ghəŋ ta Lazglafta ná, nzata a ka bətbət wu, kabga maramaŋmara Lazglafta ma ŋuɗufa mu kəʼa ɗvutá amu nda ma Sulkumani ya vlama tsi.
Mantsa nzakwani, ta ma fitika nzakwa mu kul haɗ mbrakwa mu ná, ka saha Yesu Kristi mtuta ta ghəŋa gwal dmaku ma fitik ya kumaŋ Lazglafta. Nda bla ka fata mndu ta ghəŋani ŋa mtuta ta ghəŋa mndu ta nzakway tɗukwa. Ka waya ka skwi ba dzaʼa laviŋlava ta fata ghəŋani ŋa mtuta ta ghəŋa mndu ta maga skwi ya ɗina. Ka Lazglafta maramaŋtá ɗvutani ta amu na: Ta ma fitika nzakwa mu ta ma dmaku ta saha Yesu Kristi mtuta ta ghəŋa amu. Ma tsa mtuta mtu Yesu Kristi ta ghəŋa amu ya, ka klaftá Lazglafta ta amu ka gwal tɗukwa ta wa irani. Mantsa tama ná, nda fa ghəŋa amu kazlay: Dzaʼa mbamafmba Yesu Kristi ma ɓasa ŋuɗufa Lazglafta kəʼa. 10 Ma fitika nzakwa mu ka ghuma Lazglafta ná, ka slərɓaptá tsi ta zughu mataba mu nda tsi nda ma mtuta mtu zwaŋani. Mantsa tama guli ná, ya nda slərɓa zughu mataba mu nda tsi ya, nda fa ghəŋa mu guli kazlay: Dzaʼa mbamafmba nda ma hafa zwaŋani kəʼa. 11 Tsaya kweŋkweŋ yeya a wu, ta ghərɓaku mu ta Lazglafta nda ma Yesu Kristi ta slərɓaptá zughu ndanana mataba mu nda Lazglafta ya.
Gwaɗa ta ghəŋa i Adamu nda Kristi
12 Samsa dmaku da ghəŋa haɗik nda ma mndu turtuk ta nzakway ka Adamu. Ka klaktá dmaku ta mtaku, kəl mtaku ka lanaghatá inda mndu, kabga gaga inda mndu ta dmaku. 13 Ma kɗaku Lazglafta ka vlaŋtá zlahu ta Musa ná, mamu dmaku ma ghəŋa haɗik. Ma fitika nzakwani ta kul haɗ zlahu ná, haɗ lu ta kulaftá dmaku wa. 14 Kulam nda tsa, daga ta Adamu ka sagha ta Musa ná, ta ga mghamani mtaku ta ghəŋa mndu, nduk ta ghəŋa gwal kul gatá dmaku manda ŋa Adamu.
Adamu ná, ta grə nda tsa mndu dzaʼa sagha nda sa ya lu. 15 Nda dga katakata na nzakwa mbalay vla Lazglafta nda nzakwa Adamu. Mantsa nzakwani, ta ghəŋa dmakwa mndu turtuk ta nzakway ka Adamu ná, dagala mnduha ta rwuta. Ama malaghumala tsa mbalaya Lazglafta ta vlata ya. Tsa mbalayani vla tsi nda ma mndu turtuk ta nzakway ka Yesu Kristi ya ná, klanakkla ta zɗaku ta ndəghata mnduha katakata guli. 16 Tsa mbalay vla Lazglafta ya ná, skwi ɗina ŋani ta magata ka ŋa tsa mndu turtuk ta gatá dmaku ya. Manda gatá tsa mndu turtuk ya ta dmaku ná, ka ksutá guma Lazglafta ta inda mnda səla. Ama tahula vlaŋta Lazglafta ta zɗakatahuɗani ta mnduha dər má dagala dmaku maga həŋ mndani, ka klaftá tsi ta həŋ ka gwal tɗukwa ta wa irani. 17 Nda ma dmaku ga mndu turtuk lanaghata mtaku ta inda mndu. Ama nda ma mndu turtuk ta nzakway ka Yesu Kristi mutsafta mnduha ta zɗakatahuɗi katakata da Lazglafta. Ka mbalay vlaŋta tsi ta tsa zɗakatahuɗani ya ta həŋ, ka klaftá tsi ta həŋ ka gwal tɗukwa ta wa irani nda ma Yesu Kristi, ŋa mutsafta taŋ ta hafu ŋa kɗekedzeŋ, ŋa zay taŋ ta mgham kawadaga nda tsi guli.
18 Mantsa tama, manda va nzakwa dmakwa mndu turtuk ta klakta kəl guma ka hbutá inda mndu ya, manda va tsaya guli ná, slna tɗukwa maga mndu turtuk ta nanaftá inda mndu ka gwal tɗukwa guli, ka pliŋtá tsi ta inda mndu ma guma, ka mutsaftá həŋ ta hafu ŋa kɗekedzeŋ. 19 Manda va nzakwa mndu turtuk ta kwalaghutá snanatá gwaɗa Lazglafta kəl ndəghata mnduha ka nuta ka gwal dmaku ya, manda va tsaya guli ná, mndu turtuk ta snanatá gwaɗa Lazglafta kəl ndəghata mnduha ka nzakway ka tɗukwa mnduha ta wa ira Lazglafta.
20 Ma sagha zlaha Musa, ka sgavaghata saba dmaku ta daɓi. Ma vli sgavagha dmaku ya ná, malaghumala sgəglavaghata zɗakatahuɗa Lazglafta guli. 21 Manda va nzakwa gay dmaku ta mgham nda ma mtaku ya ná, manda va tsaya ta ga zɗakatahuɗa Lazglafta ta mgham nda ma nzaku tɗukwa ŋa mutsa hafu ŋa kɗekedzeŋ nda ma Yesu Kristi Mghama mu.