6
Gwal nda ndiʼa vgha taŋ nda Yesu ná, mamu hafu da həŋ
Nu ka mu dzaʼa magay tama ndana? Ka gɗavata mu ma dmaku kada sgavaghata zɗakatahuɗa Lazglafta re, ari ki? Mantsa a ɗekɗek wa! Mtuguduŋ mta amu ta dmaku, wa ka amu dzaʼa gɗəglamta ma dmaku na? Sna a kuni kazlay: Ma magamatá batem ná, nda ndiʼa mu nda Yesu Kristi, mtumta mu kawadaga nda tsi nda tsa kəʼa ra? Ma magamatá batem ná, nda gwa mu nda tsi ma mtakwani, paɗampaɗa lu ta amu kawadaga nda tsi. Ka sliʼaganaptá mbrakwa glakwa Da ta Yesu Kristi ŋa nzakwa amu guli nda lfiɗa hafu.
Aŋi, nda ndiʼa amu kahwathwata nda tsi ma fitika mtuta mtu mu kawadaga nda tsi. Manda va tsaya guli ná, sliʼagapsliʼa mu ma mtaku manda va ya sliʼagap tsatsi ŋa nzakwa mu nda lfiɗa hafu. Ɗina ka snaŋta mu kazlay: Tsa nzaku si ta nzaku mu ghalya ya ná, zləŋaf zləŋa lu ta udza zləŋay kawadaga nda Kristi kəʼa, kabga ŋa zaɗanatá tsa mbrakwa dmaku ma vgha mu ya. Yaha mu kɗaŋtá nzaku ka vuʼa dmaku ka lu, kəl lu ka magata manda tsaya. Mndu ya ta mtuta ná, falauʼ vghani da dmaku. Ka lagha mu ka mtuta kawadaga nda Kristi katsi ná, nda fa ghəŋa mu guli kazlay: Dzaʼa nzaku mu nda hafu kawadaga nda tsi kəʼa. Nda sna amu kazlay: Sliʼagapsliʼa Kristi ma mtaku, mtugəlta a guli wu kəʼa. Ta haɗ mtaku nda mbraku ta ghəŋani wa. 10 Tsa mtuta mtu tsi ya ná, turtuktuk mtuta tsi ta ghəŋa dmakwa mnduha. Ndanana ná, nda hafu tsatsi. Ka ŋa Lazglafta ta nzakwa tsi ta nzakwani. 11 Manda tsaya kaghuni guli, ɗina ka snaŋta ghuni kazlay: Nda mta kuni, nda dga vgha ghuni nda dmaku kəʼa. Ta nzaku kuni nda hafu ŋa Lazglafta, kabga nda ndiʼa vgha ghuni nda Yesu Kristi.
12 Mantsa tama, yaha dmaku gəgəltá mgham ta ghəŋa na sluʼuvgha ghuni ta mtaku na. Yaha kuni snanatá skwi ya ta kumə tsi. 13 Ma zlanaŋ kuni ta dmaku ta fawayha ghuni ŋa maga dmaku. Katək ná, vlaŋwavla ta ghəŋa ghuni ta Lazglafta, kabga nda nza kuni ka gwal nda hafu ta sliʼagapta ma mtaku. Zlanaŋwa fawayha ghuni ta Lazglafta, ka maga tsi ta skwiha ya tɗukwa nda həŋ. 14 Mantsa tama, ta haɗ dmaku nda ga mgham ta ghəŋa kaghuni wu, kabga ta mista zlahu a kuni wu, mista zɗakatahuɗa Lazglafta kuni.
Vuʼa dmaku mu re, vuʼa Lazglafta a mu na?
15 Kinawu nzakwani tama! Ka maga mu ta dmaku kabga kwala mu ta kul haɗ mista zlahu, laghula mu dista zɗakatahuɗa Lazglafta rki? Mantsa a ɗekɗek wa! 16 Sna a kuni kazlay: Ka fafa kuni ta ghəŋa ghuni manda vuʼa mndu ka snanatá gwaɗani ná, nda nza kuni ka vuʼa tsa mndu ta snu kuni ta gwaɗani ya kəʼa ra? Laviŋlava ka ta nzakway ka vuʼa dmaku, ŋa klay dmaku ta kagha da mtaku. Laviŋlava ka ta snanatá ŋa Lazglafta, ŋa naghafta Lazglafta ka mndu tɗukwa ta ghəŋa vəl snanata gha ta gwaɗani. 17 Rfama ta Lazglafta! Ghalya si nda nza kuni ka vuʼa dmaku. Ndanana, snasna kuni nda inda ŋuɗufa ghuni ta dughwaŋa skwi ya ta taghu lu ŋa inda mnduha demdem, ka taghaftá kuni. 18 Manda pligighunista ma dmaku, ka nutá kuni ka vuʼa maga skwi tɗukwa. 19 Manda va ya ta gwaɗə mnda səla ta gwaɗaghunata yu ta na gwaɗa na, kabga pərɗaf a kuni ta snaŋta wa. Ghalya ná, si zliŋzla kuni ta fawayha ghuni ka vuʼa maga ŋəɗaka skwiha, nda dmakuha ŋa kwal kul sna gwaɗa da Lazglafta. Ndanana tama ná, zlaŋwazla ta fawayha ghuni ka vuʼa maga skwi tɗukwa ŋa nzakway ka gwal ta snanatá ŋa Lazglafta.
20 Ma nzakwa ghuni ka vuʼa dmaku ná, Zɗəgaghuna a maga skwi tɗukwa wa. 21 Slənawu tsa maga kuni tama? Wya ka skwa hula tsa skwiha ya ndana, kabga mtaku kɗavakta tsa skwiha ya. 22 Ndana tama guli ná, pligighunispla lu ma dmaku ka nutá kuni ka kwalva Lazglafta ka mutsaftá kuni ta nzata nda ghuɓa ma nzakwa ghuni, ŋa mutsay ghuni ta hafu ŋa kɗekedzeŋ ma kɗavaktani. 23 Manda va tsaya ná, ka ta ga dmaku mndu, nisəlani ná mtaku ya. Ama skwi ka mbalay ta mutsu lu da Lazglafta ná, hafu ŋa kɗekedzeŋ ya ma ndiʼatá vgha mu nda Yesu Kristi Mghama mu.