7
Grafta nda nzakwa i marakw nda zəʼal
Zwanama ɗa, nda sna kaghuni ta zlahu. Ŋa kaghuni nda sna ta zlahu ya, ta mna yu ta na gwaɗa na kazlay: Ta ma nzakwa mndu ta ndiri ta ga zlahu ta mgham ta ghəŋa mndu kəʼa. Ka graghunaf gra yu ɓa! Marakw ga mndu ná, hbafhba zlahu ta zəʼala taŋ ka ta ndiri zəʼala taŋ. Ala, ka mtumta zəʼala taŋ katsi, falauʼ vghani ma tsa zlahu ta hbafta ta zəʼala taŋ ya. Ka ta ndiri zəʼala taŋ, ka sliʼafta tsi ka laghwi da sana mndu katsi, hliri ta magə tsa marakw ya nda tsa. Ala ka mtumta zəʼala taŋ katsi, falauʼ vghani ma tsa zlahu ya, dər sliʼafha tsi ka laghu wuma ta sana mndu ná, hla a ta iri nda tsa wa. Manda va tsaya nzakwani nda kaghuni guli zwanama. Ma mtuta Kristi ta udza zləŋay ná, mtumta kaghuni guli kawadaga nda tsi, nda dga vgha ghuni nda zlahu. Nda nza kuni ka ŋa sana mndu, ka ŋa tsa mndu ta sliʼagapta ma mtaku ya, ŋa magay mu ta skwi ɗina ŋa Lazglafta. Ghalya, ma fitika nzakwa mu ta maga skwi ta kumə maya mu ná, dmaku tsa skwi ya ka zlahu ta mnay ŋa mu. Na tsa snaŋta mu mantsaya, ka mamaftá mu ta maga tsa skwi lmaf lu ya. Ka ksə tsa ghwaɗaka skwiha ya ta slna ma amu, ka kla amu da mtaku. Ndanana tama ná, falauʼ vgha mu da zlahu, mtuguduŋmta mu ta tsa zlahu ya si ta hbamata ya. Laviŋlava mu ta maganatá slna ta Lazglafta ma lfiɗa nzaku ta maramaŋta Sulkum. Manda tsa vindaf lu ma zlahu ghalya ya a ta magəgəlta mu wa.
Nzakwa zlahu nda dmaku
Nu ŋa mnay tama? Zlahu ná, dmaku ya ra? Dmaku a wa. Ama ka má haɗ ka zlahu wu ná, ma sna a yu ta dmaku wa. Ka má mniha a zlahu kazlay: Ma haraʼu ka ta iri ta skwa mndu kəʼa ná, ma sna a yu kazlay: Dmaku* ya kəʼa wa. Mantsa ya tama, ka mutsaftá dmaku ta gaganaftá inda haraʼuwa skwiha ma iʼi nda ma zlahu. Ka má haɗ ka zlahu wu ná, gratá skwi nda mta na dmaku. Ghalya, ma kwala ɗa ta kul snaŋtá zlahu ná, ta nzutá nzakwa ɗa yu. Manda snaŋta ɗa ta zlahu, ka nzatá dmaku nda hafu, 10 ta mtutá iʼi. Lazglafta ná, vlavla tsatsi ta zlahu ŋa mutsa hafu, ama ka klaghatá tsi ta iʼi da dmaku. 11 Mutsafmutsa dmaku ta tvi, ka klaftá tsi ta zlahu ŋa nana iʼi ka ga dmaku, ka dzihatá.
12 Tsaw zlahu ná, sagha daga da Lazglafta. Inda gwaɗa ya mna tsi ná, nda ghuɓa, tɗukwa nzakwani, ɗina guli. 13 Tsaya tama ní, laviŋlava skwi ɗina ta dzihata ra? Laviŋ a wu, dmaku katək ta dzihata. Tsa dmaku ya ta klaftá tsa ŋərma skwi ya, ka dzihata nda tsi, kabga ŋa snaŋtá kɗavakta nzakwa dmaku. Nda ma zlahu saba dmaku dəɗay ta daɓi, nda kɗavakta ɓadzatani tani.
Mnda səla ná, ŋurɗika dmaku ya
14 Nda sna amu kazlay: Sagha daga da Lazglafta na zlahu kəʼa. Tsaw iʼi ná, mnda səla yu habu dmaku. 15 Kahwathwata ná, sna a yu ta skwi ta magə yu wu, haɗ yu ta maga skwi ta kumə yu wu, tsa skwi ta husihata ya katək ta magə yu. 16 Tsaw ka tsa skwi kul kumə yu ya ta magə yu katsi, tsaya kəl yu ka grafta kazlay: Skwi ɗina zlahu kəʼa. 17 Tsa ghwaɗaka skwi ta magə yu ya ná, iʼi a ta gay wa, tsa dmaku ma iʼi ya ta gay. 18 Nda sna yu kazlay: Haɗ skwi ɗina ma iʼi, ma na sluʼuvgha iʼi na wu kəʼa, na skwi ta kumə yu ta mnay. Ta kumay yu má ta maga skwi ɗina, triɗ laviŋ a yu wa. 19 Haɗ yu ta maga skwi ɗina má ta kumə yu wu, skwi kul ɗinaku kul kumə yu, ta magə yu. 20 Ka ta magay yu ta skwi kul kumə yu katsi ná, iʼi a ta gay wu, tsa dmaku ma iʼi ya ta gay.
21 Wya skwi ta tapafta yu tazlay ma vgha ɗa: Ka maga yu ta skwi ɗina ka yu ya ná, gi ka ghwaɗaka skwi kəʼa ta nuta. 22 Ma hyahya ŋuɗufa ɗa ya ná, zɗigihazɗa zlaha Lazglafta. 23 Ama ma vgha ɗa, ta tapaf tapa yu ta sana ghwaɗaka skwi ta lmu nda vərɗa skwi ɗina ya ta ndanu yu. Tsa ghwaɗaka skwi ma iʼi ya, ta na iʼi ka vuʼa dmaku. 24 Ɗaŋwa ɗa ŋa ɗa gra! Wa dzaʼa dgihata nda na vgha ta kla iʼi da dmaku na na? 25 Ta rfay yu katakata ta Lazglafta ta mbiɗifta nda ma Yesu Kristi.
Tsaya tama ná, ma ghəŋa ɗa ya ná, ta kumay yu ta sna zlaha Lazglafta, ama ma vgha ɗa ya, zlaha dmaku ta laghu yu da snay.
* 7:7 Ngha ta Sabi 20:17 nda Vrafta ta Zlahu 5:21.