8
Nzakway nda mbrakwa Sulkum nda ghuɓa
Ndanana tama, tsanaghata a Lazglafta ta guma ta gwal nda ndiʼa vgha taŋ nda Yesu Kristi wu, kabga mbrakwa Sulkum nda ghuɓa ta vlamatá hafu nda ma Yesu Kristi ta ga mgham ta ghəŋa iʼi. Mbrakwa tsa Sulkum nda ghuɓa ya ta klaptá iʼi ma mbrakwa dmaku nda ŋa mtaku tani. Traptra zlaha Musa ta maga tsa slna ya, kabga hta ta mbrakwa mnda səla ta pyafta ka magata. Ama ka magatá Lazglafta ma ghunagatani ta zwaŋani turtuktuk ma sluʼuvgha manda ŋa gwal dmaku, ŋa klagamapta ma dmaku. Nda tsaya tsanaghata Lazglafta ta guma ta dmaku ta magə mnda səla. Kada laviŋta mu ta nzaku manda ya ta kumə zlahu kəʼa kəl tsi ka magata mantsa ya, ŋa nzay mu ta nzaku manda ya ta kumay Sulkum, manda ya ta kumə sluʼuvgha a wa. Gwal ta nzaku manda ya ta zɗəganatá sluʼuvgha ná, tsa ŋa sluʼuvgha ya ta laghu həŋ da snay. Gwal ta nzaku manda ya ta zɗəganatá Sulkum nda ghuɓa ya guli, tsa ŋa Sulkum nda ghuɓa ya ta laghu hahəŋ da snay. Ka laghula lu da snanatá ta ŋa skwi ta zɗəganatá sluʼuvgha katsi ná, kla ghəŋ da mtaku tsa. Ka laghula lu da sna skwi ta zɗəganatá Sulkum nda ghuɓa katsi guli ná, kla ghəŋ da hafu nda ya da zɗaku tsa guli. Gwal ta laghwi da snanatá ŋa skwi ta zɗəganatá sluʼuvgha ná, ghuma Lazglafta həŋ, kabga haɗ həŋ ta sna zlaha Lazglafta wu, traptra həŋ ta snata. Gwal ta maga skwi ta zɗəganatá sluʼuvgha ná, laviŋ a həŋ ta maga skwi ta zɗəganatá Lazglafta wa.
Ama kaghuni, haɗ kuni ta maga skwi manda ya ta zɗəganatá sluʼuvgha wa, manda ya ta zɗəganatá Sulkuma Lazglafta ta nzaku ma kaghuni ta nzakwa kuni ta nzaku. Ka haɗ Sulkuma Kristi ma mndu wu ná, ŋa Kristi a tsa mndu ya wa. 10 Ka si mamu Kristi ma kaghuni katsi, ta vlaghunavla Sulkumani ta hafu, kabga naghunafna Lazglafta ka gwal tɗukwa ta wa irani. Aŋ mndani dzaʼa mtumta kuni ta ghəŋa vəl magata ghuni ta dmaku. 11 Ka si ta nzaku Sulkuma tsa mndu ta sliʼaganaptá Yesu ma mtaku ya ma kaghuni katsi, va tsa mndu ta sliʼaganaptá Kristi ma mtaku ya, dzaʼa vranamtá hafu ma tsa sluʼuvgha ghuni ta mtuta nda ma tsa Sulkumani ta nzaku ma kaghuni ya.
12 Ka si mantsa tsi tama zwanama, ka dməŋ tsa nzaku ya ta amu. Dəməŋa nzaku manda ya ta zɗəganatá sluʼuvgha a wa. Haɗ amu ta nzay manda ya ta zɗəganatá sluʼuvgha wa. 13 Ka manda ya ta zɗəganatá sluʼuvgha ka kuni nzaku katsi ná, dzaʼa mtaku kuni. Ala, ka zlanaŋzla kuni ta ghəŋa ghuni ta Sulkum ka dzata tsi ta skwiha ta zɗəganatá sluʼuvgha ghuni katsi, dzaʼa nzakway kuni nda hafu. 14 Inda gwal ta pghə Sulkuma Lazglafta ná, nda nza həŋ ka zwana Lazglafta. 15 Tsa Sulkum vlaghuna Lazglafta ya ná, haɗ ta nighunista ka vuʼa ŋa zləŋglay ghuni ta zləŋ wa. Tsa Sulkum ya ná, naghunafna ka zwana Lazglafta. Nda ma tsa Sulkum ya ta hga mu ta Lazglafta ka «Aba, Da!» kəʼa. 16 Tsa Sulkuma Lazglafta ya ta mnay ŋa sulkuma vgha mu kazlay: Zwana Lazglafta amu kəʼa. 17 Ka si nda nza mu ka zwanani, dzaʼa mutsay mu ta skwi ya payamaf tsi. Nda amu tani, nda Yesu Kristi tani, kawadaga mu dzaʼa mutsa tsa skwi payamaf tsi ya, kabga kawadaga mu ta ghuya ɗaŋwa, kawadaga mu guli nda tsi dzaʼa mutsa tsa glaku ya.
Ŋərma skwi ya faf mu ta ghəŋ tida
18 Grafgra yu kazlay: Nana ghuya ɗaŋwa ta ghuyə mu na ná, haɗ lu dzaʼa walaŋta gray nda tsa glaku dzaʼa maramaŋta Lazglafta ya wu kəʼa. 19 Inda skwi zlagəgiŋ Lazglafta ná, nda mndər ta kzla həŋ ta tsa fitik dzaʼa maraŋta Lazglafta ta zwanani ya. 20 Tsaw tsa skwiha zlagəgiŋ Lazglafta ya ná, nuna həŋ ka skwa bətbət, nda ɗvay taŋ a nuta həŋ mantsaya guli wu, Lazglafta ta ɗvaftá nzata taŋ mantsa* ya. Tsaw ta nda fa ghəŋani ta skwi dzaʼa tsi magay dazlay, 21 kabga mamu fitik ya dzaʼa pliŋta tsi ta inda skwi ya zlagigiŋ tsi, ma ga vuʼa rwaku. Ŋa mutsay taŋ ta glaku manda ŋa zwana Lazglafta, ŋa nzakwa taŋ flauʼ vgha taŋ. 22 Nda sna amu kulam gwatna, ta ŋizi inda skwiha zlagigiŋ Lazglafta, ta ɓasa vgha həŋ manda marakw ta ɓasa yaku. 23 Hahəŋ ndaghəŋa taŋ yeya a wu, nda amu tiŋlaghu Lazglafta ta vlamatá Sulkumani ya tani, ta ɓasay ɓasay amu guli ma vgha mu, ka kzla fitika vərɗa nzakwa mu ka zwana Lazglafta, ŋa nzata mu nda vərɗaka falauʼwa ta vgha mu. 24 Ma fatá ghəŋa mu mbamafta Lazglafta. Ka nda ghada nghaŋta skwi ya faf lu ta ghəŋ tida ná, fəgla a lu ta ghəŋ tida wa. Tata fay lu ta ghəŋ ta skwi ya ghada lu ta nghaŋta ra? 25 Ala, ka nda fa ghəŋa mu ta skwi ta kul nghaŋta mu katsi ná, nda ksata ŋuɗuf ta kzla mu ta tsa skwi ya.
26 Manda tsaya guli ná, ta katay Sulkum nda ghuɓa ta amu guli ma hta ta mbrakwa mu. Sna a amu ta maga duʼa manda ya ta raku wu, ama ka ndəɓu Sulkum kaghəŋani ta dzvu da Lazglafta da manaka amu nda ŋizi, kul laviŋtá lu ta mnay nda wi. 27 Lazglafta ná, nda sna tsatsi ta kɗavakta skwi ma ŋuɗufa mndu. Nda sna ta skwi ta kumə Sulkum ta ɗaway, kabga manda ya ta kumə Lazglafta ta ɗawa Sulkum da tsi ta skwi ŋa gwal ta nzakway ka ŋani.
28 Nda sna amu guli kazlay: Ŋa ɗinakwa taŋ mida ta maga Lazglafta ta inda skwi ŋa gwal ta ɗvuta, tsa gwal ghadu tsi ta zabuta daga taŋtaŋ ya. 29 Tsa gwal ghadu tsi ta zabuta daga taŋtaŋ ya, ghadughada ta nanaftá həŋ ŋa gara vgha nda zwaŋani, ŋa nzakwa tsa zwaŋani ya ka zumali mataba ndəghata zwanama. 30 Tsa gwal ghadu tsi ta zabuta ya, tsa hahəŋ ya hagaf tsi guli. Tsa gwal hagaf tsi ya guli, hahəŋ nanaf tsi ka gwal tɗukwa ta wa irani. Tsa hahəŋ nanaf tsi ka gwal tɗukwa ta wa irani ya, tsa hahəŋ ya vlaŋ tsi ta glaku ta həŋ.
Ɗvuɗva Lazglafta ta amu
31 Ka si mantsa tsi, nu ta ŋa mnay mu ta ghəŋa tsaya tama? Ka si ŋa mu Lazglafta ya ní, wa dzaʼa dzaŋtá kəma nda amu na? 32 Lazglafta ná, pyaghu a ta zwaŋani wa. Vlagavla ka mtuta tsi da manaka amu demdem. Wa kəʼa dzaʼa kwal kul vlamatá inda skwi kawadaga nda tsatsi tama? 33 Wa dzaʼa tsaftá skwi ta gwal zabap Lazglafta na? Haɗ mndu wa. Lazglafta ta hlaftá həŋ ka gwal tɗukwa ta wa irani. 34 Wa ya dzaʼa laviŋta ksutá həŋ ma guma na? Yesu Kristi ná, mtumta. Ta nzaku nda ga zeghwa Lazglafta, ta maga duʼa da manaka amu.
35 Wa dzaʼa dgamata nda ɗvuta ya ɗvu Kristi ta amu na? Ghuya ɗaŋwa re, skwi ta malaghutá mbrakwa mu re, giri re, maya re, pɗa lgut re, nzaku ta wa hɗak re, budugwa a dzaʼa dgamata na? 36 Manda ya nda vinda ma deftera Lazglafta na:
«Ta ghəŋa gwaɗa ta kagha ta kəl ŋni ka nzakway ta wa hɗak inda fitik.
«Ta kəl lu ka ngha aŋni manda tuwakha ta klə lu ta tumbla kəʼa.»
37 Ma inda tsa skwiha ya ná, fərtapfərta amu ma zatá ghwa, nda ma mndu ya ta ɗvutá amu. 38 Manda va tsaya nzakwani, nda sna yu kazlay: Dər má mtaku tsi, dər má nzata nda hafu tsi, dər má duhwalha Lazglafta tsi, dər má sana skwiha nda mbra nda mbra ta luwa tsi, dər má nzaku ndanana tsi, dər má nzaku ta kəma a tsi, 39 dər má sana skwiha nda mbra nda mbra ta ghəŋa haɗik a tsi, dər má skwi kighkigh zaghutani ta ghudzifa luwa tsi, dər ma skwi kighkigh zaghutani da ghuvata haɗik tsi, haɗ sana skwi zlaganap Lazglafta nda zlaga dzaʼa dgamata nda tsa ɗvu ya ɗvu Lazglafta ta amu, maramaŋ tsi nda ma Yesu Kristi Mghama mu ya wu kəʼa.
* 8:20 Ngha ta Zlrafta 3:17. 8:36 Ngha ta Zabura 44:23.