9
Lazglafta ta zbaptá la Israʼila
Kahwathwata na gwaɗa dzaʼa yu mnay na, ma hga Yesu Kristi, tsakalawa ɗa a wa. Manda tsaya ka nzakwani ka ndana ɗa guli ta mnihata Sulkum nda ghuɓa. Ta kuzliha kuzla ta ŋuɗufa ɗa katakata, nda ŋra ŋuɗufa ɗa inda fitik, ta ghəŋa zwanama ɗa ta nzakway ka mndəra ini. Ta dər ma Ksiʼafta Lazglafta ta iʼi, ka dgihata nda Kristi, ta mbanaftá tsi ta hahəŋ, ka yu. La Israʼila həŋ. Hahəŋ nanaf Lazglafta ka zwanani, hahəŋ maranaŋ tsi ta sgitani, nda hahəŋ dzrafta tsi ta wi, hahəŋ vlaŋ tsi ta zlahu, hahəŋ maranaŋ tsi ta tvi ká həŋ da tsəlɓu ta kəmani, hahəŋ tanaf lu ta imi ta sləməŋ, dzidzíha taŋ gwal kulaŋ lu, nda tvi sluʼuvgha guli ná, ma mndəra taŋ saba Kristi. Tsatsi ta hemanatá inda skwi demdem. Zləzlvama ŋa ɗekɗek ta Lazglafta. Ka nza tsi mantsa.
Vraghu nda wani a tsa gwaɗa Lazglafta ta mnata ya wu, kabga inda gwal ta nzakway yagap lu ma la Israʼila a ta nzakway ka vərɗa la Israʼila wa. Guli ná, inda gwal ta nzakway yagap lu ma mndəra Abraham a ta nzakway ka vərɗa zivirha Abraham wa. Ka Lazglafta nda Abraham na: «Nda ma Izak* dzaʼa yagapta zivra gha,» kaʼa. Ghəŋa tsa gwaɗa ya na: Zivir ya yagap lu nda ma sluʼuvgha a gwal ta nzakway ka zwana Lazglafta wa. Ama zwani ya yagap lu nda ta tva dzratawa Lazglafta nda Abraham, zwana zivir. Wya tsa gwaɗa ta ta ta imi ta sləməŋ mnə Lazglafta ya: «Ta vraktá yu kɗaghalam mandana luwa ná, nda zwaŋ ta ghuva Sara,» kaʼa.
10 Manda va tsaya luta tsi nda Rabika markwa dzidza mu Izak, ka yanatá tsi ta mbuhwali. 11-12 Ma kɗə lu ka yatá tsa zwaniha ya, ka Lazglafta nda Rabika mantsa: «Mali dzaʼa ndəɓa dzvu da sagəŋ,» kaʼa. Ta la a tsa zwaniha ya saha ta haɗik, ka snaŋta taŋ ta skwi ɗina nda ya kul ɗinaku nda tsa ta luta tsa gwaɗa ya wa. Nzanza tsa skwi ya mantsa kada nzakwa skwi ta kumə Lazglafta manda ya tha tsi. Tsa zbaf lu ya ná, ŋa nzakwani manda ya ta kumə Lazglafta hgafta lu, ta vəl magatani ta slna a wa. 13 Manda ya nda vinda ma deftera Lazglafta na:
«Zbuzba yu ta Yakubu ka zlaŋtá Isuwa,» kaʼa
14 Kinawu ka mu dzaʼa mnay tama? Tuɗukwa a Lazglafta nda tsa tama wu rki na? Mantsa ya a ɗekɗek wa. 15 Ka Lazglafta nda Musa na: «Ta maganamaga yu ta skwi ɗina ta mndu ya ta kumə yu ta maganatá skwi ɗina. Ta taway yu ta hiɗahiɗa ta mndu ya ta kumə yu ta tawatá hiɗahiɗa tida§ guli,» kaʼa. 16 Tsaya tama, ka zbaf zba Lazglafta ta mndu ná, ta vəl kumafta maya tsa mndu ya a wu, ta vəl magatani ta slna a guli wa. Lazglafta tani ta ɗvafta maganatá skwi ɗina, kaʼa. 17 Wya ka Lazglafta mnanatá Firʼawna, ka vindaftá lu ma defteri: «Faffa yu ta kagha ka mgham ŋa maravata mbrakwa ɗa ta kagha, nda ya ŋa tiŋtá hga ɗa ta ghəŋa haɗik* demdem.» 18 Mantsa ya tama ná, ta magay Lazglafta ta skwi ɗina ŋa mndu ya kumaŋ tsi, ta təŋay ta ŋuɗufa mndu ya kumaŋ tsi guli.
Manda ya kumaŋ tsi ta maga Lazglafta ta slnani
19 Ka waya ka skwi dzaʼa mnay ka ŋa ɗa kazlay: Ka si mantsa ya tsi, kabgawu ta kəl Lazglafta ka mnay, magamaga kuni ta dmaku kəʼa nda mnduha tama ɓa? Tsaw waya dzaʼa laviŋtá kwalaghutá skwi ya kumaŋ Lazglafta na? 20 Kagha mnda səla, wa hga gha ŋa zlərɗa ya kumaŋ Lazglafta na? Ta mnay skwi tsaf lu nda rɓisl ŋa mndu ya ta tsafta kazlay: Kabgawu kəl ka ka tsaftá iʼi mandana na kəʼa ra? 21 Tsa mnda tsafta huzla ya a ta laviŋta maga skwi ya kumaŋ tsi nda tsa rɓisl ya ra? Nda va tsa rɓisla turtuk ya, laviŋlava ta tsatsaftá huzla ya ŋa maga slna nda tsi baɗu gwaɗa, nda ya ŋa maga slnaha baɗu walaya fitikha.
22 Ka manda tsaya kumaŋta Lazglafta ta maraŋtá ɓasata ŋuɗufani, nda maraŋtani ta mbrakwani ma suʼayni nda ksatá ŋuɗuf katakata ta ghəŋa gwal nda fa ŋa zwaɗuta ma ɓasata ŋuɗufani ya ní, nu ŋa gha mida tama na? 23 Mantsa ya kumaŋta Lazglafta ta snaŋta mnduha ta glakwa sgitani ŋa gwal tawa tsi ta hiɗahiɗa ta həŋ, tsa gwal ya thanaf tsi ŋa lami da sgitani ya. 24 Ama tsa gwal hagaf tsi ya, mataba la Yahuda yeya a wu, kulam mataba gwal kul nzakway ka la Yahuda tani.
25 Tsaya skwi ya mna tsi ma deftera Huseya:
«Mnduha ɗa kuni,
ka yu dzaʼa hga gwal kul haɗ ka mnduha ɗa.
Gwal ɗvu yu kuni,
dzaʼa hga yu ta gwal si kul ɗvuta yu.
26 Ma vli ya mnana lu ta həŋ,
“mnduha ɗa a kuni wu” kəʼa ya, ma tsa vli ya dzaʼa hga lu ta həŋ ka Zwana Lazglafta nda hafu
27 Ka Isaya nda ŋani klaŋtá lwi nda zwana la Israʼila guli na: «Dər manda wutak ta wa ghwa yatá zwana la Israʼila ná, mtsel yeya gwal dzaʼa mbaʼata mataba taŋ. 28 Dzaʼa sasa Mgham Lazglafta tsanaghatá guma ta ghəŋa haɗik demdem, haɗ dzaʼa laghwi da gərɗaku wu,» kaʼa. 29 Manda ya mna Isaya ghalya guli na:
«Ka má pɗama a Lazglafta ta Mbruta ta zivir wu katsi ná,
má nda nza mu manda luwa Suduma, má nuna mu manda luwa Gwamura§ guli,» kaʼa.
La Israʼila nda tva mbaku ma zlghay nda ŋuɗuf
30 Kinawu tsa tama? Gwal kul nzakway ka la Yahuda ná, zbaŋ a hahəŋ ta nzakway ka gwal tɗukwa ta wa ira Lazglafta wu, ka mutsaftá həŋ ta nzakway ka gwal tɗukwa ta wa ira Lazglafta nda ma zlghay nda ŋuɗuf. 31 La Israʼila ya guli ná, zbaŋzba hahəŋ ta magatá skwi ta kumə zlahu, ŋa nzakway ka gwal tɗukwa ta wa ira Lazglafta, triɗ traptra həŋ ta magatá tsa skwi kumaŋ zlahu ya. 32 Kabgawu kəl la Israʼila ka trapta na? Kabga zbaŋ a həŋ nda ma zlghay nda ŋuɗuf wu, nda ma magatá skwi kumaŋ zlahu dzaʼa mutsakwa tsi ka hahəŋ. Ka dzuŋtá tuthun ta həŋ «ta palaka tuthun.» 33 Manda ya nda vinda ma defteri kazlay:
Wana yu ta fatá palaka tuthun ma luwa Siyuna,
pala ya dzaʼa zlambanaptá mnduha.
Mndu dzaʼa zlghafta ná,
haɗ dzaʼa pghanaghatá hula wu* kəʼa ya.
* 9:7 Ngha ta Zlrafta 21:12. 9:9 Ngha ta Zlrafta 18:10-14. 9:13 Ngha ta Zlrafta 25:23, nda Malatsi 1:2-3. § 9:15 Ngha ta Sabi 33:19. * 9:17 Ngha ta Sabi 9:16. 9:26 Ngha ta Huseya 2:1-3 nda 2:25. 9:28 Ngha ta Isaya 10:22-23. § 9:29 Ngha ta Isaya 1:9 nda 19:23-28. * 9:33 Ngha ta Isaya 28:16.