15
Sliʼagapta Kristi ma mtaku
Zwanama ɗa, ka havaghunak hava yu ta tsa Lfiɗa Gwaɗa mnaghuna yu, ka tsuʼaftá kuni, ka ŋavatá kuni mida ya. Tsa Lfiɗa Gwaɗa ya ta mbaghunafta, ka ŋanaŋa kuni manda va ya mnaghuna yu. Ka mantsa a tsi wu, ka bətbət tsa zlghafta zlghaf kuni ya.
Tsa ŋərma skwi tiŋlaghu yu ta taghaghunafta ya, tsaya zlghaf iʼi kazlay: Mtumta Kristi ta ghəŋa dmakwa mu kəʼa, manda ya mnə deftera Lazglafta. Ka paɗamtá lu, ka sliʼagaptá tsi nda hafu baɗu mahkən, manda ya mnə deftera Lazglafta. Ka maranaŋtá tsi ta ghəŋani ta Kefas, tahula tsa ka maranaŋtá tsi ta ghəŋani ta gwal ghwaŋpɗə his. Tahula tsa guli, ka maranaŋtá tsi ta ghəŋani ta zwanama ta malaghutá hutaf dərmək ta fitik turtuk. Ta mal gwal ta ndiri ndanana mataba taŋ, rwavaghu rwa sanlaha. Maranaŋmara guli ta ghəŋani ta Yakubu, maranaŋha ta inda gwal ghunay.
Tahula maranaŋtani ta ghəŋani ta tsaha ya demdem, ka mariɗiŋtá tsi ta ghəŋani ta iʼi guli, iʼi ta nzakway manda ɓazaku ma tsa fitik ya. Manda va tsaya ná, iʼi sagəŋ gudzekw mataba gwal ghunay. Ra a yu má ka hgay ka mnda ghunay wu, kabga ganapga yu tiri ta mnduha ta zlghaftá Lazglafta. 10 Nda zɗakatahuɗa Lazglafta ná, nda nza yu manda va na nzakwa ɗa na. Nza a tsa zɗakatahuɗani ŋa ɗa ya ka skwi bətbət wa. Katək ná, mal iʼi ta magatá slna ka hahəŋ demdem. Nziya nza tsi, iʼi a ta magata wu, tsa zɗakatahuɗa Lazglafta ma iʼi ya ta magata. 11 Tsaya tama, dər má iʼi tsi, dər má hahəŋ a tsi ná, tsaya skwi ta mnə ŋni, tsaya skwi zlghaf kaghuni guli.
Dzaʼa sliʼagamap sliʼa Kristi ma mtaku
12 Ka si ta mnay lu kazlay: Sliʼagapsliʼa Kristi kəʼa ya ní, kabgawu ta kəl sanlaha mataba ghuni ka mnay kazlay: Haɗ sliʼagapta ma mtaku wu kəʼa na? 13 Ka si haɗ sliʼagapta ma mtaku ya ná, ba va sliʼagap a Kristi guli wa. 14 Ka si sliʼagap a Kristi ya guli wu, ka bətbət na gwaɗa ta mnə ŋni na nda tsa tama, ba ka bətbət zlghay nda ŋuɗufa kaghuni guli. 15 Ta tsakalawi kuni ta Lazglafta ka lu nda aŋni nda tsa mnay ŋni kazlay: Sliʼaganapsliʼa Lazglafta ta Kristi ma mtaku kəʼa ya. Ka si haɗ sliʼagapta mnduha ma mtaku ya wu, walaŋ a ta sliʼagapta nda tsaya wa. 16 Ka si walaŋta a gwal nda rwa ta sliʼagapta wu katsi, ba sliʼagap a Kristi nda tsa guli wa. 17 Ka si sliʼagap a Kristi ya wu, ka bətbət tsa sləghafta zlghaf kuni ya. Ta ma dmakwa ghuni kaghuni ha gita. 18 Ka mantsa ya tsi guli, gwal ta rwuta ma Kristi ná, nda zaɗa həŋ. 19 Ka ŋa na nzakwa amu ndanana kweŋkweŋ fata mu ta ghəŋ ma Kristi katsi ná, nda nza mu ka gwal ta ksaku ka hiɗahiɗa katakata mataba inda mnduha.
20 Na ŋa kahwathwata ná, sliʼagapsliʼa Kristi mataba gwal nda rwa, tsatsi taŋtaŋa mndu ta sliʼagapta. Tsaya ta maraŋta kazlay: Dzaʼa sliʼagapsliʼa gwal nda rwa guli kəʼa. 21 Manda ya sagha mtaku nda ma mndu turtuk ya, manda tsaya guli ná, nda ma mndu turtuk sagha sliʼagapta ma mtaku. 22 Ta mtay inda mndu ta mtaku, kabga sabə ma zivra Adamu həŋ. Manda tsaya guli ná, dzaʼa vramvra hafu da inda gwal ta ndiʼaftá vgha nda Kristi. 23 Nda fitikani nda fitikani ta magakwa tsa fitika sliʼagapta ya. Kristi taŋtaŋani, ŋa sagha fitika ŋa gwal ta nzakway ka ŋa Kristi baɗu sagha dzaʼa sagha tsi. 24 Ŋa zaɗanata Kristi ta mbrakwa inda ghwaɗaka sulkumha nda mghamha taŋ tani, nda ŋa inda gwal dagaladagala ma ghəŋa haɗik. Tahula kɗiŋtani ta zaɗanata, ŋa vranavatani ta ga mgham ta Lazglafta ta nzakway ka Da. 25 Nda nza tkweʼ ka gay Kristi ta mgham ha ka sagha fitik dzaʼa kəl Lazglafta ka nanaftá ghumahani ka skwa ta diŋlay səlani. 26 Ghuma dzaʼa lu zaɗanata ŋa dza ghəŋani ná, mtaku ya. 27 Wya ka lu vindafta ma deftera Lazglafta: «Dzaʼa niŋna Lazglafta ta inda skwi ka skwa ta diŋlay səlani*.» Tsa mnay mnə lu kazlay: Dzaʼa niŋna ta «inda skwi» ka skwa ta diŋlay səlani kəʼa ya ná, nda tsala. Haɗ tsa mndu ta vlaŋtá mbraku ta ghəŋa inda skwi ya mida wa. 28 Tahula niŋta Lazglafta Da ta inda skwi ka skwa ta diŋlay səlani, hanaganata zwaŋ ta ghəŋ mista tsa mndu ta vlaŋtá tsa mbraku ta ghəŋa inda skwi ya, kada nzakwa Lazglafta Da ta ghəŋa inda skwi nekwnekw, nda mndu tani.
29 Ka mantsa a tsi wu, nu ta psə gwal ta magaftá batem da mnaka gwal nda rwa na? Ka si walaŋta a gwal nda rwa ta sliʼagapta ya wu katsi, ŋaw ta maga həŋ ta batem da mnaka taŋ na? 30 Ka sliʼagapta a mnduha ma mtaku wu katsi ní, ŋaw ta dzaʼa aŋni tawa hɗak inda fitik? 31 Gita re mahtsim a na, mtaku ta kzla iʼi. Kahwathwata ta mnaghunata yu zwanama, ta ghərɓaku yu ta kaghuni ta ghəŋa slna maga mghama mu Yesu Kristi. 32 Ka tsa wudawudə yu nda nimtakha ma luwa Afisus ya, ka nghanatá mnda səla tsi kweŋkweŋ katsi ní, nahgani kataf tsi ta iʼi na? Ka si haɗ sliʼagapta ma mtaku wu katsi, manda va ya ta mnə sanlaha ná, «zamaza, samasa, ya wya dzaʼa rwurwa mu mahtsim ya,» ka həŋ. 33 Ɗasuwa ka kuni, ma nanə kuni ta ghəŋa ghuni, ya «ksa nzaku nda ghwaɗaka mnduha ná, ta ɓadzay ta mndu.» 34 Vraganaghawa vra ta ghəŋa ghuni manda ya ta raku. Ma walaŋ kuni ta maga dmaku, ya sna a sanlaha mataba ghuni ta Lazglafta wa. Aya hula ka iʼi taɗa!
Kinawu ka gwal nda rwa dzaʼa sliʼagapta?
35 «Ka waya ka skwi dzaʼa ɗaway sani ma mndu kazlay: Waka gwal ta rwuta dzaʼa sliʼagapta na? Nda wani ma sluʼuvgha dzaʼa sliʼagapta həŋ na kəʼa?» 36 Rghargha vgha na! Sna a ka kazlay: Haɗ skwi ta sləgadata ka ta ɗyafta ka ta rwa a tsi wu kəʼa ra? 37 Skwi ta slgadata ka ná, kuzuŋani a wa, hyani ya, dər má hya tsi dər má sana hulfa a tsi. 38 Ŋa vlaŋta Lazglafta manda ya ta kumay tsi ta kuzuŋ ŋa dər wati ma skwi sləgada ka. Kuzuŋ ya ta ksanavata ta vlaŋta tsi.
39 Inda skwi ta hafu ná, ndaghəŋani ndaghəŋani sluʼu vgha taŋ: Ndaghəŋani sluʼu vgha mndu, ndaghəŋani sluʼu vgha skwiha fwaɗ fwaɗ səla mista taŋ. Ndaghəŋani ŋa zarakha, ndaghəŋani ŋa klipiha.
40 Ndaghəŋani tsatsatá skwiha ta luwa, ndaghəŋani tsatsatá skwiha ta haɗik. Ndaghəŋani wɗakwa skwiha ta luwa, ndaghəŋani wɗakwa skwiha ta haɗik. 41 Ndaghəŋani wɗakwa fitik, ndaghəŋani wɗakwa tili. Ndaghəŋani wɗakwa tekwatsa. Ta dgavadga wɗakwa sana tekwatsa nda sani guli.
42 Manda va tsaya dzaʼa nzakwa tsi nda gwal dzaʼa sliʼagapta ma mtaku guli. Sluʼuvgha lamə lu da haɗik ná, ŋa rwutani. Sluʼuvgha dzaʼa sliʼagapta ná rwavata a wa. 43 Ka ghwaɗaka skwi vzadata lu da haɗik, sliʼagaptani ya ná, nda glaku tida. Nda raghwa ta vzadatá lu, ta sliʼagaptá tsi ná, mbrumbra katakata. 44 Ka sluʼuvgha mnda səla nzakwani ta lamtá lu, ma sliʼagaptani mbəɗanafmbəɗa Sulkum ta vghani. Ka si mamu sluʼuvgha mnda səla ya ná, mamu sluʼuvgha ta vlə Sulkum ya guli. 45 Manda ya nda vinda ma deftera Lazglafta na: «Adamu taŋtaŋa mnda səla vuslanam Lazglafta ta hafu». Mahisa Adamu ta nzakway ka Kristi ya ná, ta luwa saha tsatsi, tsatsi ta vla hafu ŋa mnduha. 46 Tsa ka Sulkum ya a taŋtaŋani wu, tsa ka mnda səla yeya, kada saha tsa ka Sulkum ya. 47 Tsa taŋtaŋa mndu tsagap lu ma haɗik ya ná, ŋa haɗik tsa, sa ta luwa tsa ka mahis ya. 48 Manda nzakwa tsaya ka haɗik ya ná, ŋa haɗik tsaha ya guli. Manda nzakwa tsaya ka ŋa luwa ya ná, ŋa luwa tsaha ya guli. 49 Manda tsa klafta mu ta yakwa tsa ŋa haɗik ya ná, manda va tsaya dzaʼa klafta mu ta yakwa tsa ta luwa ya guli.
50 Zwanama ɗa, nana skwi ta mnə yu na ná, haɗ sluʼuvgha nda us dzaʼa laviŋtá lami da ga Mgham Lazglafta wa. Haɗ ya ta rwuta dzaʼa za həga ya kul rwuta guli wa.
51 Wana yu dzaʼa maraghunatá ɗifatá skwi mariɗiŋ Lazglafta. Demdem a mu dzaʼa rwuta wu, ama demdem mu dzaʼa mbəɗavafta. 52 Gi hadahada dzaʼa mbəɗavafta mu manda kulitsa iri vyar lu ta kɗavakta vyatá duli. Vyata lu ta tsa duli ya ná, gi sliʼagapta gwal nda rwa tsa nda sluʼuvgha ya kul rwavata, ta mbəɗavaftá amu guli. 53 Manda va tsaya ná, nda nza tkweʼ ka mbəɗapta na sluʼuvgha mu ta rwaku na, nda ya kul rwavata, ŋa mbəɗaptá na ta mtaku na, nda ya kul mtavata. 54 Tahula mbəɗapta lu ta na vgha ta rwaku na nda ya kul rwavata, mbəɗapha lu ta na ta mtaku na nda ya kul mtavata ya, tsaya dzatá ghəŋa skwi nda vinda ma gwaɗa Lazglafta ta mnay kazlay: Ndunda lu ta mtaku, zaza lu ta ghwa tida kəʼa ya.
55 «Wura! Ga zatá ghwa gha kay tama mtaku? Wura!
Ga gurma gha kay tama mtaku§
56 Dmaku ná, gurma mtaku ya. Fatá zlahu ta vlaŋtá mbraku ta dmaku. 57 Rfamarfa ta Lazglafta ta vlamatá za ghwa nda ma Mghama mu Yesu Kristi!
58 Mantsa tama zwanama ɗa gwal ta ɗvu yu, dihavawa diha, ma gigɗava kuni, lawala ta kəma ta kəma nda slna Mgham Lazglafta, ya haɗ visa ghuni dzaʼa nzata ka mbalay da Mgham Lazglafta wa.
* 15:27 Ngha ta Zabura 110:1. 15:32 Ngha ta Isaya 22:13. 15:45 Ngha ta Zlrafta 2:7. § 15:55 Ngha ta Isaya 25:8, Huseya 13:14.