16
Tskaftá tsedi ŋa zwanama ma Ursalima
Taghəŋa skwi ta nghaghanaghatá tska skwi ŋa vlay ŋa mnduha Lazglafta ma luwa Ursalima ya, magawamaga kaghuni guli manda va ya mnanaf yu ta Igliz ta haɗika Galat. Inda dəmas, ka faghuta inda kaghuni ta tsedi mintgha ghuni taɓta skwi ya ta mutsafta kuni, da laghu lu kzla iʼi kada tskay. Lagha ɗa dazlay ya, ŋa vivindafta ɗa ta ɗelewer ŋa ghunafta ɗa ta mnduha dzaʼa zabapta kaghuni ŋa kla tsa skwi dzaʼa tskafta kuni ya da luwa Ursalima. Ala ka nda nza tsi ŋa dzaʼa vərɗa iʼi katək má, gway taŋ ta vgha tsa kawadaga nda iʼi.
Skwi ta kumə Pwal ta magay
Dzaʼa labla yu ta haɗika Mekaduniya, hada dzaʼa sliʼafta yu ka labə da nghaghunaghata. Kawaka skwi ná, dzaʼa hanavahana yu da kaghuni, ka dzaʼa zə hada a yu ta fwak, ŋa pghay ghuni ta iʼi da inda vli ta dzaʼa yu. Va a yu ta nghadaghata zekw da kaghuni dazlay wa. Ta kumay yu ta hanavata tsəɓakw da kaghuni ta graftá yu, ka nda ɗvay Mgham Lazglafta tsi.
Ama dzaʼa nzata hadna yu ma luwa Afisus har ka sagha fitika Pentekwat*, kabga gunihaguna Lazglafta ta watgha buwaŋ ŋa magatá ŋərma slna, aŋ mndani nda ndəgha ghumaha ta lmu nda iʼi.
10 Ka ɓhadaghaɓha Timute da kaghuni katsi, ka tsafaranafta kuni ta vgha yaha nzata nda zləŋ mataba ghuni, kabga ta magay ta slna Mgham Lazglafta manda ŋa ɗa. 11 Yaha dər wa da hərtətata, ka pghafta kuni nda zɗaku ka sagha tsi da iʼi, kabga ta kzlaykzlay ŋni hadna nda zwanama.
12 Ya manda zwaŋama mu Apwalus ya ná, ndəɓanandəɓa yu ta dzvu katakata má ŋa laba taŋ nda zwanama da nghaghunaghata, ama ndanana a kumafta maya tsatsi ta labə wu, dzaʼa labla ma fitik ya da mutsafta tsi.
Vlatá hiɗaku nda ga zgu
13 Nzawanza hzleŋa, ka dihavata kuni ma zlghay nda ŋuɗuf, yaha kuni da zləŋ, ka mbra kuni ta vgha. 14 Ma inda skwi ta magə kuni, ka maga kuni nda ɗvutá mndu.
15 Zwanama ɗa, nda sna kaghuni ta Stefanas nda gwal ga taŋ tani, hahəŋ taŋtaŋa gwal ta zlghaftá Yesu Kristi ta haɗika Akaya, ka fata həŋ ta ghəŋa taŋ ŋa maganatá slna ta mnduha Lazglafta. Tsaya ta kəl yu ka mnaghunata kazlay: 16 Snawasna ta gwaɗa da mndərga tsa mnduha ya, nda ya da inda gwal ta maga mndərga tsa ŋani slna ya kəʼa.
17 Ta rfu yu katakata nda sagha i Stefanas nda Fwartunatus nda Akaykus da nghaɗighata. Nghay ɗa ta həŋ ná, manda skwi kaghuni demdem ya ka yu ta nghay, 18 kabga lɓihalɓa həŋ ta ŋuɗufa ɗa nda ŋa ghuni tani. Mndərga tsahaya ma mnduha ná, ɗina vla glaku ŋa taŋ.
19 Ta ga zgu Igliz ta haɗika Asiya ŋa ghuni. Ta ga zgu i Akilas nda Priskila nda Igliz ma həga ga taŋ tani ŋa ghuni katakata, ma hga Mgham Yesu. 20 Ta ga zgu inda zwanama ŋa ghuni.
Ka gaguvta kuni ta zgu hmətət mataba ghuni sani nda sani.
21 Iʼi Pwal ta vindaghunaftá na ga zgu na nda dzva ɗa.
22 Inda mndu kul ɗva Mgham Yesu ná, ka nza tsi ka mndu nda ksiʼa.
Maranata! (Mghama ŋni ta sagha!)
23 Ka nza zɗakatahuɗa Mgham Yesu nda kaghuni.
24 Ɗvuɗva yu ta kaghuni demdem nda ŋuɗufa ɗa ma ndiʼatá vgha mu nda Yesu Kristi.
* 16:8 Ngha ta Slna gwal ghunay 2:1. 16:22 Maranata: Manda mnay kazlay: Mghama ŋni ta sagha kəʼa ya, nda gwaɗa Grek.