Mahisa tsghatá lwa Pwal ŋa
2 La Kwareŋt
1
Ga zgu
Iʼi Pwal zbap Lazglafta ŋa nzaku ka mnda ghunay Yesu Kristi ta vindaghunaftá na ɗelewer na. Kawadaga ŋni nda zwaŋama Timute. Ta ga zgu ŋni ŋa kaghuni Igliza Lazglafta ma luwa Kwareŋt, nda ya ŋa inda gwal zlghay nda ŋuɗuf ta kuraghuta kwakwara haɗika Akaya tani.
Ka vlaghunavla Lazglafta nda Mghama mu Yesu Kristi ta zɗakatahuɗani nda zɗakwani.
Rfay Pwal ta Lazglafta
Rfamarfa ta Lazglafta Dani ma Mghama mu Yesu Kristi. Dagala tawa hiɗahiɗa da tsa Lazglafta ya. Tsa Lazglafta ta gɗata* ta lɓa ŋuɗuf ŋa mu ya. Tsatsi ta lɓa ŋuɗuf ŋaŋni ma inda ghuya ɗaŋwa ŋni. Nda tsa lɓa ŋuɗuf ta vlaŋnata tsi ya, ta laviŋta aŋni ta lɓanatá ŋuɗuf ta sanlaha ta ghuya ɗaŋwa guli.
Manda va tsa ghuyta Kristi ta ɗaŋwa katakata ya ta ghuya aŋni guli. Lazglafta guli ná, ta lɓaŋna lɓa ta ŋuɗuf katakata nda ma Kristi. Ka ta ghuyay aŋni ta ɗaŋwa katsi ná, ŋa lɓaghunatá ŋuɗuf, nda ya ŋa mbakwa ghuni nzakwani. Ka si vlaŋnavla Lazglafta ta lɓa ŋuɗuf ta aŋni ná, nda nza ŋa lɓaghunatá ŋuɗuf ta kaghuni guli, dzaʼa kəl kuni ka mutsaftá mbrakwa suʼa ghuya ɗaŋwa mndərga va tsa ŋa aŋni ta ghuyay ya Grafgra aŋni kazlay: Nda diha kuni ta tva Lazglafta kəʼa. Nda gwa mu ma ghuya ɗaŋwaha. Ka lɓaghuna lɓa Lazglafta ta ŋuɗuf manda ya ta lɓaŋnata tsi ta ŋa aŋni ya guli.
Aŋi zwanama, va a aŋni ta kwalaghuni kul snaŋtá ghuya ɗaŋwa ghuyə ŋni katakata ta haɗika Asiya wa. Fərtufərta tsa ghuya ɗaŋwa ya ka malaghuta mbrakwa ŋni. Graf a aŋni kazlay: Si ta dzaʼa nzanza ŋni da hafu kəʼa wa. Manda va tsaya ná, nda fa aŋni ŋa rwiŋta ka aŋni sizlay. Tsaw Lazglafta ta fata mantsa ŋa maraŋta kazlay: Ta mbrakwa ŋni a fafta ŋni ta ghəŋa ŋni wu kəʼa. Ta Lazglafta ta sliʼaganaptá mndu ma mtaku fafta ŋni ta ghəŋ. 10 Tsatsi ta klaptá aŋni ma mndərga tsa ghwaɗaka mtaku ya. Tsatsi dzaʼa klaŋnapta mida guli. Ta tsatsi fatá ghəŋa ŋni ŋa klaptá aŋni dazlay guli. 11 Ka kata kuni ta aŋni nda maga duʼa. Ka nda ndəgha gwal ta maga duʼa da Lazglafta ta ghəŋa aŋni katsi ná, dzaʼa nda ndəgha gwal dzaʼa rfu ta ghəŋani guli tsuʼafər Lazglafta ta tsa duʼa taŋ ya.
Mbəɗapta Pwal ta vli si dzaʼa sliʼi tsi
12 Skwi ya ta vlaŋnatá tsafara vgha ná, nzuvusnza ŋni ta nzaku ɗina nda inda mnduha ka ŋni ta ɗaslay ma ghəŋa ŋni. Katkatani mataba nzaku ya nzuvus mu nda kaghuni. Nzunza ŋni ta tsa nzaku ya ndəʼets nda hanatá ghəŋ manda ya vlaŋna Lazglafta. Manda ya ta kumə ɗifla sluʼuvgha a nza ŋni ta tsa nzaku ya wu, ama Lazglafta ta kataŋnata nda zɗakatahuɗani. 13-14 Skwi ta vindaghunafta aŋni ná, skwi ya ŋa dzaŋafta ghuni ŋa snaŋta ghuni ya. Kiʼa nda kiʼa yeya skwi snaŋ kuni ndanana mndani, ta graftá ŋni ná, dzaʼa nda sna kuni ta inda skwi dazlay. Skwa tsafarakwa ghuni aŋni, manda ya dzaʼa nzaku kaghuni ka skwa tsafarakwa aŋni baɗu vragata dzaʼa vragata Mgham Yesu.
15 Grafgra yu mantsa ya nzakwani kəʼa, kəl yu ka kuma si lagha da kaghuni karaku, ŋa mutsaghunaftá zɗaku his səla. 16 Nda da kaghuni má dzaʼa laba yu ta sliʼi yu ka dzaʼa ta haɗika Mekaduniya, má ŋa vragapta ɗa nda da kaghuni guli ta sabə yu. Má ŋa katihata nda dzaʼa ta haɗika Zudiya, sew labə a yu wa. 17 Mataba tsaya ná, sna a yu ta skwi ta ndanu yu wu ka kaghuni ra? Ari tsa ndanə ndana yu ya ná, ndana sluʼuvgha ya a ka kaghuni ta gray, ŋa mnay ɗa kazlay: Aŋi, aʼ mantsa a kay guli wu kəʼa nda va tsa skwa turtuk ya na? 18 Manda va tsa nzakwa Lazglafta ka mndu tɗukwa ya ná, manda va tsaya tsa gwaɗa mnaghuna aŋni ya. Nza a tsa gwaɗa mna ghuna aŋni ya ka «aŋi,» aʼ «mantsa a kay guli wu» kəʼa ta va tsa skwa turtuk ya wu, 19 kabga ma mnaghunata ŋni, i Silas nda Timute nda vərɗa iʼi ta gwaɗa ta Yesu Kristi Zwaŋa Lazglafta ná, mnay kazlay: Aŋi, aʼ mantsa a kay guli wu kəʼa ta va tsa skwa turtuk ya a mnə aŋni wa. Aŋi, ŋa tsatsi ta mnay inda fitik. 20 Nda ma tsatsi ta mna Lazglafta ta «aŋi» nda inda skwi tamaf tsi ta imi ta sləməŋ. Tsaya ta kəl amu ka mnay nda ma Yesu Kristi kazlay: Mantsa ya nzakwani kəʼa, ŋa vlaŋtá glaku ta Lazglafta. 21 Tsatsi ta dihaŋnata nda kaghuni tani ma Yesu Kristi, tsatsi ta zabaptá amu, 22 ka tahamaftá tsi ta ŋizla ŋa maraŋtá kazlay: Ŋani amu kəʼa. Tsaya ta nzakway ka Sulkum nda ghuɓa famam tsi ma ŋuɗufa mu ŋa gramaftá skwiha ɗinaɗina dzaʼa tsi magay ŋa mu dazlay.
23 Takma Lazglafta ta mnaghunata yu. Yaha yu da gurɗaghunaftá ŋuɗufa ghuni ka yu kwal yu kul vrəgladapta da luwa Kwareŋt. 24 Kumay ŋni ta faghunaghatá zlambak ta ghəŋa zlghay nda ŋuɗufa ghuni a wu, ta maga slna mu ka skwa turtuk, ŋa zɗavafta ŋuɗufa ghuni, kabga nda diha kuni ma zlghay nda ŋuɗuf.
* 1:3 Isaya 40:1 nda Zabura 94:19. 1:8 Gray nda 1 La Kwareŋt 15:32. 1:16 Ngha ta Slna gwal ghunay 19:21.