2
Skwi kura yu ná, haɗ yu dzaʼa vrəgladapta da kaghuni, da gurɗəglaghunaftá yu ta ŋuɗufa ghuni wa. Ka gurɗaghunafgurɗa yu ta ŋuɗufa ghuni ya ní, wa dzaʼa zɗiɗiftá ŋuɗuf ta iʼi tama, tsa kaghuni má dzaʼa ŋraghunafta yu ta ŋuɗuf ya a wu ra? Skwi kəl yu ka vindaghunaftá tsa ɗelewer ya ná, va a yu ta laba ɗa slanaghatá mnduha má dzaʼa zɗiɗiftá ŋuɗuf mazlay ná, ŋa ŋəriɗiftá ŋuɗuf wa. Grafgra yu kazlay: Ka ta rfu yu ná, dzaʼa rfu inda kaghuni guli kəʼa. Ta vində yu ta tsa ɗelewer ya ŋa ghuni ná, nda ghuya ghəŋa ɗa, gurɗə gurɗa ŋuɗufa ɗa katakata, ima taw ta ira ɗa. Ŋa ŋraghunaftá ŋuɗufa ghuni a vindaghunafta yu wa. Ɗina ka snaŋta ghuni ta ɗva kaghuni ya ɗvaf yu kahwathwata.
Plinista Pwal ta dmakwa mndu ya ta razanafta
Ŋranafta mndu ta ŋuɗuf ta mnduha ná, iʼi a ŋriɗif tsi wu, kaghuni demdem ya, dər má kaghuni demdem a tsi. Tsaw va a yu ta fərtiŋtá gwaɗa ta ghəŋani wa. Tsa dvanaghata dvanagha ndəghata sanlaha mataba ghuni ta tsa mndu ya ná, prək tsaya. Ndanana, pliniswapla ta dmakwani, ka vla kuni ta mbraku ŋani, yaha ŋuɗufani da ŋruta ka malaghutá mbrakwani. Wyawa dzvu maranaŋwamara ta ɗvu kahwathwata. Ŋa dzəgha kaghuni vindaghunafta yu ta na ɗelewer na guli, kabga ta kumay yu ta snaŋta, ka ta snərsna a kuni ta inda skwi ta mnaghunata yu. 10 Ka plinispla kuni ta dmakwa mndu ná, iʼi guli ná, plinispla yu. Dəmakwa mndu ya plinis yu, ka si mamu dmaku ŋa play ná, plinispla yu kabga kaghuni, nda ngha Kristi guli, 11 kada kwala halaway zata ghwa ta amu, kabga nda sna amu ɗinaɗina ta hiɗakwani.
Nzakwa Pwal ma luwa Truwas
12 Sliʼafsliʼa yu ka laghwi da luwa Truwas da mna Lfiɗa Gwaɗa ta ghəŋa Yesu Kristi. Manda ɓhadaghata ɗa, kəʼa ka yu ná, məɗ taɗipta Mgham Yesu ta tvi ɗinaɗina ŋa mna gwaɗa hada. 13 Nziya nza tsi, tsəʼamma ghəŋa ɗa, kabga slanagha a yu ta zwaŋama ɗa Titus hada wu, kəl yu ka mnay ka nzata kuni ɗughwana kəʼa nda həŋ, ka sliʼafta ka zlaŋtá gwal ma luwa Truwas ka laghu yu ta haɗika Mekaduniya.
Zatá ghwa Yesu Kristi
14 Rfu da Lazglafta! Tsatsi ta vlaŋnatá za ghwa inda fitik ma Kristi. Klafkla ta aŋni ŋa mnaŋtá Kristi ma inda vli. Nda nza aŋni manda urdi zɗa vərtiktika ta pusata lu. 15 Manda va tsaya, nda nza aŋni manda urdi zɗa vərtikatani klaf Kristi ka vlaŋtá Lazglafta. Tsa urdi ya ná, nda nza ka ŋa gwal ta mutsa mbaku, nda gwal ta zaɗiŋtá ghəŋa taŋ tani. 16 Ka ŋa gwal ta mutsa mbaku ná, zɗa tsa vərtikatani ya, ta vlaŋvla Lazglafta ta hafu ta həŋ. Ka ŋa gwal ta zaɗiŋtá ghəŋa taŋ guli ná, zɗa a tsa vərtikatani ya wu, ta klanakkla ta mtaku ta həŋ. Wa ya prək ka magaftá tsa slna ya tama? 17 Aŋni ná, nza a aŋni manda hamata sanlaha ta za huɗa taŋ ta gwaɗa Lazglafta wa. Lazglafta ta ghunaftá aŋni, kahwathwata ta mnə aŋni ma Kristi ta kəma Lazglafta.