3
Gwal maga slna ma lfiɗa dzratawi
Ta dzaʼa zlrə nda zlra ŋni ta ghuba ghəŋa ŋni ra? Ɗelewera lagha maraŋta ghəŋa ŋni da kaghuni ta zbə ŋni re, ari mamu a ɗelewer ta zbə ŋni da kaghuni ŋa mara ghəŋa ŋni manda ya ta magə sanlaha na? Vərɗa kaghuni tsa ɗelewer maraŋtá ghəŋa ŋni ya vindam Kristi ma ŋuɗufa ŋni, snaŋ lu, ta dzaŋə inda mnduha. Manda va tsaya nzakwani, kaghuni tsa ɗelewer vindam Kristi ka tsghafta nda ma dzva ŋni ya. Nda ima vindi a vindafta tsi wu, nda Sulkuma Lazglafta nda hafu mida vindafta tsi. Ta klam* a vindafta tsi guli wu, ma ŋuɗufa mnda səla vindamta tsi.
Kəl ŋni ka mnay kazlay: Vindata ɗelewera Kristi kuni kəʼa ná, kabga Yesu Kristi ta gramafta mantsa ya nzakwani kəʼa ta kəma Lazglafta. Nda sna aŋni kazlay: Slaghu a aŋni ka ghəŋa ŋni ka maga tsa slna ya wu kəʼa. Lazglafta ta vlaŋnatá mbrakwa magay. Tsatsi ta vlaŋnatá mbrakwa nzaku ka gwal maganatá slna ŋa mnay ŋa mnduha ta Lfiɗa dzratawi dzraf tsi. Tsa lfiɗa dzratawi ya ná, sladaf a ta zlahu vindaf lu ghalya ya wa. Ta Sulkum nda ghuɓa sladafta tsi. Tsa vindata zlahu ghalya ya ná, ta hla mnduha da mtaku. Sulkum nda ghuɓa ya ná, ta hla mnduha da hafu.
Ghalya, ta klam vindafta lu ta tsa zlahu ya, ka magə Musa ta slna tsa zlahu ta kla mndu da mtaku ya. Kulam nda tsaya ná, ta vlaŋvla tsa slna ya ta glaku. Laviŋ a la Israʼila ta nghu da kumani wu, kabga ta wuɗaku kumani katakata. Tsaw, ŋa nzɗavata a tsa wuɗakwani ya wa. Haɗ slna Sulkum nda ghuɓa dzaʼa malaghutá glaku ka tsaya tama rki? Ka si tsa slna zlahu ta hla mnduha da mtaku ya, mamu glakwani ya ní, tsa slna Sulkum ta nanaftá mndu tɗukwa ya guli, malaghumala ŋani glaku piyw! 10 Tsaya tama ná, da na glaku ta malaghuta piyw ndanana ná, haɗ tsa glaku ghalya ya ta mnaku wa. 11 Ka si tsa dzaʼa kwal kul nzɗavata ya mamu glakwani ya, malaghumala ŋa na dzaʼa nzaku ŋa kɗekedzeŋ na tama.
12 Haɗ sana skwi dzaʼa ŋni ɗifay ma tsa gwaɗaha ya wu, kabga nda sna aŋni kazlay: Manda tsaya nzakwa tsa skwiha ya kəʼa. 13 Manda Musa ta bukwanaghutá kuma nda lgut yaha la Israʼila nghaŋtá htakwa tsa glaku ya ma kumani ya a aŋni wa. 14 Tuŋtuŋwa ghəŋa la Israʼila. Ha gita, laviŋ a həŋ ta snaŋta tsa kahwathwata ya ta dzaŋə həŋ ta tsa dzratawi ŋa ghalya ya wa. Ta kliŋ a lu ta tsa lgut ya wu kabga laviŋ a lu wu, ba mndu nda ndiʼatá vghani nda Kristi kweŋkweŋ. 15 Kulam gita, ta dzaŋə həŋ ta tsa zlaha Musa ya ná, manda skwi bukwanaf tsa lgut ya ta ŋuɗuf ta həŋ ya həŋ. 16 Ama manda skwi ya nda vinda: «Inda mbəɗaghuta mndu ta vgha tvə Mgham Yesu ya ná, dəɗaghuta tsa lgut ya.»
17 Mgham Yesu ná, Sulkum ya. Ma vəl hada Sulkuma Mgham Yesu guli ná, nda pla vgha mnduha. 18 Amu demdem, bukwa a kuma mu wa. Manda dalagar ya ta wuɗakwa glakwa Mgham Yesu ta amu. Mgham Yesu ta nzakway ka Sulkum ya ta mbəɗanafta ka nanafta manda va tsatsi, ka kla amu ta kəma ta kəma ma tsa glakwani ta malaghuta ya.
* 3:3 Ngha ta Sabi 24:12. Ngha ta Irmiya 31:33, nda Izekiyel 11:19, 36:26-27. 3:7 Ngha ta Sabi 34:29-35. 3:16 Ngha ta Sabi 34:34.