4
Ghuyama ɗaŋwa kawadaga nda Kristi
Lazglafta ta faŋnamtá tsa slna ya ma zɗakwani, tsaya ta kwal ŋni kul rwa malandugu. Haɗ ta ŋana vgha nda ghwaɗaka skwiha ta magə lu ma ɗifa ma ɗifa, ta pgha hula ŋa mndu wa. Nana a aŋni ta mndu wu, haɗ aŋni ta mbaɗanaftá gwaɗa Lazglafta wa. Katək ná, kahwathwatani ŋa aŋni ta mnigiŋta baŋluwa. Mantsa ya dzaʼa kəl inda mndu ka ɗasla kahwathwata ŋni ma ŋuɗufani ta kəma Lazglafta. Ka nda ɗifa na Lfiɗa Gwaɗa ta mnə ŋni na katsi ná, da gwal ta zaɗiŋtá ghəŋa taŋ nzakwa tsi nda ɗifa. Sna a həŋ ta na Lfiɗa Gwaɗa ta mnə aŋni na wu, kabga hanafha Lazglafta na ghəŋa haɗik na ta ŋuɗufa taŋ, ŋa kwala taŋ kul nghaŋtá tsa tsuwaɗak ta tsuwaɗaka həŋ, ta sabi ma Lfiɗa Gwaɗa ta ghəŋa glakwa Yesu Kristi ya. Tsa Yesu Kristi ya ná, ka guram nda Lazglafta. Ta mnə aŋni ta tsa Lfiɗa Gwaɗa ya ná, gwaɗa ta ghəŋa aŋni a ta mnə ŋni wa. Gwaɗa ta Kristi ta nzakway ka Mgham ŋa aŋni ta mnay. Aŋni, gwal ksaghunatá slna aŋni, kabga nzakwa ŋni mista Yesu. Ka Lazglafta mnata ma fitika zlaganaptani ta ghəŋa haɗik na: «Ka tsuwaɗaka tsuwaɗak ta vli ma grusl*,» kaʼa. Va tsa Lazglafta ya ta tsuwaɗakanaftá vli ma ŋuɗufa ŋni ŋa tsuwaɗaka mnduha, ŋa snaŋta taŋ ta glakwa Lazglafta nda ma kuma Yesu Kristi.
Bəzleghwa tsaf lu nda rɓisl aŋni, ta kla tsa ŋərma skwa gadghəl ya. Kəl tsi ka nzakway mantsa ya ná, Lazglafta ta mbranaghatá maga inda skwi, aŋni a wa. Dagala ɗaŋwa ta ghuyaŋnapta lu, kulam nda tsaya, kɗaŋna a wa. Dəgaŋha ŋni ta ghəŋ baɗu masani, ta hla a ghəŋa ŋni tida wa. Gaŋnapha lu ta iri, ta zlaŋna a Lazglafta wa. Ŋuŋnusha lu ta ima zgi, ta klap a lu ta hafu ma aŋni wa. 10 Ta wa hɗak ŋni inda fitik manda va tsa maganatá Yesu ya, kada maravata nzakwa Yesu guli ma vgha ŋni. 11 Ma inda ŋa aŋni ma nzaku ná, ta wa hɗak ŋni ta ghəŋa gwaɗa ta Yesu, kada maravata nzakwa Yesu ma na ŋaŋni ma sluʼuvgha ta mtaku na. 12 Mantsa ya ná, nzaku ta wa hɗak ŋa aŋni, nzakwa ghuni nda hafu ŋa kaghuni.
13 Ka lu vindafta ma deftera Lazglafta na: «Zlghafzlgha yu ta gwaɗa ta ghəŋa Lazglafta kəl yu ka gwaɗay.» Aŋni guli na, zlghafzlgha aŋni ta Lazglafta manda va tsaya, ta kəl aŋni guli ka mna gwaɗani. 14 Nda sna aŋni kazlay: Sliʼaganapsliʼa Lazglafta ta Mgham Yesu ma mtaku kəʼa. Tsatsi guli dzaʼa sliʼagaŋnapta ma mtaku, kabga nda ndiʼa vgha ŋni nda Yesu. Ŋa hladamaghatani demdem ta kəmani. 15 Inda tsa skwiha ta magaku ya ná, ŋa kata kaghuni nzakwani, ŋa sga sliʼadamta mnduha mutsaftá zɗakatahuɗa Lazglafta. Mantsa tama, dzaʼa nda ndəgha mnduha ŋa rfa Lazglafta nda ya ŋa zləzlvay guli.
Faftá ghəŋ yeya skwi ma ghəŋa mu
16 Tsaya ta kwal malandugwa ŋni rwavata. Dər má ta htaku nda hta vgha mu ma kiʼa ma kiʼa mndani ná, ta lfiɗaku nda lfiɗa vgha mu inda fitik ma Sulkum. 17 Skwi ta kumə yu ta mnay ná, kiʼa yeya na ghuya ɗaŋwa ta ghuyə mu ndanana ka tsa glaku dagala ŋa kɗekedzeŋ ta payamata tsa ghuya ɗaŋwa ya ta tvi ŋa mutsay ya. 18 Fafta skwi kul nghaŋtá iri amu ta ghəŋ, ta skwi ya nghaŋ iri a wu. Skwi ya ta nghə iri ná, haɗ ta gɗavata wu, skwi kul nghaŋtá iri yeya ta gɗavata ŋa kɗekedzeŋ.
* 4:6 Zlrafta 1:3. 4:13 Ngha ta Zabura 116:10.