5
Nda sna mu kazlay: Ka zliŋzla lu ta na dumbi ta nzaku mu mida na katsi ná, dzaʼa bamaf ba Lazglafta ta sana həga ta luwa kəʼa. Ta ghəŋa vgha mu dzaʼa vlamata Lazglafta ŋa kɗekedzeŋ ta luwa ya ta gwaɗa yu ta tsa gwaɗa ya. Ta na ghəŋa haɗik ná, ta ksamata ka mamay katakata na tsa həga mu ta luwa, ka vgha mu dzaʼa nzakway ka lfiɗ ya. Ta gama ta ŋaɗa ghəŋ nda taw nda taw. Ta dər má suɗiɗiva Lazglafta ɓa, ka mu ta mnay. Ka suɗavamasuɗa lu katsi ná, haɗ sulkuma vgha mu dzaʼa nzaku manda skwi ka fərdiʼu wa. Ka tata nzaku mu ma na dumbi mida mu ta na ghəŋa haɗik na katsi ná, tata ŋaɗa ghəŋ mu manda skwi famagha lu ta skwa ndəgaku. Kumay mu ta dgamata nda na vgha mu ta ghəŋa haɗik na a wu, ama ka suɗavamata lu nda tsa ta luwa ya, ka bukwamta tsa nda hafu ŋa kɗekedzeŋ ya ta tsa ta mtaku ya. Lazglafta kaghəŋani ta payaftá amu ŋa mbəɗamafta mantsa ya. Vlamavla ta Sulkumani guli ŋa gramaftá skwiha dzaʼa tsi magay ta kəma.
Tsaya tama, ta kəl mu ka nzata nda fata ghəŋ inda fitik. Aŋ mndani nda sna mu kazlay: Ka ta ma na vgha mu ta na ghəŋa haɗik na mu katsi ná, ta diʼiŋ mu nda həga mu ya da Mgham Yesu kəʼa. Ta ngha a mu nda iri karaku wa, nzakwa zlghay nda ŋuɗuf ta nzə mu. Manda va tsaya ná, nda fa ghəŋa mu dar. Ta kumay mu ta sliʼapta ma na sluʼuvgha na ka nzata kawadaga nda Mgham Yesu. Dər má tata ghəŋa haɗik mu, dər má ta luwa a mu ná, zɗəganata mu skwi kumaf maya amu. 10 Inda amu demdem ná, dzaʼa laghala mu ta kəma Kristi ŋa tsamaghatá guma, ŋa zlghay inda mndu ta nisəla slnani ya maga tsi ma nzakwani ta ghəŋa haɗik. Ka ɗina slnani maga tsi, dzaʼa zlghay ta nisəlani, ka ɗina a slnani maga tsi wu dzaʼa zlghay ta nisəlani guli.
Nda ma Kristi slərɓapta Lazglafta ta zughu nda amu
11 Ya wya nda sna amu ta skwi ta hgə lu ka zləŋa Mgham Yesu ya, tsaya ta kəl aŋni ka ŋavata ka kasaktá ghəŋa mnduha. Nda sna Lazglafta ta aŋni dar, ta grafta aŋni guli ná, nda sna kaghuni ma ŋuɗufa ghuni ta aŋni. 12 Ghubargəltá ghəŋa ŋni a ŋa aŋni ta ghubargəlta da kaghuni wa. Maraghunatá tvi dzaʼa kəl kuni ka ghuba aŋni ŋa aŋni ta maraghunata, ŋa snaŋta ghuni ta hanaftawi ta gwal ghubaku nda skwa wa iri, ka zlaŋta ya ma ŋuɗuf. 13 Rgha həŋ ka kaghuni mantsa ta mnə sanlaha ya ra? Dər má mantsa tsi, ŋa vla glaku ŋa Lazglafta nzakwani. Ka mantsa a tsi katək wu má, ŋa kata kaghuni nzakwani. 14 Inda skwi ta magə aŋni ná, ta magay aŋni kabga nda sna aŋni ta ɗvu ya ɗvu Kristi ta aŋni. Tsaya ta tiŋwa aŋni guli ta kəma ta kəma. Grafgra aŋni guli kazlay: Mtumta Kristi ta ghəŋa inda mndu kəʼa. Inda mndu guli mtumta kawadaga nda tsatsi. 15 Mtumta ta ghəŋa inda mndu, kabga yaha gwal ta nda hafu da nzaku gaghəŋgaghəŋa taŋ, ŋa nzay taŋ ta nzaku ya ta zɗəganata. Ka ŋa taŋ mtuta tsi, ka sliʼaganaptá Lazglafta.
16 Ndanana tama ná, nghəgla a amu ta mndu manda hamata mnda səla wa. Dər má manda hamata mnda səla si ta ngha mu ta Kristi mndani ná, ndanana tama, nghəgla a amu manda tsaya wa. 17 Tsaya tama, ka si nda ndiʼa vgha mndu nda Kristi katsi, nda nza ka lfiɗa mndu. Lula tva nzaku ya si ta nzaku tsi ghalya, mbəɗavafmbəɗa ka lfiɗani. 18 Inda tsahaya ná, Lazglafta ta magata. Ka ghunagatá tsi ta Kristi mtuta ŋa slərɓaptá zughu mataba mu nda tsatsi. Ka vlaŋnatá tsi ta slna dzaʼa mnanatá mnduha ŋa sagha taŋ slərɓaptá zughu mataba taŋ nda tsatsi. 19 Skwi ta mnə aŋni ná, Lazglafta ta magatá slnani nda ma Kristi ŋa slərɓaptá zughu matabani nda inda mndu. Ŋəvgla a ta dmakwa mnduha wa. Kəl tsi ka ghunaftá aŋni ŋa dzaʼa mnay ŋa mnduha kazlay: Ta kumay yu ta slərɓapta ɗa ta zughu nda həŋ kəʼa.
20 Kristi ta ghunaftá aŋni ŋa kla lwa gwaɗani. Lazglafta kaghəŋani ta haga mnduha nda ma wa ŋni. Ma hga Kristi, ta ndəɓa dzvu yu ŋni ŋa ghuni, slərɓapwa slərɓa ta zughu nda Lazglafta. 21 Walaŋ a Yesu Kristi ta gatá dmaku wu, ka nanaftá Lazglafta ka dmaku ta ghəŋa gwaɗata amu, ŋa nzakwa mu ma ndiʼatá vgha mu nda tsi, ka gwal tɗukwa ta wa irani.