10
Katay Pwal ta ghəŋani da gwal ta tsaftá gwaɗa tida
Iʼi Pwal kaghəŋa ɗa, ta ndəɓa dzvu yu da kaghuni, nda hanatá ghəŋ nda zɗaku manda ŋa Kristi. Ka lu ta mnay ta iʼi ná, ka mataba ghuni yu ya ná, leɓtekwa yu, ka haɗ yu mataba ghuni ya guli ná, ta sidi yu, ka lu. Ta ndəɓaghunandəɓa yu ta dzvu, yaha kuni giɗiftá sidi ɓhadaghar yu da kaghuni, kabga dzaʼa gay yu kahwathwata ta sidi nda tsa gwal ta ngha aŋni kazlay: Slna sluʼuvgha ta magə həŋ kəʼa ya.
Aŋ mndani, mnda səla aŋni, tsaw vulu manda ŋa mnda səla a ta vulu aŋni wa. Huzla ta kəl aŋni ka vula tsa vulu ya ná, huzla ta kəl mnda səla ka vulu a wa. Lazglafta ta vlaŋnatá tsa ŋaŋni huzla nda mbra ta zaɗanatá vla ɗifa ghumaha Lazglafta ya. Ta zaɗanazaɗa ŋni ta ghwaɗaka ndanu ta ndanu mnduha. Ta ŋarapŋara ŋni ta inda ghwaɗaka ndanuha ta ndanata gwal ta gla ghəŋ ta pya snaŋtá Lazglafta. Ta gwaɗay aŋni ta gwaɗa ŋa ksanaktá ndana mnduha ŋa sna gwaɗa Kristi. Ka snasna kaghuni katsi ná, nda fa vgha aŋni ŋa dvanaghatá gwal kul snay mataba ghuni.
Nghawangha ta skwi ta magaku ɓa! Iʼi ná, ŋa Kristi yu, ka ká mndu, ka vriŋvra tsi ta ndanu katsi ná, dzaʼa nda ngha kazlay: Ŋa Kristi aŋni guli kəʼa. Vlihavla Mgham Yesu ta glaku ŋa sladaghunafta, ŋa zlambighunista a wa. Ghubaŋ ghuba yu ta ghubakwa ɗa nda tsaya, haɗ tsaya dzaʼa ksa iʼi ka hula wa. Ma ndana ɗa ná, zba gagaghunaftá zləŋ a ta zbu yu nda tsa ɗelewera ɗa ya wa. 10 Aŋ mndani, ka sanlaha ta mnay na: «Vinday Pwal ta ɗelewer ŋa mu ya ná, tsəna skwi nda bla magay na kəʼa ta vinday, nda sidi nda sidi kay guli. Saghani da taba mu kay guli ná, haɗ ta gwaɗa nda mbraku wu, haɗ hayhaya gwaɗa ta gwaɗata tsi kay guli wu,» ka həŋ. 11 Ɗina ka snaŋta tsa mndu ta mnay mantsa ya kazlay: Ka nu vindam ŋni ma ɗelewer ŋni ma nzakwa ŋni diʼiŋ nda kaghuni ya ná, manda va tsaya dzaʼa maga ŋni ta slna ŋni laghar ŋni da kaghuni kəʼa.
12 Blubla aŋni ka hahəŋ! Si wa aŋni ŋa gara vgha nda həŋ na! Hahəŋ ka ghəŋa taŋ ta klaftá ghəŋa taŋ ka gara ghəŋa taŋ. La rghaha! 13 Ghuba a aŋni ta ghəŋa ŋni ka malaghutá ya ta raku wa. Ma kuraghuta vli graŋnaf Lazglafta ta maga aŋni ta slna ŋni. Kuraghwa tsa vli graŋnaf Lazglafta ya tsa kəl aŋni ka labə da kaghuni ya. 14 Ma laba ŋni da kaghuni ná, tsughwaɗaghu a ŋni ta kuraghuta tsa vliha kuraŋna tsi ya wa. Tiŋəl aŋni ta klədaghunaghatá gwaɗa Kristi. 15 Haɗ aŋni ta Pak kuraghuta vli vlaŋna lu, ka ghərɓaku ta ghəŋa magatá slna sanlaha wa. Skwi faf aŋni ta ghəŋ tida ná, má ka sgavaghasga zlghay nda ŋuɗufa ghuni, ka sgavaghata slna ŋni mataba ghuni manda ya kuraŋna* Lazglafta, 16 ŋa dzaʼa ŋni mna Lfiɗa Gwaɗa ma sana haɗikha diʼiŋ nda kaghuni. Va a ŋni ta dzaʼa maga slna ma vla ksa slna sanlaha, ŋa ghərɓay ŋni ta ghərɓaku ta ghəŋa slnaha ghada hahəŋ ta magata wa.
17 «Ka ta kumay mndu ta ghərɓaku katsi ná, ka ghərɓa tsi ta ghərɓakwani ta Mgham Yesu» ka lu ta mnay. 18 Mndu ta ghuba ghəŋani a ta rfu lu wa, mndu ta ghubu Lazglafta ya.
* 10:15 Ngha ta Ruma 15:17-21. 10:17 Ngha ta Irmiya 9:23, 1 La Kwareŋt. 1:31.