11
I Pwal nda ghwaɗaka gwal ghunay
Ka ksa kuni ta ŋuɗuf nda iʼi, wana yu dzaʼa gwaɗa ka rghargha. Manda va tsaya ná, ka ksa kuni ta ŋuɗuf. Ta draku yu ta ghəŋa kaghuni manda ŋa Lazglafta. Kristi zəʼala dzugwa ghuni, ka yu ka vlaghunata. Ta kumay yu tama ta nzata ghuni nda ghuɓa, ŋa vlata ɗa ta kaghuni manda ya ta vlə lu ta makwata patsapatsa ŋa zəʼal dzugwani ya. Skwi ta zləŋ yu kweŋkweŋ ná, duŋwa lu da baraghatá kaghuni, da tsaghutá kuni ta tsa vərɗa ndiʼatá vgha ghuni nda Kristi ya, da nzaku tsi manda ŋa Hawa lagha nahaɗik da barafta nda hiɗakwani ya na, ka yu. Zləŋa ɗa guli ná, kabga dər wati ma mndu ta lagha tagha skwi ta ghəŋa Yesu tskəm nda tsa ŋaŋni taghaghunaf ŋni ya ná, gi ta tsuʼay kuni. Mnaghunaha ta gwaɗa ta ghəŋa Sulkum tskəm nda ya zlghaf kuni, ta tsuʼay kuni. Mnaghunaha ta gwaɗa tskəm nda Lfiɗa Gwaɗa ya zlghaf kuni guli, ta tsuʼay kuni.
Ka mghama gwal ghunay ta ngha kaghuni ta tsa mnduha ya, ama grafgra iʼi kazlay: Walaŋ a həŋ ta malaghutá iʼi wu kəʼa. Aŋ mndani, pərɗaf a yu ta snaŋtá gwaɗa wu, ama nda sna yu ta skwi ta gwaɗə yu. Ma inda skwi magə ŋni ná, maraghunamara ŋni dər nda ta tva wati ma skwi tsi.
Ma fitika mnay ɗa ta Lfiɗa Gwaɗa Lazglafta ŋa ghuni ná, ka mbalay si ta mnaghunata yu. Ka vraganata yu ta ghəŋ, kabga ŋa ŋlaghunafta. Nda nza tsa ka dmaku ra? Ma tsa fitika magay ɗa ta slna ŋa ghuni ya ná, sanlaha ma Igliz si ta nghapta ka iʼi. Ŋa taŋ ma skwi tskəgudunus yu ta həŋ ka maga slna ŋa ghuni. Ma tsa nzakwa ɗa da kaghuni ya, ta pɗatá yu ta skwi ná, haɗ yu ta ɗaway da kaghuni wa. Zwanama ta sabi ta haɗika Mekaduniya ta kliɗikta skwi ta pɗata yu. Ma tsa fitik ya, faghunagha a yu ta ndəgaku wa. Manda va tsaya guli dzaʼa kɗaŋta yu ta kwal kul ɗawutá vli da kaghuni. 10 Ta ghubakwa ɗa yu nda tsaya, haɗ mndu ta inda haɗika Akaya* dzaʼa pyaftá iʼi wa. Na skwi ta mnə yu na ná, kahwathwata ɗa ta mna yu ma hga Kristi ta nzakway ma iʼi. 11 Kabgawu kəl yu ka mnay mantsa na? Kwala ɗa kul ɗvutá kaghuni ra? Nda sna Lazglafta kazlay: Ɗvuɗva yu ta kaghuni kəʼa.
12 Manda va na kwala ɗa kul tsuʼaftá skwi da kaghuni na ná, manda va tsaya dzaʼa kɗaŋta yu, kabga yaha tsa ghwaɗaka gwal ghunay ya da mutsaftá ghurum ŋa ghərɓaku kazlay: Manda va ŋaŋni ta maga tsi ta slna kəʼa. 13 Vərɗa gwal ghunay a tsa mnduha ya wa. Slna nana mndu ta magə həŋ. Manda gwal ghunay Kristi ka həŋ ta klaftá ghəŋa taŋ. 14 Skwa ndərmimay a tsaya wa! Halaway ka ghəŋani guli ná, ta klafkla ta ghəŋani ka niŋta manda duhwala Lazglafta ta wuɗaku. 15 Skwa ndərmimay a klafta tsa gwal ta maganatá slna ya ta ghəŋa taŋ ka niŋta manda gwal ta tagha vərɗa skwi ŋa mnduha wa. Ma kɗavaktani ná, dzaʼa mutsay həŋ ta nisəla taŋ ka gragra nda slna taŋ ya maga həŋ.
Ghuya ɗaŋwa Pwal
16 Ka yu ta vrəgliŋtá mnay ná, ma fa kuni ta iʼi manda rgha. Ka si fafa kuni ta iʼi manda tsaya, ka nza yu ka tsa rgha ya, ŋa laviŋta iʼi ta ghərɓaŋta ghərɓakwa ɗa guli. 17 Na gwaɗa dzaʼa yu mnay na ná, dzaʼa gwaɗə manda ya ta zɗəganatá Mgham Yesu a yu wu, manda va ŋa mndu ka rgha dzaʼa gwaɗa yu. Grafgra yu ta skwi dzaʼa ghərɓə yu ta ghərɓaku tida guli. 18 Tsəhala nda ndəgha mnduha ta ghərɓaku manda ŋa sluʼuvgha ya ní, iʼi guli ná, dzaʼa ghərɓay yu mantsa ya. 19 Nda hiɗa kaghuni kahwata, ta ksanatá ŋuɗuf ka tsuʼaftá la ka rgha nda rfu. 20 Ta rfu kuni nda fata mndu ta kaghuni ka vuʼa taŋ. Ta rfu kuni nda zata mndu ta kaghuni. Ta rfu kuni nda ksamta taŋ ta kaghuni ma dzva taŋ. Ta rfu kuni nda nzaghunaghata taŋ. Ta rfu kuni nda dzuɓaghunata taŋ. Ta ksay kuni ta ŋuɗuf ta ghəŋa indani. 21 Ta ksə ka hula mnay ta aŋni, traptra aŋni ta magay manda tsaya. Ndanana ná, dzaʼa gwaɗay yu ta gwaɗa manda ŋa rgha.
Ka si ta ghərɓaku sanlaha ya ná, dzaʼa ghərɓay iʼi guli ta ghərɓaku. 22 Ka la Hebru hahəŋ, mantsa ya iʼi guli. Ka la Israʼila hahəŋ, mantsa ya iʼi guli. Ka zivra Abraham hahəŋ, mantsa ya iʼi guli. 23 Ka gwal ksanatá slna ta Kristi hahəŋ, wana yu dzaʼa gwaɗa manda mndu nda ksa da halaway: Malaghumala yu ta hahəŋ ɗekɗek. Ma vəl hərfaku tsi, ndaɗa a hərfuta yu wa. Ma lamə da gamak tsi, ndaɗa a lama yu wa. Ma mutsaftá dzu tsi, malghumala ŋa ɗa ka ŋa taŋ. Lagha ta wa hɗak tsi, mbəɗava a ŋa ɗa wa. 24 Hutaf səla ɗa ta mutsaftá sləvu fwaɗmbsak haɗ turtuk wu, da la Yahuda. 25 Hkən səla lu ta ɗgaptá iʼi, turtuk səla lu ta zləzlərtsatá iʼi, hkən dəɗaghata da drəf nda kwambalu. Vagha vagha yu turtuk nda hani tani ta mghama drəf. 26 Ma wawakwa ɗa nda səla tazlay ná, dagala ghuya ɗaŋwa suʼu yu ma zalaha, dagala ghuya ɗaŋwa suʼu yu da la gənda, dagala ghuya ɗaŋwa suʼu yu da la ini, dagala ghuya ɗaŋwa suʼu yu da gwal kul snaŋtá Lazglafta. Dagala ghuya ɗaŋwa suʼu yu ma luwaha nda ya tahula luwaha. Dagala ghuya ɗaŋwa suʼu yu, ta drəf. Dagala ghuya ɗaŋwa suʼu yu da zwanamaha ka ghwaɗak. 27 Tazlay ná, ta hərfuhərfa yu, ta duda vgha ɗa ta maga slna, haɗ yu ta faftá hani ta iri baɗu ma sani wu, baɗu ma sani ta dzay maya nda ndala ta iʼi, haɗ yu ta mutsaftá skwa zay baɗu ma sani wu, ta dzay mtasl ta iʼi, ta pɗapɗa yu ta lgut ŋa fafta ta vgha. 28 Zlaŋha lu ta hamatani, mala skwi ma ghəŋa ɗa ná, ta ndanay yu ta inda Igliz inda fitik. 29 Htuta mbrakwa mndu ya ná, manda skwi iʼi ya kaghəŋa ɗa. Zləmbamtá mndu ma dmaku, ndaɗa a kəʼa ta dra iʼi ta wa ŋuɗuf wa.
30 Ka skwi ŋa ghərɓay ɗa tsi katsi ná, hta ta mbrakwa ɗa skwi ŋa ghərɓay ɗa. 31 Nda sna Lazglafta Dani ma Mghama mu Yesu ta zləzlvu lu ŋa kɗekedzeŋ ya kazlay: Tsakala a yu ta wi wu kəʼa. 32 Ma fitika nzakwa ɗa ma luwa Damas ná, mbaɗaka ŋumna ya ta ksa slna mista mgham dagala ta hgu lu ka Aritas, ka pghatá mnduha ta watgha luwa Damas ŋa ɗakwatsa iʼi. 33 Ama, ka habaftá lu ta tɓaŋ ta tughuba ka famta iʼi mida, ka fagihata nda ta sana ghurum ta muhula luwa. Mantsa ya ndapta yu ma dzvani.
* 11:10 Akaya: Ngha ta 2 La Kwareŋt 1:1. 11:24 Ngha ta Vrafta ta Zlahu 25:3. 11:33 Ngha ta Slna gwal ghunay 9:23-25.