12
Ta rfu Pwal nda ghuyayni ta ɗaŋwa ta ghəŋa Kristi
Nda nza tkweʼ ka ghərɓay ɗa ta ghərɓaku dər ra a tsi. Ndanana tama, dzaʼa gwaɗa yu ta ghəŋa skwi mariɗiŋ Mgham ka snaɗimta. Mamu sana mnda zlghay nda ŋuɗuf klagha Lazglafta ta mahkəna luwa. Ta magay na ta ghwaŋpɗə fwaɗa vakwani. Ka va klagha tsakwam tsi tama, sna a yu wa. Ka va maranaŋ nda mara tsi, sna a yu wu, Lazglafta yeya nda sna. Manda va tsaya ná, klaghakla Lazglafta ta tsa mndu ya da luwani. Ka va klagha tsakwam tsi tama sna a yu wu, ka va maranaŋ nda mara tsi, sna a yu wu, Lazglafta yeya nda sna. Ma tsa lafani da hada ya, ka snaŋtá tsi ta gwaɗaha ya kul laviŋtá lu ta rusay. Vlaŋ a lu ta tvi ta mnda səla ŋa vriŋta mnay guli wa. Tsa mndu ya ŋa ɗa má dzaʼa ghubay. Iʼi taɗa, htatá iʼi ŋa ɗa ta dzaʼa ghubay kweŋkweŋ. Ka má ta kumay yu ta ghuba ghəŋa ɗa ná, ma nza a yu ka rgha wu, kahwathwata má dzaʼa yu mnay. Ta warə nda wara yu ta ghuba ghəŋa ɗa kabga yaha lu da klaftá iʼi ka malaghuta ka skwi ya ta nghaŋta lu ta iʼi ta magay, ka skwi ta snaŋta lu ta sabi ma wa ɗa a tsi.
Kada kwala yu ta ghərɓaku ta ghəŋa tsa skwa ndərmimay katakata mariha Lazglafta ya ná, ka faɗimtá lu ta mbraz ma vgha ta nzakway manda duhwala halaway ghunaf lu ŋa dzadzuɗusta, ŋa pyaftá iʼi ka ghərɓaku. Hkən səla ɗa ta maga duʼa má ŋa kliŋta Lazglafta ta tsa ɗaŋwa ya. «Vlaghavla yu ta zɗakatahuɗa ɗa, prək ka nda tsa, ma hta ta ŋa gha ma mbraku ta maravata ŋa ɗa ma mbraku,» kaʼa nda iʼi. Mantsa tama, mal ghərɓay ɗa ta ghərɓaku ta ghəŋa hta ta mbrakwa ɗa kada bukwamta mbrakwa Kristi ta iʼi. 10 Tsaya tama ta kəl yu ka rfu nda hta ta mbrakwa ɗa, nda raraza iʼi ta rarazə lu, nda giri ta gə lu ŋa ɗa, nda ghuya ɗaŋwa ta ghuyə lu ŋa ɗa, nda skwiha ya ta dza iʼi ma vgha ta gwaɗa ta Kristi. Ma tsa hta ta iʼi ya ta mutsafta yu ta mbraku.
Ndana Pwal ta ghəŋa gwal zlghay nda ŋuɗuf ma Kwareŋt
11 Manda mndu nda ksa da halaway gwaɗata yu ta tsa gwaɗa ya. Kaghuni ta mblaftá iʼi guli. Kaghuni a ma dzaʼa ghuba iʼi ra? Haɗ skwi htap iʼi ka tsa gwal ghunay ghuni dagaladagala ma kaghuni ya, dər má haɗ hayhaya ɗa wa. 12 Ŋizla ta maraŋtá nzakwa ɗa ka mnda ghunay ná, nda ngha kuni ta ksa ŋuɗuf ksə yu, nda ngha kuni ta mandərmimi nda mazəmzəm nda ndəghata sanlaha ma skwi ma fitika nzakwa ɗa da kaghuni. 13 Nahgani laghu yu maganatá sanlaha ma Igliz, kul magaghunata yu ta kaghuni na? Aya! Mamu skwi kul magaghunatá yu, ɗawaŋ a yu ta katihata ghuni wa. Plihawapla ta dmakwa ɗa ta ghəŋa tsaya.
14 Nda fa vgha ɗa ŋa labə da kaghuni ŋa mahkəna səla. Ka labla yu, skwa ghuni a ta psə yu wa, vərɗa kaghuni ta psə yu. Tazlay ná, zwani a ta tskanatá skwi ta dadaha wu, dadaha ta tskanatá zwani. 15 Iʼi ná, nda rfu dzaʼa vlaghunata yu ta inda skwa ɗa nda ghəŋa ɗa tani ŋa kata kaghuni. Dzaʼa htanaghuta nda hta kaghuni ta ɗvutá iʼi kabga ɗvuta ɗa ta kaghuni ra?
16 Nda sna kaghuni kazlay: Ɗawa a yu ta katihata ghuni wu kəʼa. Ama ka sanlaha mataba ghuni ta mnay ná, hiɗuhiɗa Pwal, nənɓapnənɓa ta amu, ka həŋ. 17 Kinawu nənɓapta yu ta kaghuni tama? Ari mamu ya mataba tsa mnduha ghunadap yu da kaghuni ya, ta gataftá skwa ghuni ka klaɗikta na? 18 Ndəɓana ndəɓa yu ta dzvu ta Titus ka labə da kaghuni, ka ghunaftá yu ta sana zwaŋama guli mistani*. Ma tsa laba Titus da kaghuni ya ná, mamu skwa ghuni gatugadughunus tsi ra? Ta tva turtuk a mbaɗa ŋni ta mbaɗa nda Titus ra?
19 Ka waya ka skwi nda kɗa fitika ghuni ta ndanay kazlay: Ta zba waɗaptá ghəŋa ŋni da kaghuni ŋni kəʼa. Mantsa a wu! Ta kəma Lazglafta ta gwaɗa ŋni ta gwaɗa manda ya ta kumə Kristi. Graha ɗa ya ta ɗvu yu, inda tsa skwiha ta magə ŋni ya ná, ŋa ŋla kaghuni ta kəma ta kəma, ta maga ŋni. 20 Skwi ta zləŋ yu ma tsa labə dzaʼa labə yu da kaghuni ná, duŋwa yu da kwal kul slafta ta kaghuni mantsa ta kumə yu ya, ta slaftá kaghuni ta iʼi mantsa kul kumə kaghuni ya ná, ka yu. Ta zləŋay yu ta slanaghata ɗa mataba ghuni ta zlərɗa wi, nda draku, nda gufwatá ŋuɗuf, nda ɗvutá ghəŋ, nda tsanavatá gwaɗa ta mndu, nda tsa mndəra mndu, nda gla ghəŋ, nda hwazlaɓaku. 21 Sana skwi ta zləŋə yu ma tsa labə dzaʼa labə yu da kaghuni ya guli ná, duŋwa yu da nzata ma hula ta kaghuni, ta kəma Lazglafta ɗa ná, ka yu. Zləŋa ɗa ná, da slanaghatá yu ta gwal ta maga dmaku manda va ya snu həŋ ta kwalaghutá paya tva taŋ ta ghəŋa hliri ta hlə həŋ, nda maga sliʼiŋsliʼiŋ ta magə həŋ, nda sanlaha ma mndərga tsa ghwaɗaka skwiha ya.
* 12:18 Ngha ta 2 La Kwareŋt 8:22.