13
Kɗavakta vlata Pwal ta hiɗaku
Mahkəna səla ɗa na ta dzaʼa labə yu da kaghuni na. Ka labla yu, dzaʼa tsanaghatsa mu ta guma ta gwal ta magata ghwaɗaka skwi. «Kada laba skwi nda tvani, mamu ka masləmtsəkha his ka hkən* a tsi,» manda ya nda vinda. Ma mahisa səla ɗa ta labə da kaghuni, zlahanaghazlaha yu ta gwal ta magatá dmaku nda pɗakwa inda sanlaha. Ndanana, dər má diʼiŋ yu nda kaghuni ná, ta vrafvra yu ta va tsa gwaɗa ɗa mnə yu ma tsa fitik ya kazlay: Ka vradapvra yu da kaghuni, haɗ ya dzaʼa zlaŋta yu dər turtuk wa. Tsəhala ta kuma graftá skwi kuni kazlay: Ta gwaɗa Kristi nda ma wa ɗa kuni ya, dzaʼa nda sna kuni. Hətu a mbrakwa Kristi mataba ghuni wa, ta maraŋmara ta mbrakwani mataba ghuni. Aŋ mndani, ma fitika zləŋaftá Kristi ta udza zləŋay, htu hta mbrakwani, ama ka nzatá tsi nda hafu nda mbrakwa Lazglafta. Aŋni guli, nda hta mbrakwa aŋni ma guyata vgha ŋni nda tsatsi. Ama dzaʼa maraghunaŋ mara ŋni kazlay: Nda hafu ŋni kawadaga nda tsatsi ma mbrakwa Lazglafta kəʼa.
Ndanawandana kaghuni ka ghəŋa ghuni ta ghəŋa ghuni, ŋa grafta ghuni ka ma zlghay nda ŋuɗuf kuni tsi, ka kitsi. Ndanawandana kaghuni ɓa ka ghəŋa ghuni, tsatsaf a kuni kazlay: Mamu Yesu Kristi ma kaghuni kəʼa ra? Ba tsatsaf a kuni tɗukwa kasiʼi wa. Aŋni tani, tsatsaftsatsa aŋni, ta graftá ŋni guli ná, dzaʼa nda sna kaghuni. Ta maga duʼa ŋni da Lazglafta yaha kuni magəgəltá ghwaɗaka skwi. Va a ŋni ta mnay kazlay, kɗanakkɗa aŋni ta inda skwi kəʼa wa. Skwi ɗina kweŋkweŋ maga kuni, ka aŋni nda kaghuni dər má nda hta aŋni ká mnduha ta nghay. Haɗ sana skwi laviŋ aŋni ta maganavatá kahwathwata wu, slna tsa kahwathwata ya ŋa aŋni ta magay. Ka nda mbra kaghuni ta tva Lazglafta dər nda hta mbrakwa aŋni, ta rfu aŋni. Duʼa aŋni da Lazglafta ná, má tsiɗiɗ ká kuni nzatá, ŋa aŋni. 10 Skwi kəl yu ka vindaghunaftá na ɗelewer na, ta diʼiŋ yu nda kaghuni na na, kabga va a yu ta dava kaghuni ɓhadaghar yu da kaghuni wa. Vlihavla Mgham ta mbraku ŋa ŋla kaghuni ta kəma ta kəma, ŋa ɓadzighunista a wa.
11 Zwanama ɗa, ɗughwana ka kuni nzata, ka nzata kuni nda rfu, zbawazba ta nzata tsiɗiɗ, brusuvuswa vgha ghuni, nda dzratawi ka kuni nzata, nzawanza nda zɗaku mataba ghuni. Mantsa ya ná, dzaʼa nzanza Lazglafta ya ta ɗvutá mnduha, ta vla zɗaku ŋa mnduha nda kaghuni.
12 Gaguvuswa zgu nda brusa vgha.
Ta ga zgu inda gwal zlghay nda ŋuɗuf ŋa ghuni.
13 Ka nza zɗakatahuɗa Mgham Yesu Kristi, nda ɗvutá mnda Lazglafta, nda guyata vgha ma Sulkum nda ghuɓa nda kaghuni demdem.
* 13:1 Ngha ta Vrafta ta Zlahu 19:15, Mata 18:16, 1 Timute 5:19, Hebru 10:28.