Tsgha ta lwa Pwal ŋa
La Galat
1
Ga zgu
Nana ɗelewer na ná, iʼi Pwal ta nzakway ka mnda ghunay ta vindaghunafta. Daga da mnduha a sagha tsa nzakwa ɗa ka mnda ghunay ya wu, sana mndu a guli ta klaɗiktá lwani wa. I Yesu Kristi nda Lazglafta Da ta sliʼaganaptá Yesu ma mtaku ya, ta ghunaftá iʼi. Ta ga zgu inda zwanama ta nzaku kawadaga nda iʼi hadna, ŋa inda kaghuni gwal zlghay nda ŋuɗuf ta haɗika Galat*. Ka nza zɗakatahuɗi nda zɗakwa i Da mu Lazglafta nda Yesu Kristi kawadaga nda kaghuni. Vərɗa Yesu kaghəŋani ta vlatá ghəŋani ŋa mbamafta ma dmakwa mu. Ka hlagamaptá ma na ghwaɗaka nzaku ta na zamana ná, manda ya kumaŋ Da mu Lazglafta. Ŋa Lazglafta glaku ŋa kɗekedzeŋ. Amin.
Turtuktuk Lfiɗa Gwaɗa
Ta ndərmim nda ndərmima yu, ka kuni gi mbəɗanatá hul ta Lazglafta ya ta hgaŋtá kaghuni ma zɗakatahuɗa Yesu Kristi, ka laghwi da sna sana gwaɗa. Ka kahwathwatani ka lu gwaɗay na, haɗ sana Lfiɗa Gwaɗa wa. Kəl yu ka mna tsaya ná, mamu sanlaha ma mnduha ta mbaɗa ghəŋ ghuni, ta kuma mbəɗanaftá Lfiɗa Gwaɗa Kristi. Ka iʼi nda kaghuni wa! Ka lagha sana mndu, dər va na aŋni na tsi, dər duhwala Lazglafta ta luwa tsi, ka mna sana gwaɗa tskəm nda ya mnaghuna aŋni katsi ná, ka nza tsa mndu ya nda ksiʼa. Mnumna yu má mndani, wana yu ta vrəgliŋtá mnəglaghunata ndanana. Ka mnaghunamna sana mndu ta sana gwaɗa tskəm nda ya snaŋ kuni da aŋni katsi ná, ka nza tsa mndu ya nda ksiʼa.
10 Vani tama ná, ka zɗəganata yu ta mnduha ka yu ta kəl yu ka mnay manda nana re, ari ka zɗəganata yu ta Lazglafta a na? Zɗəganata ɗa ta mnduha ta psə yu ra? Ka zɗəganata ɗa ta mnduha ta psə yu katsi ná, nza a yu ka mnda ksanatá slna ta Kristi nda tsa wa.
Zbapzba Lazglafta ta Pwal ka mnda ghunay
11 Zwanama ɗa, ta snaghunamsna yu kazlay: Nana Lfiɗa Gwaɗa ta mnaghunata yu na ná, sabi da mnda səla a wu kəʼa. 12 Manda va tsaya ná, snaŋ da mndu a yu wu, mndu a guli ta taghaɗifta wa. Yesu Kristi ka ghəŋani ta guniɗiŋta.
13 Nda sna kaghuni ta nzakwa ɗa ghalya ma nzakwa ɗa ma dina la Yahuda. Ma tsa fitik ya ná, si ta gay yu tiri ŋa Igliza Lazglafta, si ta kumay yu ta zaɗanatá həŋ. 14 Mataba kamtaghuha ɗa ná, mal iʼi si ta ŋavata ka ksa dina la Yahuda. Hamha yu ta ghəŋa ɗa ka ksa dina dzidzíha ɗa.
15 Kulam nda tsa, zbuzba Lazglafta ta iʼi daga ma nzakwa ɗa ma huɗa ma ɗa. Ka zɗiɗiŋtá tsi ta huɗi ka hgaftá iʼi, ŋa ksa slnani. 16 Ka sniɗimtá tsi ta zwaŋani ŋa dzaʼa ɗa mna gwaɗa ta ghəŋani ŋa gwal kul nzakway ka la Yahuda. Ma tsa fitika sniɗimtani ya, gi sliʼaf a yu ka laghwi ɗawaŋtá hiɗaku da mndu§ wa. 17 Sliʼaf a yu guli ka lafi da luwa Ursalima da guyaftá vgha nda gwal ta tiŋlaghutá nzakway ka gwal ghunay, ka iʼi wa. Ka sliʼafta yu ka laghwi ta haɗika Arabiya. Tahula tsa, ka vragaptá yu ka laghwi da luwa Damas. 18 Tahula vaku hkən tama, ka sliʼaftá yu ka lafi da Ursalima ŋa snaŋtá Kefas, ka magatá yu ta fitik ghwaŋpɗə hutaf* ga taŋ. 19 Haɗ sanlaha ma gwal ghunay guyaf yu ta vgha nda həŋ wu, ta ghəŋa Yakubu zwaŋamani ma Mgham Yesu yeya guyaf ŋni ta vgha nda tsi. 20 Nana skwi ta vindi yu ŋa ghuni ná, tsakalawi a wu, kahwathwata ya, ta kəma Lazglafta ta gwaɗa yu.
21 Manda sliʼafta ɗa ma luwa Ursalima, ka laghu yu ta haɗika Siri nda ya ta haɗika Silisi. 22 Ma tsa fitik ya, haɗ ya nda sna ta iʼi mataba Igliz ta haɗika Zudiya wa. 23 Gwaɗa ta mnə lu ta ghəŋa ɗa yeya snaŋ həŋ kazlay: Tsa mndu si ta giri ŋa amu ghalya ya kay ta mbəɗavafta ndana, ka mna gwaɗa ta ghəŋa tsa Lfiɗa Gwaɗa si ta kumə tsi ta zaɗanata ya, ka həŋ. 24 Manda snaŋta taŋ kazlay: Nda mbəɗa nzakwa ɗa kəʼa, ka zləzlvu həŋ ta Lazglafta ta ghəŋa ɗa.
* 1:2 Ngha ta Slna gwal ghunay 16:6. 1:7 Ngha ta 2:3-5, aya 12-14. 1:14 Slna gwal ghunay 8:3, 22:3-5, 26:9-11. § 1:16 Ngha ta Slna gwal ghunay 9:3-6, 22:6-10, 26:13-18. Aya 15: gray nda Isaya 49:1, Irmiya 1:5. * 1:18 Ngha ta Slna gwal ghunay 9:26-30, nda Yuhwana 1:42. 1:19 Ngha ta Slna gwal ghunay 2:9, nda 15:13.