7
Zwanama ɗa, ya mantsa ya ka lu tamaftá imi ta sləməŋ ya ná, suɗapma ghəŋa mu ma skwi dzaʼa ŋriŋtá vgha mu nda ŋuɗufa mu. Ka kɗanakta mu ta nzakwa mu hezleʼ ma zləŋa Lazglafta.
Rfay Pwal ta rfu
Gunaŋnawa guna ta ŋuɗufa ghuni. Haɗ ya mataba ghuni magana ŋni ta ghwaɗaka skwi wu, haɗ ya hlaghu ŋni ta səlani wu, haɗ ya tsaghu ŋni guli wa. Tsaghunaghatá guma a ta tsaghunaghata ŋni wa. Manda va tsa mnə ŋni ya ná, ɗvuɗva aŋni ta kaghuni. Dər má ŋa mtuta tsi, dər má ŋa nzaku nda hafu a tsi ná, haɗ skwi dzaʼa dgamata wa. Haɗ yu nda mahulhula ndanu ta ghəŋa kaghuni wa. Ta ghərɓaku yu ta kaghuni. Dər má ghuyghuya yu ta ɗaŋwa ná, nda lɓa ŋuɗufa ɗa, ta rfu yu.
Dər ma fitika ɓhadaghata ŋni da luwa Mekaduniya ná, haɗ vgha mbiʼaŋni wa. Ghuya ɗaŋwa dər ndiga ndiga yeya ta slaŋnaghata. Gruŋnus gra mnduha, ta zləŋ ŋni ma ŋuɗuf. Mbaɗa Lazglafta ya ta lɓa ŋuɗufa gwal nda kɓa ka lɓaŋnatá ŋuɗufa ŋni ma ɓhadaghata Titus. Tsa ɓhakta Titus yeya a ta lɓaŋnatá ŋuɗufa ŋni wu, mnaŋnamna guli ká kuni lɓanatá ŋuɗufani. Rusaŋnaf rusa ká kuni ta kuma nghəglaŋtá iʼi, ká kuni ta haga madər, ká kuni ta lmiha ta lmu kəl yu ka va rfu katakata.
Nda sna yu kazlay: Nda gurɗa ŋuɗufa ghuni ta ghəŋa tsa ɗelewer vindaghunaf yu ya kəʼa mndani, haga a yu ta madər ta ghəŋani wa*. Aŋ mndani, hagaŋhaga yu ta madər ma fitik rets, nghadapər yu ta gurɗatá ŋuɗufa ghuni ta ghəŋa tsa ɗelewer ya. Ndanana ná, ta rfu yu ta ghəŋa tsa ɗelewer vindaghunaf yu ya. Taghəŋa vəl gurɗaghunaftá ŋuɗuf a ta rfa yu ta rfu wa. Ta rfu yu, kabga tsa gurɗatá ŋuɗufa ghuni ya ta klaghunaktá mbəɗanaftá ŋuɗufa ghuni ka paya tva ghuni. Har tsa gurɗatá ŋuɗufa ghuni ya ma ghəŋa Lazglafta. Tsaya tama, haɗ sana dmaku magaghuna ŋni ɗekɗek wa. 10 Gurɗatá ŋuɗuf manda ya ta kumə Lazglafta ná, ta mbəɗanafmbəɗa ta ŋuɗuf ŋa mbafta, ŋa kwala lu kul haga madər. Gurɗatá ŋuɗuf manda ŋa gwal ma ghəŋa haɗik ná, mtaku ta klakta tsi. 11 Nghawangha ta skwi klaghunak tsa gurɗatá ŋuɗuf manda ya ta zɗəganatá Lazglafta ya ɓa, nghawangha ká kuni ta ŋavata ka payanatá nzaku, ka tsalaptá ghəŋa ghuni mida kəʼa ta husaghunata, ká kuni ta zləŋay, ká kuni ta mama nghaŋtá iʼi, ká kuni ta kuma maga skwi ta zɗəganatá Lazglafta, ká kuni ta fata ghəŋa ghuni ka zlaha mnda dmaku. Ma maga inda tsa skwiha ya maraŋta kuni kazlay: Ta haɗ kuni ma tsa skwiha ya wu kəʼa.
12 Tsa ɗelewer vindaghunaf yu ya ná, vindaghunaf a yu ta ghəŋa mndu ta gatá dmaku dər ta ghəŋa ya gana lu ta dmaku wa. Kəl yu ka vindaghunafta ná, vindaghunafvinda yu, kabga ŋa maraŋta ghuni kahwathwata ta kəma Lazglafta kazlay: Nda fa vgha ghuni ka ŋaŋni kəʼa. Tsaya skwi ta ksaŋnamtá ŋuɗuf. 13 Ta ghəŋa tsa skwi ta lɓaŋnatá ŋuɗuf ya guli ná, ta rfu ŋni katakata nghər ŋni ta rfa Titus, kabga zɗanafta kaghuni demdem ta ŋuɗuf. 14 Ghubaŋghuba yu ta ghubakwa ɗa ta kaghuni ta kəmani. Ndanana tama ná, sabsa yu ma hula má dzaʼa ksutá iʼi. Gwaɗa ta gɗata aŋni ta mnaghunata ná, kahwathwata nzakwani. Manda va tsaya guli ná, tsa ghubay ghubu ŋni ta kaghuni ta kəma Titus ya guli ná, kahwathwata nzakwani. 15 Havaptani ka tsa zləŋata zləŋa kuni, ka slavaptá kuni ka tsuʼafta nda ya ka kuni fata ghəŋa ghuni ka snanatá gwaɗani ya ná, ta sganaghasga ta yifatá kaghuni ma ŋuɗufani. 16 Ta rfu yu, nda fa ghəŋa ɗa ta kaghuni ma inda skwi.
* 7:8 Ngha ta 2 La Kwareŋt 2:3.