8
Kataŋtá gwal zlghay nda ŋuɗuf ma Ursalima
Zwanama ɗa, ta kumay ŋni ta mnaghunatá skwi maga zɗakatahuɗa Lazglafta mataba Igliz ta haɗika Mekaduniya. Ma ghuya ɗaŋwa ya ta ghuyə həŋ katakata, ka rfu həŋ ta rfu katakata, kulam nda nzakwa taŋ dgər ka pɗu, ka vlatá həŋ ta skwi dagala ŋa kataŋtá sanlaha. Ka iʼi ta mnaghunata ná, vlavla həŋ ka ghəŋa taŋ ta skwi manda ya klaf mbrakwa taŋ. Ka vlatá həŋ ha ka malaghuta. Ka ghəŋa taŋ sagha həŋ da ɗaway da aŋni ka ŋɗaŋɗa kazlay: Ta kumay aŋni ta nzakway tekw mataba gwal ta kataŋtá gwal zlghay nda ŋuɗuf ta haɗika Yahuda kəʼa. Tsa skwi vla həŋ ya ná, vlavla həŋ ka malaghutá skwi ya má si ta ndanu aŋni. Tiŋəl ghəŋa taŋ vlaŋ həŋ ta Mgham Yesu karaku, tahula tsa guli ka tsuʼaftá həŋ ta maga skwi ya ta mnanata ŋni ta həŋ, manda ya ta kumə Lazglafta. Tsaya kəl ŋni ka ndəɓanatá dzvu ta Titus ŋa labə da kɗiŋtá tska tsa skwi ya da kaghuni kabga tsatsi ta zlrafta. Ma inda skwi ná, galipi kaghuni ka sanlaha. Galipi kuni ma zlghay nda ŋuɗuf, ma mna gwaɗa Lazglafta nda tvani, ma snaŋtá kahwathwata, ma ŋavata ghuni ka maga slna Lazglafta, ma ɗvutá ya ɗvu kuni ta aŋni. Ya mantsa ya tsi ya tama, magawamaga ta tsa ŋərma slna ya nda ŋuɗuf turtuk.
Mbla kaghuni a ta mbli yu wu, snaghunamta snaghunam yu ya ka sanlaha ta ŋavata ka vlay. Ma tsaya guli dzaʼa kəl kaghuni ka maraŋta kazlay: Ɗvuɗva kaghuni kahwathwata guli ta kataŋtá sanlaha kəʼa. Nda sna kaghuni ta zɗakatahuɗa Mgham Yesu Kristi. Tsatsi ná, galipi ya, ka niŋtá tsi ta ghəŋani ka pɗu ŋa naghunaftá kaghuni ka gadghəl nda ma tsa pɗani ya.
10 Wya skwi ta raghunata ta ndanu yu: Kɗa ná, tiŋəl kaghuni ta kuratá kataŋtá gwal zlghay nda ŋuɗuf ta haɗika Yahuda, gi ka vlatá kuni. 11 Ndanana guli ná, ɗina ka kɗiŋta ghuni ta tsa zɗakwa ghuni ya kura kuni ta vlay daga taŋtaŋ ya. Ka vla kuni manda ya klaf mbrakwa ghuni. 12 Ka nda ŋuɗuf turtuk klafta ka ta skwi klaf mbrakwa gha ka vlata katsi ná, zɗəganazɗa ta Lazglafta. Ɗawa a ta skwi kul haɗ da kagha wa.
13 Nza a kazlay: Ka klaghuta kaghuni ta ndəgaku ta ghəŋa sanlaha, ta ghuyə kaghuni ta ɗaŋwa kəʼa wa. Ka guram ka lu, ka iʼi. 14 Ndanana ná, ta mamu skwi ma dzvu da kaghuni, ɗina ka kataŋta ghuni ta gwal kul haɗ skwi ma dzvu da həŋ. Baɗu pɗay kaghuni ya guli, ka mamu tsi da hahəŋ ya, ŋa katay taŋ ta kaghuni. Mantsa tama, ka guram kuni. 15 Ka gwaɗa Lazglafta na:
«Fərtu a ŋa mndu ta tskanata dagala wu,
htu a ŋa mndu ta tskanata kwitikw guli wu*,» kaʼa.
I Titus nda grahani
16 Ta rfay ŋni ta Lazglafta ta vlaŋtá ndanu ta Titus, ka fatá tsi ta ghəŋani ŋa kataghunata manda va ŋaŋni. 17 Tsuʼaftsuʼa Titus ta ndəɓa dzva ŋni ya ndəɓana ŋni ŋa labə da kaghuni. Makɗaku aŋni ka gwaɗganata ná, fufa tsatsi ta ghəŋani, yifuyifa ma ŋuɗufani, kabga ɗvuɗva ta kataghunata. 18 Wya ŋni ta ghunadaptá sana zwaŋama kawadaga nda tsi. Tsa mndu ya ná, ta ghubay inda Igliz, kabga snaŋtani ta mnay nda tvani ta Lfiɗa Gwaɗa. 19 Tsaya yeya a ta kəl ŋni ka ghunay wu, ghunafghuna Igliz guli mista ŋni, ŋa magəgaŋnatá na slna ŋa kata mnduha Lazglafta na. Tsəna slna ná, ta vlay ta glaku ŋa Mghama mu Yesu. Ta maray guli kazlay: Ta kumay ŋni ta kataŋtá mnduha kəʼa.
20 Nana katu dagala ta vlata mnduha na ná, ta kumay ŋni ta ŋanata ɗina ŋa wara hlawa mnduha ta ghəŋa aŋni ta ksa slna nda tsi. 21 Skwi ɗina ta kumə aŋni ta magay. Ta wa ira Mgham Yesu yeya a wu, nduk nda ya ta wa ira mnduha tani.
22 Wana ŋni ta ghunaftá sana zwaŋama guli kawadaga nda həŋ. Nda kɗa fitika ŋni ta dzəghaŋta ma slnaha kavghakavgha. Ka nghadaptá ŋni ná nda fa ghəŋani ŋa maga slna. Ndanana manda snaŋtani ta ghuba kaghuni ta ghubu lu ná, ka fəglatá tsi ta ghəŋani. 23 Titus ná, gratá ksa slna ɗa ya. Kawadaga nda tsi ta maga ŋni ta slna kata kaghuni. Yeya zwanamaha his kawadaga nda Titus ya guli, Igliz ta zabaptá həŋ, ka ghunaftá həŋ da kaghuni. Ta vlay slna taŋ ta glaku ŋa Kristi. 24 Maranaŋwa mara ta həŋ ká kuni ɗvutá həŋ kahwathwata, ŋa snanaghatani ta inda Igliz, dzaʼa kəl həŋ ka snaŋta kazlay: Kahwathwata tsa ghubay ta ghubu ŋni ta kaghuni ya kəʼa.
* 8:15 Ngha ta: Sabi 16:18.