4
Kaghuni daŋahəgaha, ŋanawaŋa ta kwalvaha ghuni ta tɗukwani nda rakwani. Ɗina ka snaŋta ghuni guli kazlay: Mamu daŋahəga kaghuni guli ta luwa kəʼa.
Vla hiɗaku
Gəɗawa gɗa ta maga duʼa, mantsa ya dzaʼa kəl kuni ka nzata hzleŋa nda rfanaghatá Lazglafta. Magawa duʼa guli ta ghəŋa aŋni, kada gunaŋnaŋta Lazglafta ta watgha ŋa mnanaŋta gwaɗani ta mnduha, mnanaŋha ŋni ta ɗifata skwa Kristi guli ta həŋ. Tsa vəl magay ɗa ta ɗifata skwa Kristi ya kəl lu ka hbamtá iʼi. Magawa duʼa ta ghəŋa ɗa ŋa laviŋta ɗa ta mnaŋta gwaɗa ta ghəŋani dardar manda ya ta raku.
Nzawanza nda ɗifil tavata gwal kul zlghafta Kristi. Dər yawu mutsafta kuni ta katsaftá maga ŋərma skwi ya, ma zlidiŋ kuni ta tsa fitik ya. Ma gwaɗa ta gwaɗə kuni, gwaɗa tɗukwa katsi sabi ma wubisima ghuni, hmətət ka tsi nzata. Nda tvani ka kuni zlghawi ŋa mndu.
Ga zgu
Tisik* ta nzakway ka zwaŋama, hamha ta ghəŋani ma slna Kristi. Kawadaga ŋni nda tsi ta ksa slna Mgham Yesu. Dzaʼa mnaghunamna ta gwaɗa ta ghəŋa ɗa. Ta ghunadapghuna yu paɗak da kaghuni ŋa snaŋta ghuni ta nzakwa ŋni, ŋa vlaghunatani ta mbraku guli. Kawadaga həŋ ta labə da kaghuni nda Unesima, ta nzakway ka zwaŋama mu. Tsatsi guli, ŋərma mndu ya, zwaŋa ghuni ya guli. Dzaʼa mnaghunamna həŋ ta skwi ta magaku hadna.
10 Ta ga zgu Aristarkus ŋa ghuni hbam lu kawadaga nda iʼi. Ta ga zgu Markus ta nzakway ka zbughuma Barnabas ya ŋa ghuni guli. Ka ɓhadaghaɓha tsi da kaghuni, ka tsuʼafta kuni. Nda ghada snaŋta ghuni ta gwaɗa ta ghəŋani. 11 Ta ga zgu Yustus, ta hgə lu ka Yestus ya ŋa ghuni guli. Tsa hahəŋ yeya la Yahuda ta ksa slna ga mgham Lazglafta kawadaga nda iʼi hadna. Ndaɗa a ksiɗimta həŋ ta ŋuɗuf wa.
12 Ta ga zgu Ipafras§ ta nzakway ka mnda ghuni ya, ŋa ghuni guli. Kwalva Yesu Kristi ya. Haɗ ta zlaŋtá maga duʼa da Lazglafta ta ghəŋa kaghuni wa. Ta magay ta duʼa ŋa dihavata ghuni, ŋa sifaghunafta ta tva Lazglafta. 13 Nda ngha yu ka ghəŋa ɗa kəʼa ta va ŋavata ka ksa slna ta ghəŋa kaghuni, nda ya ta ghəŋa gwal ma luwa Lawdikiya, nda luwa Hiyerapulis. 14 Ta ga zgu Lukwa* vərɗa mnda mu ta nzakway ka duhtura ŋni ya guli ŋa ghuni. Mantsa ya Demaska guli.
15 Ka ganaghata kuni ta zgu ta zwanama ta nzakway ma luwa Lawdikiya, nda Nimfa, nda Igliz ta guyavata ga taŋ ya. 16 Manda kɗiŋta ghuni ta dzaŋafta na ɗelewer na ná, ka tsghanafta kuni ta Igliz ma luwa Lawdikiya ŋa dzaŋafta hahəŋ guli. Ŋa dzaŋafta kaghuni guli ta ya dzaʼa tsghəgaghunapta gwal ma luwa Lawdikiya. 17 Mnanawamna ta Artipus «ka ŋavata tsi ma slna ya vlaŋ Mgham Yesu Kristi, ŋa kɗanaftani.»
18 Nda dzva ɗa vindaghunafta yu kazlay: Ta ga zgu iʼi Pwal ŋa ghuni kəʼa. Havapwahava ta hbatá iʼi ma gamak. Ka nza zɗakatahuɗi nda kaghuni!
* 4:7 Ngha ta Slna gwal ghunay 20:4 Afisus 6:21-22. 4:9 Ngha ta Filimuŋ 10-15. 4:10 Aristarkus: Ngha ta Slna gwal ghunay 19:29, 27:2. Markus: Ngha ta Slna gwal ghunay 12:12, 25, 13:13, 15:37-39. Barnabas: Ngha ta Slna gwal ghunay 9:27, 11:22, 30, nda pɗakwani. § 4:12 Ipafras: Ngha ta 1:7. * 4:14 Lukwa: Ngha ta 2 Timute 4:11, Filimuŋ 24. Demaska: Ngha ta 2 Timute 4:10, Filimuŋ 24. 4:17 Artipus: Ngha ta Filimuŋ 2.