3
Kawadaga nda Kristi sliʼagapta kuni ma mtaku. Zabawazaba tama ta skwiha ya ta luwa, ma vli ya nza Kristi nda ga zeghwa Lazglafta* ya. Ta luwa ká fatá ghəŋa ghuni, ma nza tsi ta haɗik, kabga mtumta kuni, nda nzula hafa ghuni kawadaga nda Kristi da Lazglafta. Vərɗa hafa ghuni ná, Kristi ya. Baɗu da zlagapər tsi, dzaʼa zlagaku kaghuni guli kawadaga nda tsi. Tekw kaghuni ma glakwani dzaʼazlay.
Halata hafu nda lfiɗani
Zaɗanawa zaɗa ta ŋa ghəŋa haɗik ma kaghuni ta nzakway ka: Sliʼiŋsliʼiŋ, ghurduɓaku, hliri, haraʼutiri, tsagana, ka guram tsa tsagana ya nda wuya skwi. Ta ghəŋa tsa skwiha ya dzaʼa kəl ɓasa ŋuɗufa Lazglafta ka lanaghatá gwal ta kwalaghuta snanatá gwaɗani. Mantsa ya si nzakwa kaghuni guli si ghalya ma fitika nzakwa ghuni ta ma dmaku.
Ndanana tama, zlaŋwazla ta inda tsahaya: Daga dugun, ɓasa ŋuɗuf, sidi, yaha razu nda ŋruhu tani sabi ma wa ghuni. Ma tsanava kuni ta gwaɗa ta mndu, kabga sabsa kaghuni suɗek ma halata nzaku, suɗiŋsuɗa kuni ta ghwaɗaka nzaku. 10 Suɗava suɗa kuni ta lfiɗa nzaku, ka nuta kuni ka lfiɗa mndu, ta naku ka lfiɗ ka lfiɗ vgha ghuni ka gra vgha nda mndu ta tsafta. Mantsa ya dzaʼa kəl kuni ka snaŋta Lazglafta dardar. 11 Ndanana tama, ta haɗ mnay kazlay: La Grek yehaya, la Yahuda yehaya, gwal nda tsa fafaɗa taŋ yehaya, gwal kul tsaku fafaɗa taŋ yehaya, gwal ma mtak yehaya, gwal kul gunaku ghəŋa taŋ yehaya, la vuʼa yeya, gwal falauʼ vgha taŋ yehaya ya kəʼa wa. Mamu Kristi ta nzakway ka hɗatani ma inda taŋ.
12 Mantsa ya tama, Lazglafta ta psapta kaghuni ŋa nzakwa ghuni ka mnduhani, ta ɗvay ta kaghuni. Kaghuni guli, nzawanza nda tawa hiɗahiɗa ta mndu, nda zɗaku, nda hanata ghəŋ, nda nzakw leɓtekwa, nda ksanata ŋuɗuf. 13 Katuvuswa vgha, pluvuswa dmaku ka mamu skwi gana sani ta sani. Manda va ya plighunis Kristi ta dmakuha ghuni ya ná, pluvuswa dmakwa ghuni guli. 14 Ya ta malapta katək ná, ɗvuvusta ghuni ta vgha ghuni. Tsa ɗvuvustá vgha ya ta nzakway ka tɓaŋ ta ŋərzlaghunata. 15 Ka pgha zɗakwa Kristi ta ŋuɗufa ghuni. Guyaghuna guya Lazglafta ka vgha turtuk ŋa nzakwa ghuni ma tsa zɗaku ya. Rfawarfa. 16 Ka nzamnza gwaɗa Kristi mataba ghuni gerger. Mnuvuswa mna ta gwaɗa mataba ghuni, vluvuswavla ta hiɗaku sani ŋa sani nda kɗavakta hiɗaku. Fawa laha ŋa Lazglafta ma hyahya ŋuɗufa ghuni nda rfu, ka zləzlva kuni, ka ghuba kuni nda inda laha ta vlaghunata Sulkum§. 17 Dər nahgani ta magə kuni, dər nahgani ta mnə kuni, magawamaga ma hga Mghama mu Yesu, ka rfa kuni ta Lazglafta Da mu nda ma tsatsi.
Gwata vgha ma lfiɗa hafu
18 Miʼaha, hanaganawa hana ta ghəŋa ghuni mista zəʼalha ghuni manda ya ta raku ka magay ta kəma Mgham Yesu.
19 Zgwana, ɗvuwaɗva ta miʼa ghuni. Ma ŋruhə kuni ta həŋ.
20 Zwani, snawa gwaɗa da dadaha ghuni ma inda skwi demdem. Tsaya skwi ta zɗəganatá Mgham Yesu.
21 Dadaha, ma ganaf kuni ta ɓasa ŋuɗuf ta zwana ghuni, da kulistá ghəŋa taŋ.
22 Kwalvaha, snawa gwaɗa ma inda skwi da daŋahəga ghuni ta na ghəŋa haɗik na. Ta wa ira taŋ yeya a dzaʼa maga kuni ta skwi ɗina manda skwi ŋa zɗəganata ghuni ta həŋ wa. Magawamaga ŋa taŋ nda vərɗa ŋuɗufa ghuni, kabga zləŋafta ghuni ta Mgham Yesu. 23 Inda skwi ta magə kuni ná, magawamaga nda vərɗa ŋuɗufa ghuni manda skwi ta magə kuni ŋa Mgham Yesu, nza a ka ŋa mnduha wa. 24 Ɗina ka snaŋta ghuni kazlay: Dzaʼa plaghunapla Mgham Yesu nda skwi ya payana tsi ta mnduhani* kəʼa. Vərɗa daŋahəga ná, Kristi ya. Tsatsi mndu ta maganata kuni ta slna. 25 Mndu ta maga ghwaɗaka skwi ná, va tsa ghwaɗakani ya ŋani dzaʼa mutsay, kabga haɗ Lazglafta ta gala mndu nda gala wa.
* 3:1 Ngha ta Zabura 110:1. 3:10 Gray nda Zlrafta 1:26. 3:13 Gray nda Mata 6:12, 14. § 3:16 Gray nda Ifisuha 5:19-20. * 3:24 Gray nda Galat 4:1-2. 3:25 Gray nda Vrafta ta zlahu 10:17.