2
Ta kumay yu ta snaghunamta kazlay: Nda bla na slna ta magə yu ŋa ghuni, nda ya ŋa gwal ma luwa Lawdikiya*, nda sanlaha ta kul pghaftá ira taŋ ta iʼi na kəʼa. Ta kumay yu ta nzata taŋ nda hbatá ŋuɗuf, ka nzəvuvusta həŋ ta vgha ma ɗvu, ka ndəghafta həŋ nda vərɗa hiɗaku ŋa snaŋta ɗifatá skwa Lazglafta, ta nzakway ka snaŋtá Kristi ya. Inda gadghəla ɗifil nda ghunizlak ná, ma Yesu Kristi ɗifaghuta həŋ. Kəl yu ka mna tsaya ná, yaha mndu da nanaghunafta nda gwaɗaha ka bətbət. Dər má diʼiŋ yu ma sluʼuvgha nda kaghuni má mndani, kawadaga yu nda kaghuni ma ndana ɗa. Zɗa ŋuɗufa ɗa ka nda sna yu ta dzaʼa inda skwi nda tvani da kaghuni, nda diha zlghay nda ŋuɗufa ghuni ta Kristi kəʼa.
Kristi turtukwani ta vla hafu
Zlghafzlgha kuni ta Yesu Kristi ka nzakw tsi ka Mghama ghuni. Ndiʼanavawandiʼa tavatani ndiʼets. Dihavawadiha tida manda dihatá fu ta haɗik nda slrəŋhani ya. Mbranafwa zlghay nda ŋuɗuf manda va ya taghaghunaf lu. Ka rfa kuni ta Lazglafta kahwathwata.
Ɗaswa ka kuni, da nanaghata mnduha ta kaghuni nda ndana ghəŋa haɗik, ka nda baru ta sabi ma ndana ghəŋa mnduha ta sladafta ta mbrakwa ghəŋa haɗik, kul haɗ Kristi ya a tsi. Inda glakwa Lazglafta ná, nzamə ma Kristi. 10 Nda ndiʼa vgha kaghuni guli dardar nda Kristi, tsatsi ta nzakway ka Mghama mbraku ta ghəŋa inda mbrakuha nda gwal ta nzanzanaghata mnduha ya.
11 Ma tsatsi mutsafta kaghuni ta tsatá fafaɗ. Nda dzva mnda səla a tsata lu wu, Kristi kaghəŋani ta tsata. Nda nza tsa tsatá fafaɗ ya, manda kliŋta dmaku ta ga mgham ta ghəŋa ghuni ya. 12 Ma magaghunaftá batem fadata lu ta kaghuni kawadaga nda Kristi da kulu, ka sliʼagaptá kuni kawadaga nda tsi guli nda ma zlghafta ghuni ta mbrakwa Lazglafta ta sliʼaganaptá Kristi ma mtakuya. 13 Kaghuni, si nda rwa kuni ta kəma Lazglafta, kabga dmakwa ghuni, nda kwala fafaɗa ghuni kul tsaku guli. Ka vraghunamtá Lazglafta nda hafu kawadaga nda tsi, ka plamatá inda dmakwa mu. 14 Ka hərɗiŋtá tsi ta batá dməŋ ya ta hbutá amu, ta raghwa amu ya. Ka hərɗiŋta tsi ma zləŋafta ta udza zləŋay. 15 Mantsa ya hləgadanaghuta Lazglafta ta mbraku ta ghwaɗaka sulkum ta nzanaghatá mnduha nda ga mgham ta ghəŋa taŋ. Ka pghanaghatá tsi ta hula ta həŋ ta kəma inda mnduha, ma hlaftá həŋ ka vuʼa zatá ghwa zwaŋani ta udza zləŋay.
16 Tsaya tama, yaha mndu da kɓa kaghuni ta ghəŋa skwi ŋa zay nda za, nda ya ŋa say nda sa, ka ta ghəŋa sanlaha ma fitika skalu a tsi, nda ya ta ghəŋa nghakwa tili, nda ya ta ghəŋa fitika Sabat§. 17 Inda tsahaya ná, nda nza ka sulkuma skwi dzaʼa sagha nda sa. Vərɗani tama ná, Kristi ya. 18 Yaha kuni zlanaŋtá ghəŋa ghuni ta sanlaha ma mnduha, tsa gwal ta tsəlɓu ta kəma duhwalha Lazglafta ta mna gwaɗa ta ghəŋa mazəmzəmha nghaŋ həŋ manda skwi ma suni ya, da ŋraptá həŋ ta kaghuni. Tsa mnduha ya ná, ndana mnda səla ma ghəŋa taŋ, 19 ndiʼa a vgha taŋ nda Kristi ta nzakway ka ghəŋ ya wa. Əŋkaʼa ka Kristi ta kəl vgha ka baghaku. Tsatsi ta gwayanaftá vla nzugu nda malaha tani ta kəl tsi ka glaku manda ya ta kumə Lazglafta ya.
Mtuta ŋa nzakw kawadaga nda Kristi
20 Wya mtumta kuni kawadaga nda Kristi, ta haɗ mbrakwa na ghəŋa haɗik* na ta ga mgham ta ghəŋa kaghuni wa. Kabgawu tama ta kəl kuni ka gɗata ta magaku manda ŋa gwal ma ghəŋa haɗik na? Kabgawu ta kəl kuni ka sna na zlahuha taŋ ta mnay kazlay: 21 «Ma kapaŋ ka ta yeya, ma tapana ka ta yeya, ma ksaŋ ka ta yeya,» kəʼa ya na. 22 Haɗ sana skwi ta magata tsa zlahuha ya ksaŋər lu wa. Mnda səla tani ta tsaʼata fatá tsa zlahuha ya ka taghay mantsa ya. 23 Ka nda ghada klafta mndu ta tsa zlahuha ya ka sana skwi ná, ta dzadza ta vghani ka tsəlɓu ŋa tsa mbrakuha ta nzanaghata ya, ka va magayni ta tsa slnaha ya, ka va zlahafta vghani. Kulam nda tsa, haɗ dzaʼa kataŋta ŋa dzatá ghudzaku ma vghani wa.
* 2:1 Ngha ta 4:13. 2:8 Ngha ta Galat 4:3 nda skwi ya vindiŋ lu mistani ŋa ŋanata. 2:12 Gray nda Ruma 6:4. § 2:16 Gray nda Ruma 14:1-6. * 2:20 Ngha ta Galat 4:3 nda skwi ya vindiŋ lu mistani ŋa ŋanata.