Tsgha ta lwa Pwal ŋa
La Kwalus
1
Ga zgu
Iʼi Pwal, ta nzakway ka ghunata mnda Yesu Kristi nda ɗvafta Lazglafta, kawadaga ŋni nda Timute zwaŋama mu ta vinday ŋa ghuni.
Mnduha Lazglafta ma luwa Kwalus, ta nzakway ka ŋərma zwanama ŋni ma Kristi. Ka vlaghunavla Lazglafta ta nzakway ka Da mu ta zɗakatahuɗi nda zɗaku.
Rfanaghata Pwal ta Lazglafta
Ta rfay yu ta Lazglafta ta nzakway ka Dani ma Mghama mu Yesu Kristi, ta magə yu ta duʼa da tsi ta ghəŋa kaghuni inda fitik. Snaŋnagha sna ya ká kuni zlghafta Yesu Kristi, nda ya ká kuni ta ɗvutá inda mnduha Lazglafta. Kəl kuni ka maga tsaha ya ná, nda fa ghəŋa ghuni ta ŋərma skwi payaghunaf Lazglafta ta luwa. Tsaya zɗakwa gwaɗa ya mna ghuna lu daga taŋtaŋ, ta nzakway ka Lfiɗa Gwaɗa kahwathwata snaŋ kuni, ka faftá kuni ta ghəŋ tida*. Manda va ya ɓhadagha tsa Lfiɗa Gwaɗa ya da kaghuni ya ná, mantsa ya tata tsi ta ghəŋa haɗik demdem. Ndaɗa a tfawi ta klakta tsi wa. Mantsa ya nzakwani guli da kaghuni daga baɗu tsuʼafta ghuni ka snaŋtá kuni ta zɗakatahuɗa Lazglafta kahwathwata. Ipafras ta nzakway ka ŋərma gra ta ksa slna ŋni, ta taghaghunaftá tsaya. Tsatsi ná, ŋərma mnda ksanatá slna ta Kristi ya tavata kaghuni. Tsatsi ta mnaŋnaŋtá gwaɗa ta ɗvu faghunamə Sulkuma Lazglafta ya.
Tsaya tama, manda kɗakwa ŋni ta snaŋtá gwaɗa ta kaghuni, zlana a ŋni ta maga duʼa ta ghəŋa kaghuni, ŋa ndəghaghunaftani nda hiɗaku, nda ɗifil ya ta vlə Sulkum wa. Tsaya dzaʼa kəl kuni ka snaŋta ta skwi ya ta kumə tsatsi, 10 ŋa nzay ghuni ta nzaku manda ya ta kumə Mgham Yesu, ka maga skwi ya ta zɗəganata, ŋa gɗata ghuni ta maga skwi ɗinaɗina, ŋa sgakwa snaŋta ghuni ta Lazglafta. 11 Dzaʼa mbray Lazglafta ta kaghuni nda mbrakwani dagala dər ma wati ma skwi, ŋa laviŋta ghuni ta sladata his his səla ka suʼa inda skwi nda rfu. 12 Rfawarfa ta Dada. Tsatsi ta vlaghunatá mbrakwa mutsa skwiha ɗinaɗina ya payanaf tsi ta mnduhani ma ga mghama tsuwaɗak. 13 Tsatsi ta hlaptá amu ma dzva mbrakwa grusl, ka hladamamta da ga mghama zwaŋani ya ɗvu tsi. 14 Ma ndiʼatá vgha mu nda tsa Zwaŋ ya mutsafta mu ta falaʼuwatá vgha, kabga mutsafmutsa mu ta platá dmakwa mu§.
15 Tsa Kristi ta maramaŋtá Lazglafta kul nghaŋtá lu ya, tsatsi taŋtaŋa yaku ta ghəŋa inda skwi zlaganap* lu. 16 Ma tsatsi zlaganapta Lazglafta ta inda skwi ta luwa nda ya ta haɗik, skwiha nghaŋ lu nda ya kul nghaŋtá lu, gwal nda mbra nda mbra nda gwal ga mgham, nda gwal dagala dagala. Inda tsahaya ná, nda tsatsi tsafta lu, ŋani tsafta lu guli. 17 Ma kɗə inda skwi demdem ná, mamu Kristi. Nda nza inda skwi demdem, nda ma tsatsi. 18 Tsatsi ghəŋ ta ghəŋa Igliz. Tsatsi zlraftani, ta nzakway ka taŋtaŋa sliʼagapta ma mtaku, ŋa nzakwani ka taŋtaŋani ma inda skwi demdem, 19 kabga kurakura Lazglafta ta nzamta dar ma tsatsi. 20 Tsatsi ta kuratá slərɓaptá zughu nda inda skwi nda usa zwaŋani. Ka famtá tsi ta zɗaku matabani nda inda skwiha ta haɗik, nda ya ta luwa nda ma pghuta usa zwaŋani ta udzu.
21 Kaghuni ghalya ná, ka mayəm, nda ghuma Lazglafta si nzakwa ghuni, ta tva ndana ghuni, nda ghwaɗaka slna ta magə kuni. 22 Ndana, slərɓapslərɓa Lazglafta ta zughu nda kaghuni, nda ma mtakwa zwaŋani ya ta ghuyaptá ɗaŋwa ma sluʼuvgha. Mantsa ya magata tsi ŋa ghuɓaghunata hezleʼ, ŋa hladaghunaghata ta kəma Lazglafta, kul haɗ sana rutsak, nda ghwaɗaka skwi ta kaghuni. 23 Gɗavawagɗa ma zlghay nda ŋuɗuf, dihavawadiha ma gigɗava kuni. Ma dgaghu kuni ta vgha nda Lfiɗa Gwaɗa. Tida fatá ghəŋa mu, ka lu mnamata. Tsa Lfiɗa Gwaɗa ya ná, ŋa inda mndu ta ghəŋa haɗik ta mna lu. Nana iʼi Pwal na ná, mna tsa Lfiɗa Gwaɗa ya slna ɗa.
Ghuya ɗaŋwa Pwal ta ghəŋa slna Lazglafta
24 Ndanana, ta rfu yu nda ghuya ɗaŋwa ta ghuyə yu ta ghəŋa kaghuni. Ghuya ɗaŋwa Kristi ma sluʼuvghani ta nzakway ta ghəŋa Igliz ya ta kɗaŋta yu ta ghuyay ma sluʼuvgha ɗa. 25 Ŋa Igliz ta ksanata yu ta slna, manda ya fiɗigha Lazglafta ŋa magaghunata. Fiɗighafa ta tsa slna ya, ŋa mnaghunata vərɗa gwaɗa Lazglafta. 26 Tsa gwaɗa ya ná, ɗifatá gwaɗa ya ta ɗifaghuta daga manda ghalya ya. Ndanana tama, ka zlaganaptá Lazglafta ta mnduhani. 27 Ta kumay ta snaŋta taŋ ta glakwa tsa gadghəlani nda ɗifa ta wuɗaku, ya payana tsi ŋa inda gwal kul nzakway ka la Yahuda ya. Tsa ɗifatá skwi ya ná, Kristi ya ma ŋuɗufa ghuni. Nda ma tsatsi fafta kuni ta ghəŋa nzata kawadaga nda tsi ma glakwa Lazglafta. 28 Tsa Kristi ya ta mnə ŋni ta gwaɗa ta ghəŋani, ka vla hiɗaku ŋa inda mndu, nda tagha skwi nda ɗifil ya laviŋ lu ya, ŋa nuta inda mndu ka mndəra mnduha ma Kristi. 29 Tsaya ta kəl yu ka wuda maga slna nda mbrakwa Kristi, ya ta maga slna nda mbraku ma iʼi ya.
* 1:5 Gray nda 1 La Kwareŋt 13:13. 1:7 Ipafras: Gray nda 4:12. Ŋa ghuni: ŋa amu, ka sanlaha. 1:13 Mbrakwa grusl: Gray nda Lukwa 22:53. § 1:14 Gray nda Ifesus 1:7. * 1:15 Gray nda Mahdihdi 8:32-36, Yuhwana 1:1-3. 1:16 Gray nda Galat 4:3.