4
Vla hiɗaku
Zwanama ɗa gwal ɗvu yu nda ŋuɗufa ɗa, mamaya ghuni ta ksihata, ta kumay yu ta nghəglaŋtá kaghuni. Ta kaghuni ta ghərɓa yu ta ghərɓaku, ta kaghuni ta rka yu ta rka. Ka si mantsa tsi tama zwanama, nzafwanza ta Mgham manda va ya taghaghunaf yu.
I Ivudi nda Siŋtika, wyawa dzvu, nzawanza nda dzratá ghəŋ, kabga nda guya kuni ta Mgham turtuk. Ka yu ta mnaghatá kagha guli gra ta ksa slna ɗa ná, wya dzvu, kataŋkata ta tsa miʼaha ya. Nda tsa miʼaha ya, nda Klimaŋ, nda hamata gwal ta ksa slna kawadaga nda iʼi, dagala slna maga həŋ kawadaga nda iʼi, ghuyghuya ŋni ta ɗaŋwa nda həŋ ta mna gwaɗa Lazglafta ŋa mnduha. Hahəŋ ná, vindafvinda Lazglafta ta hga taŋ ma defteri ta vindi tsi ta hga gwal ta mutsa hafu*.
Rfawa ta rfu ma nzatá nzakwa ghuni ma Mgham Yesu. Rfawa ta rfu ka yu ta vrəgliŋtá mnaghunata.
Nda zɗaku ka kuni nzata nda inda mnda səla, ndusa Mgham Yesu ka saha. Yaha kuni ndana sana skwi. Ka mamu skwi ta ndanə kuni ya, ɗawawaɗawa da Lazglafta nda maga duʼa, nda rfanaghata guli. Ka mantsa ya ka kuni magay katsi, dzaʼa vlaghunavla Lazglafta ta zɗaku, zɗaku ya ta malaghutá mbrakwa mnda səla, ŋa ksaghunamtani ta ŋuɗufa ghuni nda ndana ghuni guli ma Yesu Kristi.
Zwanama ɗa, wya kɗavakta gwaɗa ɗa: Skwi ŋa ŋanata ghuni ná, ŋanawa ŋa ta inda kahwathwata, nda inda skwi ɗina ta ghubu lu, nda inda skwi tɗukwa, nda inda skwi nda tsala, nda inda skwi ta raku ka mamay, nda inda skwi ta raku, nda inda skwi ta ɗinuta, nda inda skwi ta raku ka zləzlvay. Tsaha ya skwiha ŋa ŋanata ghuni ma ghəŋa ghuni. Magawamaga ta skwiha taghaghunaf yu, nda skwiha mutsaf kuni ta snaŋta da iʼi, nda skwiha ya nghaŋ kuni ta iʼi ta magay guli. Tsaha ya skwi ŋa magay ghuni, dzaʼa nzanza Lazglafta ta vla zɗaku kawadaga nda kaghuni.
Rfanaghatá la Filip ta ghəŋa skwi vla həŋ
10 Yaw, ta rfu yu katakata da Mgham Yesu kabga ta nghapngha kuni ka iʼi. Kahwathwata ta ndanay kuni ta iʼi, fitika ghuni kul haɗ ya kəl tsi ka zagaptá fitik. 11 Htaghuta skwi da iʼi a kəl yu ka mnay mantsa guli wa. Dər má kinawu nzakwa ɗa, mamu skwi da iʼi, haɗ skwi da iʼi katək wu, taghaftagha yu ta tva nzaku nda rfu. 12 Ka haɗ skwi ya ná, nda sna yu ka yu ta zay. Baɗu mutsatani ya guli, nda sna yu ka yu ta zay. Dər nda bagha yu dər nda maya yu, dər mamu skwi, dər haɗ tsi katək wu, taghaf tagha yu, nda sna yu ka yu ta nzaku mida. 13 Laviŋlava yu ta ŋaftá tsa skwiha ya nda mbrakwa Yesu Kristi ta vlihata. 14 Dər má mantsa ya nzakwani mndani, ɗina na skwi maga kuni, ka katihata ma ghuya ɗaŋwa ɗa na.
15 Nda sna kaghuni ka ghəŋa ghuni la Filipiya kazlay: Ma fitika zlrafta ɗa ta mna gwaɗa Lazglafta ma haɗika Mekaduniya ná, haɗ sana Igliz vluvus ŋni ta skwi nda həŋ wu kəʼa. Kaghuni yeya ta katihata ta sliʼaftá yu ma Mekaduniya. 16 Ma fitika nzakwa ɗa ma Tesalunik guli, si ta taghay kuni ta skwi§ ŋa ɗa. 17 Gatá skwa ghuni a ta gatə yu wu, ta rfu yu katək kabga nda sna yu ta dzaʼa tfaghunaghatfa Lazglafta ta wi ta ghəŋa skwi vla kuni kəʼa. 18 Zlghafzlgha yu ta tsa zɗakatahuɗa ghuni tsghaf kuni ta Ipafrudita ya. Haɗ skwi ta pəɗəgəlta yu wu, hwaslu hwasla katakata. Tsa skwi vla kuni ya ná, manda skwi dranaf lu ta Lazglafta ta zɗəganata* katakata ya nzakwani. 19 Ma inda skwi htaghu kuni ya ná, Lazglafta ɗa dzaʼa hɗaghunamta, dzaʼa magay nda glakwa gadghəlani ma Yesu Kristi. 20 Ŋa Lazglafta glaku ŋa kɗekedzeŋ. Amin!
Ga zgu
21 Ka ganaghata kuni ta zgu ta inda mnduha Lazglafta ma Yesu Kristi. Ta ga zgu gwal kawadaga nda iʼi guli ŋa ghuni. 22 Ta ga zgu pɗakwa mnduha Lazglafta ŋa ghuni, katkatatani gwal ma həga ga Sezar la Ruma.
23 Ka tfaghunaghatfa Mgham Yesu Kristi ta wi.
* 4:3 Gray nda Suna Yuhwana 3:5. 4:6 Gray nda Mata 6:25-34. 4:15 Mekaduniya: Ngha ta 2 La Kwareŋt 1:16. § 4:16 Aya 15-16: Ngha ta Slna gwal ghunay 17:1, 2 La Kwareŋt 11:9. * 4:18 Gray nda Sabi 29:18, Afisus 5:2. 4:22 Gray nda 1:13.