3
Ka maga skwi ta kumə zlahu tsi, ka zlghafta nda ŋuɗuf a tsi
Aya la Galat ksu skwi! Nya sughunus lu na? Ya wya maraghunamara yu tsiɗiɗ ta Yesu Kristi ta mtuta ta udza zləŋay. Ndanana ná, turtuk skwi ta ɗawaŋta yu da kaghuni: Nda ma magata ghuni ta skwi ta kumə zlaha Musa mutsafta kuni ta Sulkum nda ghuɓa re, ari ma snaŋta ghuni, ka zlghaftá kuni ta Lfiɗa Gwaɗa ta mnə lu a na? Nu ta ksutá kaghuni! Wya tiŋəl nda Sulkum nda ghuɓa zlrafta kuni, ndanana tama ná, ta kumay kuni ta kɗiŋta nda slna sluʼuvgha rki? Tsaw inda tsa skwiha ta slaghunaghata ya ná, ka bətbət nzakwa tsi ra? Graf a yu kazlay: Ka bətbət nzakwani kəʼa wa. Tsa Lazglafta ta vlaghunatá Sulkum ta maga mazəmzəmha mataba ghuni ya ná, vəl magata ghuni ta skwi ta kumə zlaha Musa kəl tsi ka magaghunata re, ari vəl snaŋta ghuni ka zlghaftá kuni ta Lfiɗa Gwaɗa a na?
Abraham ná, mndu ta zlghafta nda ŋuɗuf ya
Havakwahava ta nzakwa Abraham ɓa! Nda vinda ma gwaɗa Lazglafta kazlay: Ta Lazglafta fafta Abraham ta ghəŋ kəl tsi ka nzakw ka mndu tɗukwa ta kəma Lazglafta kəʼa. Nda tsaya tama na, ɗina ka snaŋta ghuni kazlay: Tsa gwal ta zlghaftá Lazglafta kahwathwata ya ta nzakway ka zwana Abraham kəʼa. Ka gwaɗa Lazglafta ghada ta mnata ná, Lazglafta dzaʼa nanaftá gwal kul nzakway ka la Yahuda ka gwal tɗukwa ta wa irani ma zlghafta taŋ nda ŋuɗuf, kaʼa. Ka Lazglafta ghada ta mnanatá Abraham guli na: «Dzaʼa tfanaghatfa yu ta wi ta inda mndəra mndu nda ma kagha*,» kaʼa. Mantsa tama, tfanaghatfa Lazglafta ta wi ta gwal ta zlghaftá Lazglafta manda Abraham ta zlghafta ya.
10 Inda gwal ta faftá ghəŋa taŋ ta maga skwi mna zlahu ná, nda ksiʼa həŋ. Mantsa ya ná, nda vinda ma deftera Lazglafta kazlay: Nda ksiʼa inda mndu kul kɗanaftá inda skwiha ya nda vinda ma deftera zlahu kəʼa. 11 Nda tsala kazlay: Haɗ mndu dzaʼa nzata ka mndu tɗukwa ta wa ira Lazglafta kabga vəl magayni ta skwi ta kumə zlaha wu kəʼa. Mantsa ya guli ná, nda vinda ma deftera Lazglafta kazlay: Mndu ta nzakway ka mndu tɗukwa ma zlghay nda ŋuɗufani, dzaʼa nzata nda hafu kəʼa. 12 Haɗ skwi ta guyanaftá zlahu nda zlghay nda ŋuɗuf wa. Ka zlahu katək na: «Inda mndu ta ksatá inda tsa zlahuha ya ná, nda tsi dzaʼa nzata tsi nda hafu» kaʼa.
13 Kristi ta varagamapta ma tsa ksiʼa zlahu ya, kabga niŋna lu ka ksiʼatá mndu ŋa da manaka amu. Ka lu vindafta ma gwaɗa Lazglafta na: «Inda mndu zləŋaf lu ta udzu ná, nda ksiʼa,» kaʼa. 14 Mantsa ya maguta tsi, kada mutsafta gwal kul nzakway ka la Yahuda ta tsa tfawi tfanava lu ta Abraham ya nda ma Yesu Kristi. Tsaya tama dzaʼa kəl amu ka mutsafta nda ma zlghay nda ŋuɗuf ta Sulkum tanaf Lazglafta ta imi ta sləməŋ ya.
Ta ta imi ta sləməŋ nda zlahu
15 Zwanama ɗa, ka graghunaf gra yu nda va skwi ta magaku da mnduha ɓa: Ka lagha mnduha his ka dzraftawi ka thaftá dzvu taŋ tida katsi ná, haɗ wa sana mndu ka ɓadziŋta dər ka sganaghata ta ghəŋa tsa dzratawa taŋ ya guli wa. 16 Manda va tsaya nzakwani da Lazglafta guli. Ŋa Abraham nda zivrani tanafta Lazglafta ta imi ta sləməŋ. Vindaf a lu kazlay: Ŋa Abraham nda zivirhani§ kəʼa manda skwi nda ndəgha həŋ wa. «Nda zivrani ka lu,» tsaya ta nzakway turtuk, ka Kristi. 17 Skwi ta kumə yu ta mnay ná, dzrafdzra Lazglafta ta wi nda Abraham. Ka zatá lu ta vaku fwaɗ dərmək nda hkən mbsak. Tahula* tsa kada sabi gwaɗa ta zlahu. Tsaya tama na, laviŋ a tsa zlahu ya ta ɓadziŋtá tsa dzratawi dzraf Lazglafta nda Abraham ya wa. Laviŋ a ta ɓadziŋtá tsa imi tanaf Lazglafta ta sləməŋ ya guli wa. 18 Ka si dzaʼa vlay Lazglafta ta za həga ŋa mndu, kabga vəl magatani ta skwi ta kumə zlahu katsi ná, mutsuglavata a ma ta ta imi ta sləməŋ ŋa mndu wa. Tsaw tama ná, ma tsa tanafta tanaf Lazglafta ta imi ta sləməŋ ta Abraham ya mutsafta tsi ta tfa wi.
19 Ka si mantsa tsi tama, kabgawu kəl Lazglafta ka vlatá zlahu? Vlaŋnavla, kabga ŋa snaŋta ŋni ta skwiha ya kul zɗəganata. Ŋa fitik kwitikw vlaŋnata tsi ha ka sagha tsa fitik dzaʼa kəl tsa zivir dzaʼa sabi ma Abraham, tanaf tsi ta imi ta sləməŋ ya ka sagha. Duhwalha Lazglafta ta klaktá tsa zlahuha ya nda ma sana mndu ta nzakway mataba mnduha nda Lazglafta. 20 Mataba mnduha his ta nzakwa mndu matabu tazlay, ama haɗ mndu ta nzakway matabu ma fitika tanafta Lazglafta ta imi ta sləməŋ ta Abraham wa.
Nu ta magə lu nda zlahu
21 Tsa ta ta imi tanaf Lazglafta ta sləməŋ ya ná, zɗəgana a ta zlahu nda tsa tama rki na? Mantsa ya a ɗekɗek wa! Ka si má mamu zlahu ta laviŋta vlaŋtá hafu ta mnduha katsi ná, ma laviŋlava ta nanaftá mnduha ka gwal tɗukwa ta wa ira Lazglafta guli. 22 Má ŋa nzakwani mantsaya na: «ksamksa dmaku ta inda mnduha ma dzvani,» ka lu vindafta ma gwaɗa Lazglafta. Nda nza mantsa ya, kada vlata Lazglafta ta tsa ta ta imi ta sləməŋ taf tsi ta sləməŋ ya ŋa gwal ta zlghaftá Yesu Kristi. Ta ghəŋa vəl zlghafta taŋ kweŋkweŋ dzaʼa kəl tsi ka vlaŋtá həŋ.
23 Ta kul sagha gwaɗa ta zlghay nda ŋuɗuf ná, nda nza zlahuha manda gwal ta ngha aŋni tsam tsi. Zlahu ta ngha aŋni ha ka sagha fitika gunaŋnaŋta Lazglafta ta tva gwaɗata zlghay nda ŋuɗuf. 24 Mantsa ya ná, zlahu ta nzakway ta ngha aŋni ha ka sagha Kristi, kada nzakwa ŋni ka gwal tɗukwa ta wa ira Lazglafta nda ma zlghay nda ŋuɗuf. 25 Ndanana manda sagha gwaɗa ta zlghay nda ŋuɗuf, ta haɗ walglaŋta ŋni ta nzata mista zlahu wa.
26 Kaghuni demdem, nda nza kuni ka zwana Lazglafta ma zlghafta ghuni ta Yesu Kristi. 27 Kaghuni demdem, magaghunafmaga lu ta batem ma ndiʼatá vgha ghuni nda Kristi, kada klaftá kuni ta saɗani. 28 Ma tsaya tama, ta haɗ skwi ta dganatá la Yahuda nda la Grek wu, haɗ skwi ta dganatá vuʼa nda mndu kul nzakway ka vuʼa wu, haɗ skwi ta dganatá zgun nda marakw wa. Kaghuni demdem, kaskwa turtuk kuni ma ndiʼatá vgha ghuni nda Yesu Kristi. 29 Kaghuni, ka si nda ndiʼa vgha ghuni nda Kristi, nda nza kuni ka zivra Abraham nda tsa, mutsafmutsa kuni ta za həga ya tanaf Lazglafta ta imi ta sləməŋ§.
* 3:8 Ngha ta Zlrafta 15:6, Ruma 4:3, aya 7: Ruma 4:16, aya 8: Zlrafta 12:3. 3:12 Ngha ta Vrafta ta zlahu 27:26, Habakuk 2:4, gray nda Ruma 1:17, aya 12: ngha ta Zlahu 18:5, Ruma 10:5. 3:13 Ngha ta vrafta ta Zlahu 21:23. § 3:16 Ngha ta Zlrafta 12:7. * 3:17 Ngha ta Sabi 12:40. 3:19 Ngha ta Slna gwal ghunay 7:53. 3:20 Gray nda Vrafta ta Zlahu 6:4. § 3:29 Gray nda Ruma 4:13.