4
Vuʼa a wu, Zwaŋa Lazglafta ya
Wya skwi ta kumə yu ta mnay: Ka ta ka zwaŋ mndu dzaʼa za tsa həga ya, haɗ skwi ta dganata nda vuʼa dər má ŋani inda skwi wa. Ma tsa nzakwani ta ka zwaŋ ya ná, ta snanasna ta ŋa gwal ta nghapta ka tsatsi, nda ŋa gwal ta nghapta ka tsa huzlahani ya tani, ha ka lagha ta tsa fitik tsaf dani ya. Manda va tsaya nzakwani da amu guli. Ma fitika nzakwa amu ka zwani ta kul sagha gwaɗa ta Kristi ná, ta ga vuʼa skwiha ta ga mgham ma na ghəŋa haɗik* na amu. Ama magatá tsa fitik ya, ka ghunagata Lazglafta ta zwaŋani. Marakw ta yagata ma saghani, ka nziŋtá tsi mista zlaha Musa, kada varagapta tsi ta gwal ta ga vuʼa mista tsa zlahu ya, kada nuta ŋni ka zwana Lazglafta.
Ŋa maraŋta kazlay: Zwanani kuni kəʼa, ka ghunagatá Lazglafta ta Sulkuma zwaŋani da ŋuɗufa mu. Tsa Sulkum ya ta mnay kazlay: Aba! Da! kəʼa. Tsaya tama ná, nza a ka ka vuʼa wu, zwaŋani ka. Ka nda nza ka ka zwaŋani, nda nza ka ka mnda za həga ma zɗakatahuɗa Lazglafta.
Ɗasuwa ka la Galat da nzəglaku həŋ ka vuʼa
Ghalya ma fitika kwala ghuni kul snaŋtá Lazglafta, vuʼa skwa wuyay kul nzakway ka vərɗa Lazglafta si ta gə kuni. Ndanana tama, manda snaŋta ghuni ta Lazglafta, ta snaŋtá Lazglafta ta kaghuni ná, waka kuni ta vrəglaghuta mista sana skwiha kul haɗ mbrakwa§ taŋ, kul haɗ rəga taŋ, kul haɗ hayhaya ta na? 10 Ta fafa kuni ta ghəŋa ghuni ka wara sana vaghuha, nda sana tiliha, nda sana fitikha, nda sana vakuha*! 11 Ta vlihatá zləŋ skwi ta magə kuni. Manda skwi ka bətbət tsa slna ɗa magaghuna yu ya, ka yu.
12 Zwanama ɗa, wyawa dzvu, nzawanza manda iʼi, manda ya nza iʼi manda kaghuni ya. Haɗ dmaku giha kuni wa. 13 Nda sna kaghuni, ma zlrafta ɗa ta mnaghunatá Lfiɗa Gwaɗa ná, ma ɗaŋwa yu. 14 Aŋ mndani, tsa ɗaŋwa ɗa ya ná, ghwaɗaka ɗaŋwa ya. Nduk nda tsa, mbiɗa a kuni ta iʼi wu, vziɗ a kuni wa. Katək ná, manda tsuʼa duhwala Lazglafta tsuʼafta kuni ta iʼi, manda tsuʼa Yesu Kristi ka kuni tsuʼaftá iʼi. 15 Ga tsa rfu si ta rfu kuni ghalya ya? Nu ta magay ndanana kul haɗ kuni ta rfu? Grafgra yu kazlay: Ma tsa fitik ya, ka má si ta magaku tsi ná, má tsatsakwaslap tsakwasla kuni ta ira ghuni ka vlihata kəʼa. 16 Nda nza yu ka ghuma ghuni ndana, kabga vəl mnaghunata ɗa ta kahwathwata rki?
17 Tsa mnduha ya ná, ta ŋavaŋa həŋ ka ŋaghunata, ama nda tvani a wa. Ta kumay həŋ ta dgaghunata nda iʼi, kabga ŋa ŋavata ghuni mista taŋ. 18 Ɗina ŋavata, ka nda tvani tsi. Inda fitik katsi tama guli, ma kzlə lu ta nzakwa ɗa mataba ghuni kada magay.
19 Zwana ɗa, ta ɓasəgəltá vgha yu ta ghəŋa kaghuni manda marakw ta ɓasa yaku, ha ka nghavata Kristi dar ma kaghuni. 20 Ndanana ná, ta kumay yu ta nzavaghunata kada snaŋta yu ta skwi ŋa mnaghunata, kabga kɓiɗifkɓa kuni katakata.
Nzakwa i Hadzara nda Sara
21 Na kaghuni ta kuma nzaku mista zlahu ná, mnihawa mna, sna a kuni ta skwi ta mnə tsa deftera zlahu ya rki na? 22 Ká lu vindafta ta ghəŋa Abraham na: Mutsafmutsa ta zwani his, pal nda marakw ka vuʼa, pal nda marakw kul haɗ ka vuʼa. 23 Tsa zwaŋa tsa marakw ka vuʼa ya ná, nda ndana sluʼuvgha tsaya. Tsa zwaŋ ya tsa marakw kul haɗ ka vuʼa ya guli ná, manda ya tanaf Lazglafta ta imi ta sləməŋ tsaya. 24 Ma tsa skwi ta luta ya ná, mamu klatá ghəŋa skwiha his mida, kabga tsa miʼaha his ya ná, dzratawi his ya. Taŋtaŋa dzratawi ná, ta ghwá Sinay. Ka vuʼa ta ya tsatsi ta zwani. Tsaya ta nzakway ka Hadzara. 25 Tsa Hadzara ya ta nzakway ka ghwá Sinay ta haɗika Arabiya. Nda luwa Ursalima gitana ta gra lu, kabga tsatsi nda zwanani tani vuʼa həŋ. 26 Ursalima ya ta luwa ná, nza a ka vuʼa wu, tsaya ta nzakway ka mamu ta amu. 27 Nda vinda ma deftera Lazglafta kazlay:
Rfa ta rfu, kagha dzəghəŋ ta kul yanaghutá zwaŋ!
Rfa ta rfu, ka hayaya ka ta hayayə, kagha ta kul walaŋta ɓasa yaku ya,
kabga mal ndəghata zwana marakw vziŋ zəʼala§ taŋ,
ka ŋa marakw ya ta nzaku nda zəʼala taŋ kəʼa ya.
28 Zwanama ɗa, kaghuni zwana ta ta imi ta sləməŋ manda nzakwa Izak ya. 29 Ma tsa fitik ya, tsa zwaŋ ya lu ma ndana sluʼuvgha ya si ta giri ŋa tsa zwaŋ ya lu manda ya kumaf Sulkum ya. Ta manda tsaya nzakwani kulam gita. 30 Tsaw ká lu vindafta ma deftera Lazglafta na: Ghzliŋghzla ta tsa marakw ka vuʼa ya nda zwaŋani tani, kabga haɗ zwaŋa marakw ka vuʼa dzaʼa za həga nda zwaŋa marakw kul nzakway ka vuʼa* wu kəʼa. 31 Mantsa tama zwanama, nza a amu ka zwana marakw ka vuʼa wu, zwana marakw kul nzakway ka vuʼa amu.
* 4:3 Ngha ta 4:9, Kwalasuha 2:8, 20. 4:6 Ngha ta Markus 14:36, Ruma 8:15, gray nda aya 5-7 Ruma 8:15-17. 4:8 Ngha ta 1 La Kwareŋt 8:4-6. § 4:9 Ngha ta 4:3. * 4:10 Ruma 14:5, Kwalasuha 2:16-23. 4:23 Zlrafta 16:15, 21:2. Aya 23: Zlrafta 17:16, Ruma 9:7-9. 4:25 Gray nda Mata 23:37, Lukwa 13:34. § 4:27 Isaya 54:1. * 4:30 Aya 29: gray nda Zlrafta 21:9, aya 30: Ngha ta Zlrafta 21:10.