5
Plimispla Kristi
Plimispla Kristi, ŋa kwala mu nzəglaku ka vuʼa mista zlaha Musa. Mantsa tama, dihavawadiha, yaha lu nglighunista ka vuʼa. Ka iʼi Pwal ta mnaghunata ná, ka tsaŋnatá fafaɗ ta kumə ŋni ka kuni katsi ná, haɗ sana skwi ghzlaghuna Kristi nda tsaya tama wa. Ka yu tata mnəgəlta ŋa inda mndu ta kuma tsanata lu ná, nda fa vghani ŋa maga inda skwi ta kumə zlahu guli nda tsa. Inda tsa kaghuni ta zba nzaku tɗukwa ta wa ira Lazglafta nda ma zlahu ya, tsaghu tsa kuni ta vgha nda Kristi, bəghapbəgha kuni ma zɗakatahuɗa Lazglafta. Aŋni ná, nda fa ghəŋa aŋni kazlay: Namafna Lazglafta ka mndu tɗukwa ta wa irani, kabga vəl zlghafta mu ta Kristi nda ŋuɗuf kəʼa. Tsaya skwi ta kzlə amu nda ma mbrakwa Sulkum. Ka nda ndiʼa mndu nda Yesu Kristi katsi, dər nda tsa fafaɗani, dər tsa a tsi wu, haɗ ghzliwani wa. Zlghafta nda ŋuɗuf, ka mara tsa zlghay ya nda ma ɗvutá sanlaha vərɗa skwi.
Ya si ta dzaʼa ta kəma ta kəma kuni ní, wa ta pyaftá kaghuni ka snatá ŋa kahwathwata na? Tsa nana kaghuni nanaf lu ya ná, da Lazglafta ta hgaftá kaghuni a sagha tsi wa. «Ksita ta is ta ŋlanaftá hupu* demdem.» 10 Nda sna yu kazlay: Haɗ fitik dzaʼa dganata kaghuni ta ŋa ghuni ndanu nda ŋa ɗa wu kəʼa, kabga nda guya mu ma Kristi. Nda sna yu guli kazlay: Tsa mndu ta kladamtá hwazlaɓaku da taba ghuni ya, dər má kinawu nzakwa tsa mndu ya, dzaʼa tsanaghatsa Lazglafta ta guma kəʼa.
11 Zwanama ɗa, iʼi, ka si tata gɗata ta mnay kazlay: ɗina tsatá fafaɗ kəʼa yu katsi ya ní, kabgawu ta kəl mnduha ka giri ŋa ɗa tama? Haɗ tsa mtuta mtu Kristi ta udza zləŋay ya dzaʼa nzakway ka tuthun wa. 12 Inda tsa gwal ta hwazlaɓa kaghuni ya ná, ka hərɗiŋhərɗa həŋ ta vgha taŋ, ka nzakwa həŋ daghəraʼ!
13 Zwanama ɗa, hgaghunahga Lazglafta ŋa kwala ghuni nzakway ka vuʼa zlahu. Ala ka si mantsa tsi, ma klaf kuni ta tsa plata vgha ghuni ya ka skwi ŋa dzaʼa ghuni maga skwi ta kumə sluʼuvgha. Katək ná, ɗvuvuswaɗva ta vgha ghuni, ka katuvusta kuni ta vgha ghuni mataba ghuni. 14 Inda zlahu ná, ma gwaɗa turtuk gwamta tsi ta vgha, ta mnə lu kazlay: Ɗvuɗva ta mnda səla manda va ya ta ɗvuta ka ta ghəŋa ghakəʼa ya. 15 Ama ka si ta hihiʼiduvtá vgha, ka kwahuvustá vgha kuni mataba ghuni manda ŋa nimtak katsi ná, ɗaswa ká kuni da zaɗanata kuni ta ghəŋa ghuni.
Zlanawa Sulkum ka pgha tsi ta kaghuni ma nzakwa ghuni
16 Skwi ta mnaghunata yu ná, nzawanza ta nzaku manda ya ta kumə Sulkum. Ka mantsa ka kuni nzaku, haɗ kuni dzaʼa walglaŋta laghu maga skwi ta kumə sluʼuvgha wu, 17 kagba va a sluʼuvgha ta skwi ta kumə Sulkum ta magay wu, va a Sulkum ta skwi ta kumə sluʼuvgha ta magay guli wa. Ta zlərɗawi həŋ ma vgha taŋ. Tsaya kwal kuni kul laviŋtá maga skwi ya ta kumə kuni ta magay. 18 Ka Sulkum ta pgha kaghuni katsi, ta haɗ kuni mista zlaha Musa wa.
19 Ma ɗifa a skwiha zɗəgana magay ta sluʼuvgha wu, wya həŋ: Maga sliʼiŋsliʼiŋ, hliri, maga skwa hula, 20 wuya skwi, maga mndu nda ghwani, nzaku ka ghuma, zlərɗawi, draku, ɓasa ŋuɗuf, ɗva ghəŋ, daga vgha, kwal kul guya ghəŋ, 21 haraʼutiri, ghuyaku, nda hambala vgha ŋa ghuyaku ka maga sliʼiŋsliʼiŋ, nda pɗakwa sanlaha ma skwiha manda tsaha ya. Ka yu ta mnəglaghunata manda va ya ghada yu ta mnuta ná, haɗ mndərga gwal ta maga tsa skwiha ya dzaʼa lami da ga mghama Lazglafta wa.
22 Ama, wya skwiha ta yaganapta Sulkum nda ghuɓa: Ɗvutá mndu, nzata nda rfu, nzata nda zɗaku, nzata nda ksa ŋuɗuf, nzaku ka ŋərma mndu, maga skwi ɗina, nzaku tɗukwa, 23 nzaku leɓtekwa, wara ghəŋ. Haɗ zlahu nda gwaɗa ta ghəŋa tsaha ya wa. 24 Gwal ta nzakway ka ŋa Yesu Kristi ná, dzadza hahəŋ ta udza zləŋay ta skwiha ta kumə sluʼuvgha, nda ghwaɗaka skwiha kavghakavgha ta mamə həŋ. 25 Ka si Sulkum ta vlamata hafu katsi, zlanama Sulkum ka pgha tsi ta amu guli. 26 Ma glə mu ta ghəŋ! Ma zbə mu ta gwaɗa da mndu, ma drə mu ta draku guli.
* 5:9 Gray nda 1 La Kwareŋt 5:6. 5:14 Zlahu 19:18. 5:17 Gray nda Ruma 7:14-23.