6
Skwi sləgaf mndu, tsaya dzaʼa tsi tskay ta vwah
Zwanama ɗa, ka nda ngha kuni ta mndu ta maga skwi kul ɗinaku katsi, kaghuni ta pghu Sulkum ya, vranakwavra ta vərɗa tvi, ama ɗasuwa ka kuni magay. Ɗasuwa ka vərɗa kagha guli da ksutá tsi ta kagha. Katuvuswa vgha ma kərta ndəgaku sani nda sani. Ma magay ghuni mantsa ya, dzaʼa nzakwa kuni ka gwal snatá zlaha Kristi. Ka haɗ mndu taɓta iʼi wu, ka mndu tsaw ta slaf a ka sana skwi kay guli wu ná, nana ghəŋani ta nanə tsi. Kinawu nzakwa ŋa ɗa ma slna ná, ká inda mndu ngha slnani. Tsaya dzaʼa kəl tsa mndu ya ka rfa ghəŋani, nda sanlaha a dzaʼa laghwa tsi gray wa. Ŋa ghəŋani ta maga mndu ta inda skwi.
Ka kla a kla mndu ta taghanata lu ta gwaɗa Lazglafta, ta skwi mataba inda skwihani, ka vlay ŋa mndu ta taghanata.
Yaha kuni nanətá ghəŋa ghuni. Haɗ Lazglafta ta zlaŋtá mndu ta nənɓay wa. Ka nu sləga* mndu ya ná, tsaya dzaʼa tsi tskay guli. Ka ŋa sluʼuvgha sləga mndu katsi, ŋa sluʼuvgha dzaʼa tskə tsi, ŋa zaɗamtani mida. Ala ka ŋa Sulkum sləga mndu, ŋa Sulkum dzaʼa tsi tskay, ta nzakway ka hafu ŋa kɗekedzeŋ. Ma zlaŋ mu ta maga skwi ɗina, ma rwu mu ta vgha, kabga dzaʼa tskay mu saghar fitikani. 10 Mantsa tama, ta tsekeʼluwa ná, magama maga ta skwi ɗinaɗina ŋa inda mndu. Katkatatani ŋa zwanama mu ma zlghay nda ŋuɗuf.
Ga zgu
11 Nghawa ndandaghulaʼatá na vindi na ɓa! Nda dzva ɗa vindafta yu. 12 Tsa mnduha ta kuma mblaftá kaghuni ka tsa fafaɗ ya ná, ta kumay həŋ ta ghubay mnduha ta həŋ. Skwi kəl həŋ ka magay mantsa ya ná, wara ghuyay taŋ ta ɗaŋwa ta gwaɗa ta udza zləŋay Kristi ya. 13 Vərɗa tsa gwal nda ɗatsa fafaɗa taŋ ya ná, haɗ həŋ ta maga skwi ta kumə zlahu wa. Ta kumay həŋ ta ɗatsata ghuni ta fafaɗ, ŋa ghubay taŋ ta ghubakwa taŋ ta ghəŋa ɗatsatá fafaɗa ghuni. 14 Iʼi taɗa, ta ghəŋa mtuta mtu Mgham Yesu Kristi ta udza zləŋay yeya ta ghubə yu ta ghubakwa ɗa. Ma tsa mtutani ta udza zləŋay ya, mtuta skwi ta kumə sluʼuvgha ma iʼi, ta mtuguduŋta iʼi guli ta skwi ta kumə sluʼuvgha. 15 Tsatá fafaɗ ná, sana skwi a wu, kwal kul tsatá guli ná, sana skwi a wa. Nzata mndu nda hafu vlama Lazglafta, na mali ma skwi. 16 Ka nza zɗakwa Lazglafta nda tawa hiɗahiɗani ta ghəŋa inda gwal ta snatá na skwi ta taghə yu na. Mantsa ya guli ta ghəŋa gwal ta nzakway ka vərɗa Israʼila Lazglafta.
17 Ta hula tsa tama, yaha mndu walglaŋta diɗiptá vgha, kabga miviɗ ya ta vgha ɗa ta maray kazlay: Ŋa Yesu Kristi yu kəʼa.
18 Zwanama ɗa, ka nza zɗakatahuɗa Mghama mu Yesu Kristi kawadaga nda kaghuni! Amin.
* 6:7 Ngha ta Ayuba 4:8, Mahdihdi 22:8, Huseya 8:7.