2
Slna Pwal ma luwa Tesalunik
Zwanama ɗa, nda sna kaghuni kazlay: Nza a tsa lagha lagha ŋni da kaghuni ya ka bətbət wu kəʼa. Nda sna kaghuni guli ka ŋni ghuyə ta ɗaŋwa ma luwa Filipiya, nda ya ká həŋ razaŋnata. Ama ka taftá ŋni ta us tiri nda mbrakwa Lazglafta ka mnaghunatá Lfiɗa Gwaɗa ta sagha da Lazglafta mataba ndəghata ghuya ɗaŋwa. Gwaɗa ya mnə ŋni ná, haɗ tsakalawi mida wu, haɗ nənɓa kaghuni mida wu, haɗ bara kaghuni mida guli wa. Katək ná, manda va ya klaf Lazglafta ta aŋni kazlay: Nda ra kuni ka mna Lfiɗa Gwaɗa kəʼa ka vlaŋnata ya, manda va tsaya ta mna aŋni. Mna a aŋni ŋa zɗanaftá ŋuɗuf ta mnduha wu, ŋa zɗanaftá ŋuɗuf ta Lazglafta ta mna aŋni. Nda sna tsatsi ta skwi ma ŋuɗufa mu. Nda sna kaghuni kazlay: Ta walaŋ a aŋni ta hihiŋaŋtá hihiŋaku da mndu wu kəʼa. Haɗ gwaɗa ŋa hahatá mndu gwaɗa ŋni wa. Nda sna Lazglafta kazlay: Mantsa ya nzakwani kəʼa. Ŋəvaŋ a aŋni ta rfaŋnaghata mnduha, dər kaghuni, dər sanlaha ma mnduha wa. Dər má dzaʼa maray ŋni ta glakwa nzakwa ŋni ka ghunata mnda Kristi mndani ná, maraŋ a aŋni wa. Katək ná, leɓtekw hanaganata ŋni ta ghəŋa ŋni manda ya ta nghə marakw* ta zwanani ya. Ma tsa fatá ghəŋa ŋni ŋaghuni ya ná, mnaghunatá Lfiɗa Gwaɗa ta sabi da Lazglafta kweŋkweŋ yeya a mnaghuna ŋni wa. Kumaŋkuma ŋni ta vlaghunata nda hafa ŋni tani, kabga lamla kuni da ŋuɗufa ŋni kahwathwata. Zwanama ɗa, ta havakhava kuni ta datá vgha ŋni ka maga slna da kaghuni. Si ta ksay ŋni ta slna nda rviɗik tani, nda fitik tani, kada kwala ŋni da ghuyanaptá ɗaŋwa ta dər wati mataba ghuni, nda skwi ŋa zay ŋni ta mnə ŋni ta Lfiɗa Gwaɗa ta sagha da Lazglafta ŋa ghuni.
10 Nda sna kaghuni kazlay: Nda nza kaghuni ka masləmtsəka ŋni kəʼa. Mantsa ya nzakwani da Lazglafta guli. Ka ŋərma mnduha nzata ŋni da kaghuni, ka mnduha Lazglafta, ka gwal tɗukwa nzakwa ŋni, haɗ sana skwi ŋa tsaŋnavata wa. 11 Nda sna kaghuni guli kazlay: Manda nzatá nzakwa i da nda zwanani ya nzata ŋni nda inda kaghuni, 12 ka vla hiɗaku nda mbraku ŋa ghuni. Vlaghunavla ŋni ta hiɗaku, ŋa nzay ghuni ta nzaku manda ya ta kumə Lazglafta ya ta hgaftá kaghuni ŋa lama ghuni da ga Mghamani nda glakwani ya.
13 Ta gɗagɗa ŋni ta rfa Lazglafta guli, kabga ma fitika mnaghunata ŋni ta gwaɗa Lazglafta ná, tsuʼaftsuʼa kuni, ka zlghafta manda va gwaɗa gwaɗagap Lazglafta, manda ya gwaɗagap mnduha a wa. Manda va tsaya nzakwani kahwathwata, sagha da Lazglafta tsa gwaɗa ya, ka ksə tsi ta slna ma kaghuni ta zlghafta ya. 14 Zwanama ɗa, nuna kaghuni manda Igliza Lazglafta ta nzakway ma Yesu Kristi ta haɗika Zudiya ya. Ghuyə ghuya kaghuni ta ɗaŋwa da gwal ta haɗika ghuni, manda ya ghuyanap la Yahuda ta hahəŋ ya. 15 Tsa la Yahuda ya ta pslatá la anabi, ka dzatá həŋ ta Mgham Yesu, ka limistá həŋ ka giri ŋa mu guli. Zɗəgana a tsa skwi ta magə həŋ ya ta Lazglafta wu, nda nza həŋ ka ghuma inda mnduha. 16 Ta kumay həŋ ta pyaftá aŋni ta mna gwaɗa Lazglafta ŋa gwal kul nzakway ka la Yahuda, yaha həŋ da mbafta. Ndanana, hɗanamhɗa həŋ ta dmakwa taŋ, ka kɗavakta tsi nda ɓasafta Lazglafta ta ŋuɗuf ta ghəŋa taŋ§.
17 Aŋni zwana ma, tahula dgata mu ta vgha labla fitik mida, kuma mu yeya kul guyafta. Nziya nza tsi ná, kawadaga mu ma ŋuɗuf. Ta ksaŋnaksa mamaya ghuni katakata. Ta kumay ŋni ta nghaghunaghata. 18 Mantsa ya ná, kumafkuma ŋni ta vradaghata da kaghuni. Nda kɗa fitika iʼi Pwal ka ghəŋa ɗa ta fatá fitikani, ama ka pyaftá halaway ta aŋni. 19 Ta wa fatá ghəŋa ŋni, nda haratá ghəŋa ŋni, nda ghərɓa zewazewa glaku dzaʼa ŋni mutsay baɗu fitik dzaʼa sagha Mgham Yesu Kristi ya katək na? Ta kaghuni ya a katək tsa wa? 20 Manda va tsaya nzakwani, kaghuni glakwa ŋni, kaghuni haratá ghəŋa ŋni.
* 2:7 Mamu dzəghu ma leɓtekwaku: Nzanza ŋni leɓtekw. Ka nzatá ŋni manda zwani kwitikw kwitikw, ka sanlaha ta mnay. 2:14 Ngha ta Slna gwal ghunay 17:5-6. 2:15 Ngha ta Slna gwal ghunay 9:23, 29, 13:45, 50, 14:2, 5, 19, 17:5, 13, 18:12. § 2:16 Ta ghəŋa aya 15-16 ná, grawa gra nda Ruma 11, ma vla mnay Pwal ta gwaɗa ta ghəŋa kɗanaktani kahwathwata ta mna gwaɗa ta mbaku, ŋa la Yahuda.